Om Findikator

Vad, varför och för vem?

Findikator är en intresseväckande och användarvänlig samling av indikatorer som beskriver samhällsutvecklingen. Tjänsten har sammanställts av statistik och indikatorer som redan existerar tillsammans med användare och informationsleverantörer.

Tjänsten är avsedd för alla dem som behöver aktuell, tillförlitlig information om samhällsutvecklingen i sitt arbete eller sin verksamhet: beslutsfattare, handläggare, experter, lärare, redaktörer, allmänheten. Indikatorerna har valts genom samarbete mellan dessa grupper av informationsbrukare och informationsproducenter. Utbudet av indikatorer uppdateras vid behov.

Findikator öppnades 2009 och tjänsten har funnit en stor mängd användare.

Valet av indikatorer

Tjänstens indikatorer valdes i fyra olika faser:

 1. Genomgång av inhemska och internationella indikatorsamlingar och identifiering av de vanligaste indikatorerna:
  Man gick igenom ett stort antal inhemska och internationella indikatorsamlingar vilkas syfte är att mäta samhällsutveckling eller hållbar utveckling. Som ett resultat av analysen sammanställde man en förteckning med ca 100 indikatorer som beskriver samhällsutvecklingen, där indikatorerna preliminärt grupperades enligt teman.
 2. Konsultation med potentiella användare:
  Indikatorlistan preciserades och bearbetades utifrån respons från femton personer med uppgifter nära anslutna till det politiska beslutsfattandet (i gruppen ingick riksdagsledamöter och deras assistenter, tjänstemän från partiernas gruppskanslier i riksdagen, sakkunniga inom informationstjänsten m.fl.).
 3. Konsultation med sakkunniga:
  Man bad sakkunniga, forskare och kontaktpersoner för statistiska uppgifter från de olika ministerierna och förvaltningsområdena komma med kommentarer om förteckningen som bearbetats enligt användarnas önskemål. Samtidigt kontrollerade man källan och tillgången till statistiken.
 4. Sammanställning av innehållet:
  Man började bygga upp tjänsten utgående från indikatorförteckningen. När statistiken sammanställdes bearbetades samlingen ännu utifrån den verkliga tillgången till information.

Tekniska lösningar

Tekniken i tjänsten har gjorts så lätt att använda som möjligt. Det är lätt att plocka texter, bilder och tabeller från tjänsten till egen dator för fortsatt användning.

Man har använt sådana lösningar i tjänsten som möjliggör att informationen uppdateras automatiskt direkt via Statistikcentralens StatFin-databas. De statistiska diagrammen i tjänsten har skräddarsytts för varje indikator så att de uppfyller kraven på god statistisk grafik och är av tekniskt hög kvalitet.

Mer information om de tekniska lösningarna: findikaattori@tilastokeskus.fi.

Fortsatt användning av information och hänvisningar till tjänsten

Bilder och diagram som finns i tjänsten får fritt användas och förmedlas vidare. När man hänvisar till informationen i tjänsten bör tjänstens namn (Findikator) och namnet på den organisation som producerat den statistiska uppgiften nämnas.

Innehållsproducenter

Bland annat följande organisationer lämnar information till Findikator-tjänsten, och sakkunniga inom dessa organisationer har också deltagit i utvecklingen av datainnehållet i tjänsten:


Du kan länka till tjänsten Findikator genom att lägga till en banner på sidorna i din webbtjänst. Ladda ned bannern här.

FindikaattoriFindikaattoriFindikaattori