Alla indikatorer

Indikator Föregående uppdatering
Åldersstruktur 29.3.2019
Våldsbrott 16.5.2019
Värnplikt 6.3.2019
Vägtrafikolyckor 23.1.2019
Virkesförrådets tillväxt och avgång 17.10.2018
Varutransporter inom vägtrafiken 19.6.2019
Valdeltagande 24.4.2019
Utvecklingssamarbete 15.4.2019
Utvecklingen enligt näringsgren 29.5.2019
Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur 29.3.2019
Utsläpp av växthusgaser 23.5.2019
Utsatthet för brott 19.6.2019
Utrikeshandeln i nationalekonomin 20.6.2019
Utkomststöd 10.6.2019
Temperaturförändring 3.6.2019
Sökande till utbildning 13.12.2018
Sädesskörd 21.3.2019
Sysselsättningstalet 20.8.2019
Sysselsatta enligt bransch 11.4.2019
Studiernas gång 14.3.2019
Studerande över 25 år som fått studiestöd för högskolestudier 3.9.2018
Spädbarnsdödlighet 26.4.2019
Slutanvändning av energi 11.12.2018
Självmord 17.12.2018
Sektorernas andelar av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin 20.6.2019
Samtal och meddelanden 15.3.2019
Rökning 3.10.2018
Punktutsläpp av kväve i vattendrag 3.12.2018
Punktutsläpp av fosfor i vattendrag 3.12.2018
Personer som fått de minsta pensionerna (garantipension) 7.2.2019
Oron över brottslighet 19.6.2019
Nöjdhet med livet 25.8.2014
Mängden avfall 9.1.2019
Motion och idrott 3.10.2018
Mobilabonnemang 1.3.2019
Löneutvecklingen 29.5.2019
Långtidsarbetslösa 20.8.2019
Låginkomsttagare 19.12.2018
Konsumenternas förtroende 29.7.2019
Konkurser 16.7.2019
Internationell militär krishantering 6.3.2019
Inkomstskillnader 18.12.2018
Inflation 14.8.2019
Industrins konjunktur 9.8.2019
Import och export 8.8.2019
Hushållets subjektiv uppfattning om utkomst 19.12.2018
Hushållens sparkvot 20.6.2019
Hushållens konsumtionsutgifter 31.1.2019
Hushållens justerade realinkomster 20.6.2019
Hushållens inkomster 8.3.2019
Hushållens finansiella tillgångar 28.6.2019
Hushåll med allmänt bostadsbidrag 17.12.2018
Hastigheter för fasta bredbandsabonnemang 15.3.2019
Gäldenärer vid utsökning 9.8.2019
Gränsövergångar 22.3.2019
Globalisering av företagsverksamhet 18.12.2018
Förädlingsvärdet inom kultur 17.10.2018
Förväntad pensioneringsålder 1.4.2019
Förväntad livslängd 26.10.2018
Försvarsviljan 14.12.2018
Första registreringar av fordon 4.4.2019
Förnybara energikällor 11.12.2018
Förhållandet mellan arbets- och kapitalinkomster 20.6.2019
Förbrukningen av naturresurser 15.11.2018
Fångsterna i fisket 4.12.2018
Forskning och utveckling 25.10.2018
Finländarnas resor 28.3.2019
Fetma 3.10.2018
Fertilitet 26.4.2019
Familjetyper 22.5.2019
Facklig organisering 5.10.2018
Energiförbrukning 11.12.2018
Den offentliga skulden och underskottet 18.4.2019
Den nationella konjunkturutvecklingen 14.8.2019
Den ekonomiska tillväxten (BNP) 29.5.2019
Den ekonomiska försörjningskvoten 12.2.2019
Deltids- och visstidsanställda 11.4.2019
Deltagande i kulturevenemang i informationsnätverk 9.12.2016
De totala offentliga utgifterna 31.1.2019
Dataöverföringsmängd i mobilnätet 1.3.2019
Byggande 23.7.2019
Brott mot liv 9.1.2019
Bostadspriser 31.7.2019
Bostadshushåll efter personantal 14.5.2019
Beskattning 15.3.2019
Befolkningsförändring 17.6.2019
Befolkningens utbildningsstruktur 2.11.2018
Barnskydd 31.5.2018
BNP per invånare 20.6.2019
Arbetslöshetstalet 20.8.2019
Antalet män och kvinnor med hemvårdsstöd för barn 25.3.2019
Antalet brott som kommit till polisens kännedom 16.5.2019
Antalet avlidna i kranskärlssjukdomar 17.12.2018
Antal biblioteksbesök 17.4.2019
Anskaffning och förbrukning av el 1.11.2018
Alkoholrelaterad dödlighet 17.12.2018
20-29-åringar utan examen efter grundnivån 2.11.2018