Alla indikatorer

Indikator Föregående uppdatering
Åldersstruktur 24.3.2020
Våldsbrott 14.5.2020
Värnplikt 9.3.2020
Vägtrafikolyckor 5.2.2020
Virkesförrådets tillväxt och avgång 13.12.2019
Varutransporter inom vägtrafiken 17.6.2020
Valdeltagande 24.4.2019
Utvecklingssamarbete 15.4.2019
Utvecklingen enligt näringsgren 29.5.2020
Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur 24.3.2020
Utsläpp av växthusgaser 13.3.2020
Utsatthet för brott 3.6.2020
Utrikeshandeln i nationalekonomin 18.6.2020
Utkomststöd 18.6.2020
Temperaturförändring 1.6.2020
Sökande till utbildning 12.12.2019
Sädesskörd 18.3.2020
Sysselsättningstalet 24.6.2020
Sysselsatta enligt bransch 23.4.2020
Studiernas gång 12.3.2020
Studerande över 25 år som fått studiestöd för högskolestudier 4.9.2019
Spädbarnsdödlighet 24.4.2020
Slutanvändning av energi 12.12.2019
Självmord 16.12.2019
Sektorernas andelar av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin 18.6.2020
Samtal och meddelanden 19.3.2020
Rökning 3.10.2018
Punktutsläpp av kväve i vattendrag 4.12.2019
Punktutsläpp av fosfor i vattendrag 4.12.2019
Personer som fått de minsta pensionerna (garantipension) 7.2.2020
Oron över brottslighet 3.6.2020
Nöjdhet med livet 25.8.2014
Mängden avfall 15.1.2020
Motion och idrott 3.10.2018
Mobilabonnemang 19.3.2020
Löneutvecklingen 28.5.2020
Långtidsarbetslösa 24.6.2020
Låginkomsttagare 12.3.2020
Konsumenternas förtroende 29.6.2020
Konst som hobby 17.9.2019
Konkurser 17.6.2020
Internationell militär krishantering 9.3.2020
Inkomstskillnader 10.3.2020
Inflation 15.6.2020
Industrins konjunktur 10.6.2020
Import och export 9.7.2020
Hushållens sparkvot 18.6.2020
Hushållens konsumtionsutgifter 18.6.2020
Hushållens justerade realinkomster 18.6.2020
Hushållens finansiella tillgångar 26.6.2020
Hushåll med allmänt bostadsbidrag 13.12.2019
Hastigheter för fasta bredbandsabonnemang 19.3.2020
Gäldenärer vid utsökning 24.1.2020
Gränsövergångar 23.3.2020
Globalisering av företagsverksamhet 19.12.2019
Förädlingsvärdet inom kultur 16.10.2019
Förväntad pensioneringsålder 1.4.2020
Förväntad livslängd 24.10.2019
Försvarsviljan 4.2.2020
Första registreringar av fordon 28.2.2020
Förnybara energikällor 12.12.2019
Förhållandet mellan arbets- och kapitalinkomster 18.6.2020
Förbrukningen av naturresurser 14.11.2019
Fångsterna i fisket 16.12.2019
Forskning och utveckling 24.10.2019
Finländarnas resor 11.6.2020
Fetma 3.10.2018
Fertilitet 24.4.2020
Familjetyper 22.5.2020
Facklig organisering 1.10.2019
Energiförbrukning 12.12.2019
Den offentliga skulden och underskottet 21.4.2020
Den nationella konjunkturutvecklingen 16.6.2020
Den ekonomiska tillväxten (BNP) 29.5.2020
Den ekonomiska försörjningskvoten 17.4.2020
Deltids- och visstidsanställda 7.5.2020
Deltagande i kulturevenemang i informationsnätverk 9.12.2016
Deltagande i kulturevenemang 17.9.2019
De totala offentliga utgifterna 31.1.2020
Dataöverföringsmängd i mobilnätet 19.3.2020
Byggande 23.6.2020
Brott mot liv 8.1.2020
Bostadspriser 5.5.2020
Bostadshushåll efter personantal 20.5.2020
Beskattning 16.3.2020
Befolkningsförändring 14.5.2020
Befolkningens utbildningsstruktur 5.11.2019
Barnskydd 2.7.2020
BNP per invånare 18.6.2020
Arbetslöshetstalet 24.6.2020
Antalet män och kvinnor med hemvårdsstöd för barn 18.3.2020
Antalet brott som kommit till polisens kännedom 14.5.2020
Antalet avlidna i kranskärlssjukdomar 16.12.2019
Antal biblioteksbesök 29.5.2020
Anskaffning och förbrukning av el 1.11.2019
Alkoholrelaterad dödlighet 16.12.2019
20-29-åringar utan examen efter grundnivån 5.11.2019