Alla indikatorer

Indikator Föregående uppdatering
20-29-åringar utan examen efter grundnivån 2.11.2018
Alkoholrelaterad dödlighet 29.12.2017
Anskaffning och förbrukning av el 1.11.2018
Antal biblioteksbesök 20.4.2018
Antalet avlidna i kranskärlssjukdomar 29.12.2017
Antalet brott som kommit till polisens kännedom 8.5.2018
Arbetslöshetstalet 23.10.2018
BNP per invånare 12.7.2018
Barnskydd 31.5.2018
Befolkningens utbildningsstruktur 2.11.2018
Befolkningsförändring 30.10.2018
Beskattning 12.7.2018
Bostadshushåll efter personantal 17.5.2018
Bostadspriser 30.10.2018
Brott mot liv 15.1.2018
Byggande 23.10.2018
Dataöverföringsmängd i mobilnätet 5.10.2018
De totala offentliga utgifterna 31.1.2018
Deltagande i kulturevenemang i informationsnätverk 9.12.2016
Deltids- och visstidsanställda 23.10.2018
Den ekonomiska försörjningskvoten 16.2.2018
Den ekonomiska tillväxten (BNP) 31.8.2018
Den nationella konjunkturutvecklingen 14.11.2018
Den offentliga skulden och underskottet 28.9.2018
Energiförbrukning 8.12.2017
Facklig organisering 5.10.2018
Familjetyper 25.5.2018
Fertilitet 27.4.2018
Fetma 3.10.2018
Finländarnas resor 29.3.2018
Forskning och utveckling 25.10.2018
Fångsterna i fisket 11.1.2018
Förbrukningen av naturresurser 15.11.2018
Förhållandet mellan arbets- och kapitalinkomster 12.7.2018
Förnybara energikällor 8.12.2017
Första registreringar av fordon 6.4.2018
Försvarsviljan 8.12.2017
Förväntad livslängd 26.10.2018
Förväntad pensioneringsålder 3.4.2018
Förädlingsvärdet inom kultur 17.10.2018
Globalisering av företagsverksamhet 18.12.2017
Gränsövergångar 12.3.2018
Gäldenärer vid utsökning 27.7.2018
Hastigheter för fasta bredbandsabonnemang 26.10.2018
Hushåll med allmänt bostadsbidrag 18.12.2017
Hushållens finansiella tillgångar 28.9.2018
Hushållens inkomster 23.3.2018
Hushållens justerade realinkomster 12.7.2018
Hushållens konsumtionsutgifter 12.7.2018
Hushållens skuldsättning 12.7.2018
Hushållens sparkvot 12.7.2018
Hushållets subjektiv uppfattning om utkomst 2.3.2018
Import och export 7.11.2018
Industrins konjunktur 9.11.2018
Inflation 14.11.2018
Inkomstskillnader 20.12.2017
Internationell militär krishantering 19.3.2018
Konkurser 14.11.2018
Konsumentbarometern 29.10.2018
Låginkomsttagare 2.3.2018
Långtidsarbetslösa 23.10.2018
Löneutvecklingen 15.10.2018
Mobilabonnemang 5.10.2018
Motion och idrott 3.10.2018
Mängden avfall 15.1.2018
Nöjdhet med livet 25.8.2014
Oron över brottslighet 1.6.2018
Personer som fått de minsta pensionerna (garantipension) 7.2.2018
Punktutsläpp av fosfor i vattendrag 1.12.2017
Punktutsläpp av kväve i vattendrag 1.12.2017
Rökning 3.10.2018
Samtal och meddelanden 26.10.2018
Sektorernas andelar av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin 12.7.2018
Självmord 29.12.2017
Slutanvändning av energi 8.12.2017
Spädbarnsdödlighet 27.4.2018
Studerande över 25 år som fått studiestöd för högskolestudier 3.9.2018
Studiernas gång 14.3.2018
Sysselsatta enligt bransch 12.4.2018
Sysselsättningstalet 23.10.2018
Sädesskörd 9.3.2018
Sökande till utbildning 13.12.2017
Temperaturförändring 3.9.2018
Utkomststöd 20.12.2017
Utrikeshandeln i nationalekonomin 12.7.2018
Utsatthet för brott 1.6.2018
Utsläpp av växthusgaser 24.5.2018
Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur 29.3.2018
Utvecklingen enligt näringsgren 31.8.2018
Utvecklingssamarbete 15.10.2018
Varutransporter inom vägtrafiken 19.9.2018
Virkesförrådets tillväxt och avgång 17.10.2018
Vägtrafikolyckor 16.1.2018
Värnplikt 19.3.2018
Våldsbrott 8.5.2018
Åldersstruktur 29.3.2018