Alla indikatorer

Indikator Föregående uppdatering
20-29-åringar utan examen efter grundnivån 2.11.2018
Alkoholrelaterad dödlighet 17.12.2018
Anskaffning och förbrukning av el 1.11.2018
Antal biblioteksbesök 20.4.2018
Antalet avlidna i kranskärlssjukdomar 17.12.2018
Antalet brott som kommit till polisens kännedom 8.5.2018
Arbetslöshetstalet 21.12.2018
BNP per invånare 12.7.2018
Barnskydd 31.5.2018
Befolkningens utbildningsstruktur 2.11.2018
Befolkningsförändring 30.10.2018
Beskattning 12.7.2018
Bostadshushåll efter personantal 17.5.2018
Bostadspriser 30.10.2018
Brott mot liv 9.1.2019
Byggande 20.12.2018
Dataöverföringsmängd i mobilnätet 5.10.2018
De totala offentliga utgifterna 31.1.2018
Deltagande i kulturevenemang i informationsnätverk 9.12.2016
Deltids- och visstidsanställda 23.10.2018
Den ekonomiska försörjningskvoten 16.2.2018
Den ekonomiska tillväxten (BNP) 30.11.2018
Den nationella konjunkturutvecklingen 15.1.2019
Den offentliga skulden och underskottet 28.9.2018
Energiförbrukning 11.12.2018
Facklig organisering 5.10.2018
Familjetyper 25.5.2018
Fertilitet 27.4.2018
Fetma 3.10.2018
Finländarnas resor 29.3.2018
Forskning och utveckling 25.10.2018
Fångsterna i fisket 4.12.2018
Förbrukningen av naturresurser 15.11.2018
Förhållandet mellan arbets- och kapitalinkomster 12.7.2018
Förnybara energikällor 11.12.2018
Första registreringar av fordon 6.4.2018
Försvarsviljan 14.12.2018
Förväntad livslängd 26.10.2018
Förväntad pensioneringsålder 3.4.2018
Förädlingsvärdet inom kultur 17.10.2018
Globalisering av företagsverksamhet 18.12.2018
Gränsövergångar 12.3.2018
Gäldenärer vid utsökning 27.7.2018
Hastigheter för fasta bredbandsabonnemang 26.10.2018
Hushåll med allmänt bostadsbidrag 17.12.2018
Hushållens finansiella tillgångar 21.12.2018
Hushållens inkomster 23.3.2018
Hushållens justerade realinkomster 12.7.2018
Hushållens konsumtionsutgifter 12.7.2018
Hushållens skuldsättning 12.7.2018
Hushållens sparkvot 12.7.2018
Hushållets subjektiv uppfattning om utkomst 19.12.2018
Import och export 8.1.2019
Industrins konjunktur 10.1.2019
Inflation 14.1.2019
Inkomstskillnader 18.12.2018
Internationell militär krishantering 19.3.2018
Konkurser 19.12.2018
Konsumentbarometern 27.12.2018
Låginkomsttagare 19.12.2018
Långtidsarbetslösa 21.12.2018
Löneutvecklingen 15.10.2018
Mobilabonnemang 5.10.2018
Motion och idrott 3.10.2018
Mängden avfall 9.1.2019
Nöjdhet med livet 25.8.2014
Oron över brottslighet 1.6.2018
Personer som fått de minsta pensionerna (garantipension) 7.2.2018
Punktutsläpp av fosfor i vattendrag 3.12.2018
Punktutsläpp av kväve i vattendrag 3.12.2018
Rökning 3.10.2018
Samtal och meddelanden 26.10.2018
Sektorernas andelar av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin 12.7.2018
Självmord 17.12.2018
Slutanvändning av energi 11.12.2018
Spädbarnsdödlighet 27.4.2018
Studerande över 25 år som fått studiestöd för högskolestudier 3.9.2018
Studiernas gång 14.3.2018
Sysselsatta enligt bransch 12.4.2018
Sysselsättningstalet 21.12.2018
Sädesskörd 22.11.2018
Sökande till utbildning 13.12.2018
Temperaturförändring 3.12.2018
Utkomststöd 20.12.2017
Utrikeshandeln i nationalekonomin 12.7.2018
Utsatthet för brott 1.6.2018
Utsläpp av växthusgaser 11.12.2018
Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur 29.3.2018
Utvecklingen enligt näringsgren 30.11.2018
Utvecklingssamarbete 15.10.2018
Valdeltagande 30.4.2015
Varutransporter inom vägtrafiken 19.12.2018
Virkesförrådets tillväxt och avgång 17.10.2018
Vägtrafikolyckor 16.1.2018
Värnplikt 19.3.2018
Våldsbrott 8.5.2018
Åldersstruktur 29.3.2018