Alla indikatorer

Indikator Föregående uppdatering
20-29-åringar utan examen efter grundnivån 5.11.2019
Alkoholrelaterad dödlighet 16.12.2019
Anskaffning och förbrukning av el 1.11.2019
Antal biblioteksbesök 17.4.2019
Antalet avlidna i kranskärlssjukdomar 16.12.2019
Antalet brott som kommit till polisens kännedom 16.5.2019
Antalet män och kvinnor med hemvårdsstöd för barn 25.3.2019
Arbetslöshetstalet 24.1.2020
BNP per invånare 31.1.2020
Barnskydd 27.9.2019
Befolkningens utbildningsstruktur 5.11.2019
Befolkningsförändring 17.6.2019
Beskattning 20.9.2019
Bostadshushåll efter personantal 14.5.2019
Bostadspriser 31.10.2019
Brott mot liv 8.1.2020
Byggande 21.1.2020
Dataöverföringsmängd i mobilnätet 11.10.2019
De totala offentliga utgifterna 31.1.2020
Deltagande i kulturevenemang 17.9.2019
Deltagande i kulturevenemang i informationsnätverk 9.12.2016
Deltids- och visstidsanställda 11.4.2019
Den ekonomiska försörjningskvoten 12.2.2019
Den ekonomiska tillväxten (BNP) 29.11.2019
Den nationella konjunkturutvecklingen 14.2.2020
Den offentliga skulden och underskottet 21.10.2019
Energiförbrukning 12.12.2019
Facklig organisering 1.10.2019
Familjetyper 22.5.2019
Fertilitet 26.4.2019
Fetma 3.10.2018
Finländarnas resor 28.3.2019
Forskning och utveckling 24.10.2019
Fångsterna i fisket 16.12.2019
Förbrukningen av naturresurser 14.11.2019
Förhållandet mellan arbets- och kapitalinkomster 31.1.2020
Förnybara energikällor 12.12.2019
Första registreringar av fordon 4.4.2019
Försvarsviljan 4.2.2020
Förväntad livslängd 24.10.2019
Förväntad pensioneringsålder 1.4.2019
Förädlingsvärdet inom kultur 16.10.2019
Globalisering av företagsverksamhet 19.12.2019
Gränsövergångar 22.3.2019
Gäldenärer vid utsökning 24.1.2020
Hastigheter för fasta bredbandsabonnemang 11.10.2019
Hushåll med allmänt bostadsbidrag 13.12.2019
Hushållens finansiella tillgångar 20.12.2019
Hushållens inkomster 8.3.2019
Hushållens justerade realinkomster 31.1.2020
Hushållens konsumtionsutgifter 31.1.2020
Hushållens sparkvot 20.9.2019
Hushållets subjektiv uppfattning om utkomst 19.12.2018
Import och export 10.2.2020
Industrins konjunktur 10.2.2020
Inflation 14.1.2020
Inkomstskillnader 18.12.2018
Internationell militär krishantering 6.3.2019
Konkurser 22.1.2020
Konst som hobby 17.9.2019
Konsumenternas förtroende 27.1.2020
Låginkomsttagare 19.12.2018
Långtidsarbetslösa 24.1.2020
Löneutvecklingen 6.2.2020
Mobilabonnemang 11.10.2019
Motion och idrott 3.10.2018
Mängden avfall 15.1.2020
Nöjdhet med livet 25.8.2014
Oron över brottslighet 19.6.2019
Personer som fått de minsta pensionerna (garantipension) 7.2.2020
Punktutsläpp av fosfor i vattendrag 4.12.2019
Punktutsläpp av kväve i vattendrag 4.12.2019
Rökning 3.10.2018
Samtal och meddelanden 11.10.2019
Sektorernas andelar av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin 31.1.2020
Självmord 16.12.2019
Slutanvändning av energi 12.12.2019
Spädbarnsdödlighet 26.4.2019
Studerande över 25 år som fått studiestöd för högskolestudier 4.9.2019
Studiernas gång 14.3.2019
Sysselsatta enligt bransch 24.1.2020
Sysselsättningstalet 24.1.2020
Sädesskörd 27.11.2019
Sökande till utbildning 12.12.2019
Temperaturförändring 2.12.2019
Utkomststöd 10.6.2019
Utrikeshandeln i nationalekonomin 31.1.2020
Utsatthet för brott 19.6.2019
Utsläpp av växthusgaser 12.12.2019
Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur 29.3.2019
Utvecklingen enligt näringsgren 29.11.2019
Utvecklingssamarbete 15.4.2019
Valdeltagande 24.4.2019
Varutransporter inom vägtrafiken 18.12.2019
Virkesförrådets tillväxt och avgång 13.12.2019
Vägtrafikolyckor 5.2.2020
Värnplikt 6.3.2019
Våldsbrott 16.5.2019
Åldersstruktur 29.3.2019