Alla indikatorer

Indikator Föregående uppdatering
20-29-åringar utan examen efter grundnivån 5.11.2019
Alkoholrelaterad dödlighet 16.12.2019
Anskaffning och förbrukning av el 1.11.2019
Antal biblioteksbesök 29.5.2020
Antalet avlidna i kranskärlssjukdomar 16.12.2019
Antalet brott som kommit till polisens kännedom 14.5.2020
Antalet män och kvinnor med hemvårdsstöd för barn 18.3.2020
Arbetslöshetstalet 20.10.2020
BNP per invånare 18.9.2020
Barnskydd 2.7.2020
Befolkningens utbildningsstruktur 5.11.2019
Befolkningsförändring 14.5.2020
Beskattning 18.9.2020
Bostadshushåll efter personantal 20.5.2020
Bostadspriser 31.7.2020
Brott mot liv 8.1.2020
Byggande 20.10.2020
Dataöverföringsmängd i mobilnätet 9.10.2020
De totala offentliga utgifterna 31.1.2020
Deltagande i kulturevenemang 17.9.2019
Deltagande i kulturevenemang i informationsnätverk 9.12.2016
Deltids- och visstidsanställda 7.5.2020
Den ekonomiska försörjningskvoten 17.4.2020
Den ekonomiska tillväxten (BNP) 28.8.2020
Den nationella konjunkturutvecklingen 15.10.2020
Den offentliga skulden och underskottet 21.10.2020
Energiförbrukning 12.12.2019
Facklig organisering 1.10.2019
Familjetyper 22.5.2020
Fertilitet 24.4.2020
Fetma 3.10.2018
Finländarnas resor 11.6.2020
Forskning och utveckling 24.10.2019
Fångsterna i fisket 16.12.2019
Förbrukningen av naturresurser 14.11.2019
Förhållandet mellan arbets- och kapitalinkomster 18.6.2020
Förnybara energikällor 12.12.2019
Första registreringar av fordon 28.2.2020
Försvarsviljan 4.2.2020
Förväntad livslängd 22.10.2020
Förväntad pensioneringsålder 1.4.2020
Förädlingsvärdet inom kultur 7.10.2020
Globalisering av företagsverksamhet 19.12.2019
Gränsövergångar 23.3.2020
Gäldenärer vid utsökning 31.7.2020
Hastigheter för fasta bredbandsabonnemang 9.10.2020
Hushåll med allmänt bostadsbidrag 13.12.2019
Hushållens finansiella tillgångar 25.9.2020
Hushållens justerade realinkomster 18.6.2020
Hushållens konsumtionsutgifter 18.6.2020
Hushållens skuldsättning 18.6.2020
Hushållens sparkvot 18.6.2020
Import och export 7.10.2020
Industrins konjunktur 9.10.2020
Inflation 14.10.2020
Inkomstskillnader 10.3.2020
Internationell militär krishantering 9.3.2020
Konkurser 21.10.2020
Konst som hobby 17.9.2019
Konsumenternas förtroende 27.10.2020
Låginkomsttagare 12.3.2020
Långtidsarbetslösa 20.10.2020
Löneutvecklingen 15.10.2020
Mobilabonnemang 9.10.2020
Motion och idrott 3.10.2018
Mängden avfall 15.1.2020
Nöjdhet med livet 25.8.2014
Oron över brottslighet 3.6.2020
Personer som fått de minsta pensionerna (garantipension) 7.2.2020
Punktutsläpp av fosfor i vattendrag 4.12.2019
Punktutsläpp av kväve i vattendrag 4.12.2019
Rökning 3.10.2018
Samtal och meddelanden 9.10.2020
Sektorernas andelar av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin 18.6.2020
Självmord 16.12.2019
Slutanvändning av energi 12.12.2019
Spädbarnsdödlighet 24.4.2020
Studerande över 25 år som fått studiestöd för högskolestudier 18.8.2020
Studiernas gång 12.3.2020
Sysselsatta enligt bransch 20.10.2020
Sysselsättningstalet 20.10.2020
Sädesskörd 18.3.2020
Sökande till utbildning 12.12.2019
Temperaturförändring 1.9.2020
Utkomststöd 18.6.2020
Utrikeshandeln i nationalekonomin 18.6.2020
Utsatthet för brott 3.6.2020
Utsläpp av växthusgaser 13.3.2020
Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur 24.3.2020
Utvecklingen enligt näringsgren 28.8.2020
Utvecklingssamarbete 15.4.2019
Valdeltagande 24.4.2019
Varutransporter inom vägtrafiken 16.9.2020
Virkesförrådets tillväxt och avgång 13.12.2019
Vägtrafikolyckor 5.2.2020
Värnplikt 9.3.2020
Våldsbrott 14.5.2020
Åldersstruktur 24.3.2020