Alla indikatorer

Indikator Föregående uppdatering
20-29-åringar utan examen efter grundnivån 2.11.2018
Alkoholrelaterad dödlighet 17.12.2018
Anskaffning och förbrukning av el 1.11.2018
Antal biblioteksbesök 20.4.2018
Antalet avlidna i kranskärlssjukdomar 17.12.2018
Antalet brott som kommit till polisens kännedom 8.5.2018
Arbetslöshetstalet 26.2.2019
BNP per invånare 15.3.2019
Barnskydd 31.5.2018
Befolkningens utbildningsstruktur 2.11.2018
Befolkningsförändring 30.10.2018
Beskattning 15.3.2019
Bostadshushåll efter personantal 17.5.2018
Bostadspriser 31.1.2019
Brott mot liv 9.1.2019
Byggande 26.2.2019
Dataöverföringsmängd i mobilnätet 1.3.2019
De totala offentliga utgifterna 31.1.2019
Deltagande i kulturevenemang i informationsnätverk 9.12.2016
Deltids- och visstidsanställda 23.10.2018
Den ekonomiska försörjningskvoten 12.2.2019
Den ekonomiska tillväxten (BNP) 28.2.2019
Den nationella konjunkturutvecklingen 15.3.2019
Den offentliga skulden och underskottet 28.9.2018
Energiförbrukning 11.12.2018
Facklig organisering 5.10.2018
Familjetyper 25.5.2018
Fertilitet 27.4.2018
Fetma 3.10.2018
Finländarnas resor 29.3.2018
Forskning och utveckling 25.10.2018
Fångsterna i fisket 4.12.2018
Förbrukningen av naturresurser 15.11.2018
Förhållandet mellan arbets- och kapitalinkomster 31.1.2019
Förnybara energikällor 11.12.2018
Första registreringar av fordon 6.4.2018
Försvarsviljan 14.12.2018
Förväntad livslängd 26.10.2018
Förväntad pensioneringsålder 3.4.2018
Förädlingsvärdet inom kultur 17.10.2018
Globalisering av företagsverksamhet 18.12.2018
Gränsövergångar 22.3.2019
Gäldenärer vid utsökning 25.1.2019
Hastigheter för fasta bredbandsabonnemang 15.3.2019
Hushåll med allmänt bostadsbidrag 17.12.2018
Hushållens finansiella tillgångar 21.12.2018
Hushållens inkomster 23.3.2018
Hushållens justerade realinkomster 15.3.2019
Hushållens konsumtionsutgifter 31.1.2019
Hushållens skuldsättning 15.3.2019
Hushållens sparkvot 15.3.2019
Hushållets subjektiv uppfattning om utkomst 19.12.2018
Import och export 11.3.2019
Industrins konjunktur 8.3.2019
Inflation 14.3.2019
Inkomstskillnader 18.12.2018
Internationell militär krishantering 6.3.2019
Konkurser 20.3.2019
Konsumentbarometern 27.2.2019
Låginkomsttagare 19.12.2018
Långtidsarbetslösa 26.2.2019
Löneutvecklingen 6.2.2019
Mobilabonnemang 1.3.2019
Motion och idrott 3.10.2018
Mängden avfall 9.1.2019
Nöjdhet med livet 25.8.2014
Oron över brottslighet 1.6.2018
Personer som fått de minsta pensionerna (garantipension) 7.2.2019
Punktutsläpp av fosfor i vattendrag 3.12.2018
Punktutsläpp av kväve i vattendrag 3.12.2018
Rökning 3.10.2018
Samtal och meddelanden 15.3.2019
Sektorernas andelar av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin 15.3.2019
Självmord 17.12.2018
Slutanvändning av energi 11.12.2018
Spädbarnsdödlighet 27.4.2018
Studerande över 25 år som fått studiestöd för högskolestudier 3.9.2018
Studiernas gång 14.3.2019
Sysselsatta enligt bransch 12.4.2018
Sysselsättningstalet 26.2.2019
Sädesskörd 21.3.2019
Sökande till utbildning 13.12.2018
Temperaturförändring 1.3.2019
Utkomststöd 1.2.2019
Utrikeshandeln i nationalekonomin 15.3.2019
Utsatthet för brott 1.6.2018
Utsläpp av växthusgaser 11.12.2018
Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur 29.3.2018
Utvecklingen enligt näringsgren 28.2.2019
Utvecklingssamarbete 15.10.2018
Valdeltagande 30.4.2015
Varutransporter inom vägtrafiken 20.3.2019
Virkesförrådets tillväxt och avgång 17.10.2018
Vägtrafikolyckor 23.1.2019
Värnplikt 6.3.2019
Våldsbrott 8.5.2018
Åldersstruktur 29.3.2018