Alla indikatorer

Indikator Källa Uppdaterad Uppdateras nästa gång
20-29-åringar utan examen efter grundnivån Statistikcentralen 2.11.2017 2.11.2018
Alkoholrelaterad dödlighet Statistikcentralen 29.12.2017 17.12.2018
Anskaffning och förbrukning av el Statistikcentralen 2.11.2017 2.11.2018
Antal biblioteksbesök Statistikcentralen 20.4.2018 31.5.2019
Antalet avlidna i kranskärlssjukdomar Statistikcentralen 29.12.2017 18.12.2018
Antalet brott som kommit till polisens kännedom Statistikcentralen 8.5.2018 14.6.2018
Antalet män och kvinnor med hemvårdsstöd för barn FPA 28.3.2018 28.3.2019
Antalet personer som får sjukpension Pensionsskyddscentralen 3.4.2018 1.4.2019
Arbetslöshetstalet Statistikcentralen 24.4.2018 23.5.2018
Arbetsvägens längd Finlands miljöcentral 8.2.2018 1.3.2023
BNP per invånare Statistikcentralen 16.3.2018 12.7.2018
Barnskydd Institutet för hälsa och välfärd 20.12.2017 28.11.2018
Befolkningens utbildningsstruktur Statistikcentralen 2.11.2017 2.11.2018
Befolkningsförändring Statistikcentralen 17.5.2017 21.6.2018
Beskattning Statistikcentralen 16.3.2018 12.7.2018
Bostadshushåll efter personantal Statistikcentralen 17.5.2018 10.10.2018
Bostadspriser Statistikcentralen 2.5.2018 31.7.2018
Brott bland ungdomar Rättspolitiska forskningsinstitutet 31.3.2017 31.3.2021
Brott mot liv Rättspolitiska forskningsinstitutet 15.1.2018 8.1.2019
Byggande Statistikcentralen 24.4.2018 22.5.2018
Dataöverföringsmängd i mobilnätet Kommunikationsverket 16.4.2018 5.10.2018
De totala offentliga utgifterna Statistikcentralen 31.1.2018 31.1.2019
Deltagande i kulturevenemang Statistikcentralen 25.3.2013 25.3.2019
Deltagande i kulturevenemang i informationsnätverk Statistikcentralen 9.12.2016 30.5.2018
Deltids- och visstidsanställda Statistikcentralen 24.4.2018 24.7.2018
Den ekonomiska försörjningskvoten Statistikcentralen 16.2.2018 17.12.2018
Den ekonomiska tillväxten (BNP) Statistikcentralen 28.2.2018 31.5.2018
Den nationella konjunkturutvecklingen Statistikcentralen 15.5.2018 15.6.2018
Den offentliga skulden och underskottet Statistikcentralen 29.3.2018 28.9.2018
Den totala alkoholkonsumtionen Institutet för hälsa och välfärd 4.5.2018 3.5.2019
Energiförbrukning Statistikcentralen 8.12.2017 11.12.2018
Facklig organisering Arbets- och näringsministeriet 7.9.2017 7.9.2018
Familjetyper Statistikcentralen 26.5.2017 25.5.2018
Fertilitet Statistikcentralen 27.4.2018 27.4.2019
Fetma Institutet för hälsa och välfärd 9.10.2017 2.10.2018
Finländarnas resor Statistikcentralen 29.3.2018 28.3.2019
Forskning och utveckling Statistikcentralen 26.10.2017 25.10.2018
Fångsterna i fisket Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 11.1.2018 11.12.2018
Förbrukningen av naturresurser Statistikcentralen 17.11.2017 15.11.2018
Förhållandet mellan arbets- och kapitalinkomster Statistikcentralen 16.3.2018 12.7.2018
Förnybara energikällor Statistikcentralen 8.12.2017 11.12.2018
Första registreringar av fordon Statistikcentralen 6.4.2018 5.4.2019
Försvarsviljan Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv 8.12.2017 14.12.2018
Förväntad livslängd Statistikcentralen 27.10.2017 26.10.2018
Förväntad pensioneringsålder Pensionsskyddscentralen 3.4.2018 1.4.2019
Förädlingsvärdet inom kultur Statistikcentralen 24.10.2017 24.10.2018
Globalisering av företagsverksamhet Statistikcentralen 18.12.2017 18.12.2018
Gränsövergångar Gränsbevakningsväsendet 12.3.2018 15.3.2019
Gäldenärer vid utsökning Justitieministeriet 26.1.2018 27.7.2018
Hastigheter för fasta bredbandsabonnemang Kommunikationsverket 16.4.2018 5.10.2018
Hushåll med allmänt bostadsbidrag FPA 18.12.2017 17.12.2018
Hushållens finansiella tillgångar Statistikcentralen 28.3.2018 28.6.2018
Hushållens inkomster Statistikcentralen 23.3.2018 23.3.2019
Hushållens justerade realinkomster Statistikcentralen 16.3.2018 12.7.2018
Hushållens konsumtionsutgifter Statistikcentralen 31.1.2018 12.7.2018
Hushållens skuldsättning Statistikcentralen 16.3.2018 12.7.2018
Hushållens sparkvot Statistikcentralen 16.3.2018 12.7.2018
Hushållets subjektiv uppfattning om utkomst Statistikcentralen 2.3.2018 19.12.2018
Import och export Tull 8.5.2018 7.6.2018
Industrins konjunktur Statistikcentralen 9.5.2018 8.6.2018
Inflation Statistikcentralen 14.5.2018 14.6.2018
Inkomstskillnader Statistikcentralen 20.12.2017 18.12.2018
Internationell militär krishantering Försvarsmakten 19.3.2018 22.3.2019
Konkurser Statistikcentralen 16.5.2018 20.6.2018
Konst som hobby Statistikcentralen 25.3.2013 25.3.2019
Konsumentbarometern Statistikcentralen 27.4.2018 28.5.2018
Låginkomsttagare Statistikcentralen 2.3.2018 19.12.2018
Långtidsarbetslösa Arbets- och näringsministeriet 24.4.2018 23.5.2018
Löneutvecklingen Statistikcentralen 6.2.2018 30.5.2018
Mobilabonnemang Kommunikationsverket 16.4.2018 5.10.2018
Motion och idrott Institutet för hälsa och välfärd 9.10.2017 2.10.2018
Mängden avfall Statistikcentralen 15.1.2018 29.11.2018
Nöjdhet med livet Statistikcentralen 25.8.2014 1.2.2019
Oron över brottslighet Rättspolitiska forskningsinstitutet 22.6.2017 1.6.2018
Personer som fått de minsta pensionerna (garantipension) FPA 7.2.2018 7.2.2019
Punktutsläpp av fosfor i vattendrag Finlands miljöcentral 1.12.2017 3.12.2018
Punktutsläpp av kväve i vattendrag Finlands miljöcentral 1.12.2017 3.12.2018
Rökning Institutet för hälsa och välfärd 9.10.2017 2.10.2018
Samtal och meddelanden Kommunikationsverket 16.4.2018 5.10.2018
Sektorernas andelar av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin Statistikcentralen 16.3.2018 12.7.2018
Självmord Statistikcentralen 29.12.2017 17.12.2018
Slutanvändning av energi Statistikcentralen 8.12.2017 11.12.2018
Spädbarnsdödlighet Statistikcentralen 27.4.2018 27.4.2019
Studerande över 25 år som fått studiestöd för högskolestudier FPA 7.9.2017 3.9.2018
Studiernas gång Statistikcentralen 14.3.2018 14.3.2019
Sysselsatta enligt bransch Statistikcentralen 12.4.2018 12.4.2019
Sysselsättningstalet Statistikcentralen 24.4.2018 23.5.2018
Sädesskörd Tike, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral 9.3.2018 31.10.2018
Sökande till utbildning Statistikcentralen 13.12.2017 13.12.2018
Temperaturförändring Meteorologiska institutet 1.3.2018 1.6.2018
Utkomststöd Institutet för hälsa och välfärd 20.12.2017 28.11.2018
Utrikeshandeln i nationalekonomin Statistikcentralen 16.3.2018 12.7.2018
Utrotningshotade arter Miljöministeriet 10.3.2011 1.1.2021
Utsatthet för brott Rättspolitiska forskningsinstitutet 22.6.2017 1.6.2018
Utsläpp av växthusgaser Statistikcentralen 27.3.2018 24.5.2018
Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur Statistikcentralen 29.3.2018 29.3.2019
Utvecklingen enligt näringsgren Statistikcentralen 28.2.2018 31.5.2018
Utvecklingssamarbete Utrikesministeriet 11.10.2017 18.10.2018
Valdeltagande Statistikcentralen 30.4.2015 30.4.2019
Varutransporter inom vägtrafiken Statistikcentralen 21.3.2018 20.6.2018
Virkesförrådets tillväxt och avgång Skogsforskningsinstitutet 1.12.2017 2.10.2018
Vägtrafikolyckor Statistikcentralen 16.1.2018 16.1.2019
Värnplikt Försvarsmakten 19.3.2018 22.3.2019
Våldsbrott Statistikcentralen 8.5.2018 14.6.2018
Åldersstruktur Statistikcentralen 29.3.2018 29.3.2019