Alla indikatorer

Indikator Föregående uppdatering
20-29-åringar utan examen efter grundnivån 5.11.2020
Alkoholrelaterad dödlighet 14.12.2020
Anskaffning och förbrukning av el 3.11.2020
Antal biblioteksbesök 29.5.2020
Antalet avlidna i kranskärlssjukdomar 14.12.2020
Antalet brott som kommit till polisens kännedom 14.5.2020
Antalet män och kvinnor med hemvårdsstöd för barn 18.3.2020
Arbetslöshetstalet 22.12.2020
BNP per invånare 18.12.2020
Barnskydd 2.7.2020
Befolkningens utbildningsstruktur 5.11.2020
Befolkningsförändring 14.5.2020
Beskattning 18.9.2020
Bostadshushåll efter personantal 20.5.2020
Bostadspriser 29.10.2020
Brott mot liv 11.1.2021
Byggande 22.12.2020
Dataöverföringsmängd i mobilnätet 9.10.2020
De totala offentliga utgifterna 18.12.2020
Deltagande i kulturevenemang 17.9.2019
Deltagande i kulturevenemang i informationsnätverk 9.12.2016
Deltids- och visstidsanställda 7.5.2020
Den ekonomiska försörjningskvoten 14.12.2020
Den ekonomiska tillväxten (BNP) 27.11.2020
Den nationella konjunkturutvecklingen 15.1.2021
Den offentliga skulden och underskottet 21.10.2020
Energiförbrukning 21.12.2020
Facklig organisering 10.11.2020
Familjetyper 22.5.2020
Fertilitet 24.4.2020
Fetma 3.10.2018
Finländarnas resor 11.6.2020
Forskning och utveckling 29.10.2020
Fångsterna i fisket 23.12.2020
Förbrukningen av naturresurser 3.12.2020
Förhållandet mellan arbets- och kapitalinkomster 18.6.2020
Förnybara energikällor 21.12.2020
Första registreringar av fordon 28.2.2020
Försvarsviljan 14.12.2020
Förväntad livslängd 22.10.2020
Förväntad pensioneringsålder 1.4.2020
Förädlingsvärdet inom kultur 7.10.2020
Globalisering av företagsverksamhet 17.12.2020
Gränsövergångar 23.3.2020
Gäldenärer vid utsökning 31.7.2020
Hastigheter för fasta bredbandsabonnemang 9.10.2020
Hushåll med allmänt bostadsbidrag 14.12.2020
Hushållens finansiella tillgångar 18.12.2020
Hushållens justerade realinkomster 18.6.2020
Hushållens konsumtionsutgifter 18.6.2020
Hushållens skuldsättning 18.6.2020
Hushållens sparkvot 18.6.2020
Import och export 8.1.2021
Industrins konjunktur 8.1.2021
Inflation 14.1.2021
Internationell militär krishantering 9.3.2020
Konkurser 16.12.2020
Konst som hobby 17.9.2019
Konsumenternas förtroende 28.12.2020
Låginkomsttagare 12.3.2020
Långtidsarbetslösa 22.12.2020
Löneutvecklingen 15.10.2020
Mobilabonnemang 9.10.2020
Motion och idrott 3.10.2018
Mängden avfall 9.12.2020
Nöjdhet med livet 25.8.2014
Oron över brottslighet 3.6.2020
Personer som fått de minsta pensionerna (garantipension) 7.2.2020
Punktutsläpp av fosfor i vattendrag 1.12.2020
Punktutsläpp av kväve i vattendrag 1.12.2020
Rökning 3.10.2018
Samtal och meddelanden 9.10.2020
Sektorernas andelar av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin 18.6.2020
Självmord 14.12.2020
Slutanvändning av energi 21.12.2020
Spädbarnsdödlighet 24.4.2020
Studerande över 25 år som fått studiestöd för högskolestudier 18.8.2020
Studiernas gång 12.3.2020
Sysselsatta enligt bransch 20.10.2020
Sysselsättningstalet 22.12.2020
Sädesskörd 24.11.2020
Sökande till utbildning 10.12.2020
Temperaturförändring 1.12.2020
Utkomststöd 18.6.2020
Utrikeshandeln i nationalekonomin 18.6.2020
Utsatthet för brott 3.6.2020
Utsläpp av växthusgaser 21.12.2020
Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur 24.3.2020
Utvecklingen enligt näringsgren 27.11.2020
Utvecklingssamarbete 15.4.2019
Valdeltagande 24.4.2019
Varutransporter inom vägtrafiken 16.12.2020
Virkesförrådets tillväxt och avgång 3.12.2020
Vägtrafikolyckor 19.1.2021
Värnplikt 9.3.2020
Våldsbrott 14.5.2020
Åldersstruktur 24.3.2020