Alla indikatorer

Indikator Föregående uppdatering
20-29-åringar utan examen efter grundnivån 5.11.2019
Alkoholrelaterad dödlighet 17.12.2018
Anskaffning och förbrukning av el 1.11.2019
Antal biblioteksbesök 17.4.2019
Antalet avlidna i kranskärlssjukdomar 17.12.2018
Antalet brott som kommit till polisens kännedom 16.5.2019
Antalet män och kvinnor med hemvårdsstöd för barn 25.3.2019
Arbetslöshetstalet 22.10.2019
BNP per invånare 20.9.2019
Barnskydd 27.9.2019
Befolkningens utbildningsstruktur 5.11.2019
Befolkningsförändring 17.6.2019
Beskattning 20.9.2019
Bostadshushåll efter personantal 14.5.2019
Bostadspriser 31.10.2019
Brott mot liv 9.1.2019
Byggande 22.10.2019
Dataöverföringsmängd i mobilnätet 11.10.2019
De totala offentliga utgifterna 31.1.2019
Deltagande i kulturevenemang 17.9.2019
Deltagande i kulturevenemang i informationsnätverk 9.12.2016
Deltids- och visstidsanställda 11.4.2019
Den ekonomiska försörjningskvoten 12.2.2019
Den ekonomiska tillväxten (BNP) 30.8.2019
Den nationella konjunkturutvecklingen 14.11.2019
Den offentliga skulden och underskottet 21.10.2019
Energiförbrukning 11.12.2018
Facklig organisering 1.10.2019
Familjetyper 22.5.2019
Fertilitet 26.4.2019
Fetma 3.10.2018
Finländarnas resor 28.3.2019
Forskning och utveckling 24.10.2019
Fångsterna i fisket 4.12.2018
Förbrukningen av naturresurser 14.11.2019
Förhållandet mellan arbets- och kapitalinkomster 20.9.2019
Förnybara energikällor 11.12.2018
Första registreringar av fordon 4.4.2019
Försvarsviljan 14.12.2018
Förväntad livslängd 24.10.2019
Förväntad pensioneringsålder 1.4.2019
Förädlingsvärdet inom kultur 16.10.2019
Globalisering av företagsverksamhet 18.12.2018
Gränsövergångar 22.3.2019
Gäldenärer vid utsökning 9.8.2019
Hastigheter för fasta bredbandsabonnemang 11.10.2019
Hushåll med allmänt bostadsbidrag 17.12.2018
Hushållens finansiella tillgångar 27.9.2019
Hushållens inkomster 8.3.2019
Hushållens justerade realinkomster 20.9.2019
Hushållens konsumtionsutgifter 20.9.2019
Hushållens sparkvot 20.9.2019
Hushållets subjektiv uppfattning om utkomst 19.12.2018
Import och export 7.11.2019
Industrins konjunktur 8.11.2019
Inflation 14.11.2019
Inkomstskillnader 18.12.2018
Internationell militär krishantering 6.3.2019
Konkurser 20.11.2019
Konst som hobby 17.9.2019
Konsumenternas förtroende 28.10.2019
Låginkomsttagare 19.12.2018
Långtidsarbetslösa 22.10.2019
Löneutvecklingen 15.10.2019
Mobilabonnemang 11.10.2019
Motion och idrott 3.10.2018
Mängden avfall 9.1.2019
Nöjdhet med livet 25.8.2014
Oron över brottslighet 19.6.2019
Personer som fått de minsta pensionerna (garantipension) 7.2.2019
Punktutsläpp av fosfor i vattendrag 3.12.2018
Punktutsläpp av kväve i vattendrag 3.12.2018
Rökning 3.10.2018
Samtal och meddelanden 11.10.2019
Sektorernas andelar av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin 20.9.2019
Självmord 17.12.2018
Slutanvändning av energi 11.12.2018
Spädbarnsdödlighet 26.4.2019
Studerande över 25 år som fått studiestöd för högskolestudier 4.9.2019
Studiernas gång 14.3.2019
Sysselsatta enligt bransch 11.4.2019
Sysselsättningstalet 22.10.2019
Sädesskörd 21.3.2019
Sökande till utbildning 13.12.2018
Temperaturförändring 2.9.2019
Utkomststöd 10.6.2019
Utrikeshandeln i nationalekonomin 20.9.2019
Utsatthet för brott 19.6.2019
Utsläpp av växthusgaser 23.5.2019
Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur 29.3.2019
Utvecklingen enligt näringsgren 30.8.2019
Utvecklingssamarbete 15.4.2019
Valdeltagande 24.4.2019
Varutransporter inom vägtrafiken 18.9.2019
Virkesförrådets tillväxt och avgång 17.10.2018
Vägtrafikolyckor 23.1.2019
Värnplikt 6.3.2019
Våldsbrott 16.5.2019
Åldersstruktur 29.3.2019