Alla indikatorer

Indikator Föregående uppdatering
20-29-åringar utan examen efter grundnivån 3.11.2021
Alkoholrelaterad dödlighet 14.12.2020
Anskaffning och förbrukning av el 2.11.2021
Antal biblioteksbesök 26.4.2021
Antalet avlidna i kranskärlssjukdomar 14.12.2020
Antalet brott som kommit till polisens kännedom 12.5.2021
Antalet män och kvinnor med hemvårdsstöd för barn 19.3.2021
Arbetslöshetstalet 23.11.2021
BNP per invånare 17.9.2021
Barnskydd 18.6.2021
Befolkningens utbildningsstruktur 3.11.2021
Befolkningsförändring 12.5.2021
Beskattning 17.9.2021
Bostadshushåll efter personantal 20.5.2021
Bostadspriser 28.10.2021
Brott mot liv 11.1.2021
Byggande 23.11.2021
Dataöverföringsmängd i mobilnätet 6.10.2021
De totala offentliga utgifterna 18.12.2020
Deltagande i kulturevenemang 17.9.2019
Deltagande i kulturevenemang i informationsnätverk 9.12.2016
Deltids- och visstidsanställda 4.3.2021
Den ekonomiska försörjningskvoten 8.4.2021
Den ekonomiska tillväxten (BNP) 30.11.2021
Den nationella konjunkturutvecklingen 16.11.2021
Den offentliga skulden och underskottet 21.10.2021
Energiförbrukning 21.12.2020
Facklig organisering 10.11.2020
Familjetyper 28.5.2021
Fertilitet 23.4.2021
Fetma 3.10.2018
Finländarnas resor 30.3.2021
Forskning och utveckling 28.10.2021
Fångsterna i fisket 23.12.2020
Förbrukningen av naturresurser 18.11.2021
Förhållandet mellan arbets- och kapitalinkomster 26.2.2021
Förnybara energikällor 21.12.2020
Första registreringar av fordon 26.2.2021
Försvarsviljan 14.12.2020
Förväntad livslängd 22.10.2021
Förväntad pensioneringsålder 7.4.2021
Förädlingsvärdet inom kultur 7.10.2021
Globalisering av företagsverksamhet 17.12.2020
Gränsövergångar 19.3.2021
Gäldenärer vid utsökning 6.8.2021
Hastigheter för fasta bredbandsabonnemang 6.10.2021
Hushåll med allmänt bostadsbidrag 14.12.2020
Hushållens finansiella tillgångar 24.9.2021
Hushållens justerade realinkomster 15.3.2021
Hushållens konsumtionsutgifter 14.7.2021
Hushållens skuldsättning 15.3.2021
Hushållens sparkvot 15.3.2021
Import och export 8.11.2021
Industrins konjunktur 10.11.2021
Inflation 15.11.2021
Inkomstskillnader 16.12.2020
Internationell militär krishantering 16.3.2021
Konkurser 17.11.2021
Konst som hobby 17.9.2019
Konsumenternas förtroende 29.11.2021
Låginkomsttagare 5.3.2021
Långtidsarbetslösa 23.11.2021
Löneutvecklingen 15.10.2021
Mobilabonnemang 6.10.2021
Motion och idrott 3.10.2018
Mängden avfall 9.12.2020
Oron över brottslighet 31.8.2021
Personer som fått de minsta pensionerna (garantipension) 1.2.2021
Punktutsläpp av fosfor i vattendrag 23.11.2021
Punktutsläpp av kväve i vattendrag 23.11.2021
Rökning 3.10.2018
Samtal och meddelanden 6.10.2021
Sektorernas andelar av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin 26.2.2021
Självmord 14.12.2020
Slutanvändning av energi 21.12.2020
Spädbarnsdödlighet 23.4.2021
Studerande över 25 år som fått studiestöd för högskolestudier 31.8.2021
Studiernas gång 12.3.2021
Sysselsatta enligt bransch 26.10.2021
Sysselsättningstalet 23.11.2021
Sädesskörd 24.11.2021
Sökande till utbildning 10.12.2020
Temperaturförändring 1.9.2021
Utkomststöd 18.6.2021
Utrikeshandeln i nationalekonomin 26.2.2021
Utsatthet för brott 31.8.2021
Utsläpp av växthusgaser 19.3.2021
Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur 31.3.2021
Utvecklingen enligt näringsgren 30.11.2021
Utvecklingssamarbete 15.4.2021
Valdeltagande 24.4.2019
Varutransporter inom vägtrafiken 15.9.2021
Virkesförrådets tillväxt och avgång 30.11.2021
Vägtrafikolyckor 19.1.2021
Värnplikt 16.3.2021
Våldsbrott 12.5.2021
Åldersstruktur 31.3.2021