Värnplikt

Uppdaterad: 16.3.2021
Uppdateras nästa gång: 18.3.2022

Enligt värnpliktslagen är varje manlig finsk medborgare värnpliktig från ingången av det år när han fyller 18 år till utgången av det år när han fyller 60 år. Fullgörandet av värnplikten omfattar beväringstjänst, repetitionsövning, extra tjänstgöring och tjänstgöring under mobilisering samt deltagande i uppbåd och besiktning av tjänstedugligheten. Enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor kan en kvinna på ansökan antas till sådan frivillig militärtjänst som motsvarar beväringstjänsten (militärtjänst).

I siffran över dem som avbrutit beväringstjänsten ingår de beväringar som har sökt sig till civiltjänst eller vilkas tjänstgöring avbrutits på grund av hälsorelaterade orsaker. I siffran ingår också kvinnor som inom 45 dagar efter dagen för inträde i tjänstgöringen anmält att de inte fortsätter tjänstgöringen.

   

Antal personer som deltagit i beväringstjänst eller repetitionsövningar

Antalet män som inleder beväringstjänst varierar främst beroende på storleken på årskullarna. På grund av mindre ålderskullar och strängare förhandshälsoundersökningar och hälsoundersökningar som föregår uppbådet har antalet personer som rycker in minskat en aning från början av 2000-talet. Man har lyckats minska antalet beväringar som avbryter sin tjänstgöring. Av orsakerna till avbruten tjänstgöring är mentala problem den enskilda faktor som har ökat mest.

I försvarsmaktens förpliktande repetitionsövningar deltar årligen omkring 18 000 reservister och i frivilliga övningar som leds av försvarsmakten omkring 4 500 reservister. Dessutom beställer försvarsmakten av Försvarsutbildningsföreningen (MPK) militärutbildning där man årligen utbildar ungefär 9 000 reservister.

Skyldigheten att delta i repetitionsövningar är under värnpliktstiden maximalt 80 eller 150 (specialuppgifter inom manskapet) dagar och för underofficer och officer maximalt 200 dagar.

Beräkningsgrunden för reservister som utbildats vid repetitionsövningar preciserades fr.o.m. år 2016 så att en och samma person ingår bara en gång i antalet under kalenderåret.