Värnplikt 

Uppdaterad: 19.3.2018 - Uppdateras nästa gång: 22.3.2019
   
 
 
Dela på

Antal personer som deltagit i beväringstjänst eller repetitionsövningar

Antalet män som inleder beväringstjänst varierar främst beroende på storleken på årskullarna. På grund av mindre ålderskullar och strängare förhandshälsoundersökningar och hälsoundersökningar som föregår uppbådet har antalet personer som rycker in minskat en aning från början av 2000-talet. Man har lyckats minska antalet beväringar som avbryter sin tjänstgöring. Av orsakerna till avbruten tjänstgöring är mentala problem den enskilda faktor som har ökat mest. Antalet kvinnor som slutför frivillig militärtjänst har stabiliserat sig på en nivå av cirka 400-500 kvinnor per år.


Källa:
Huvudstabens personalavdelning


Beskrivning av indikatorn

Enligt värnpliktslagen är varje manlig finsk medborgare värnpliktig från ingången av det år när han fyller 18 år till utgången av det år när han fyller 60 år. Fullgörandet av värnplikten omfattar beväringstjänst, repetitionsövning, extra tjänstgöring och tjänstgöring under mobilisering samt deltagande i uppbåd och besiktning av tjänstedugligheten.

Enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor kan en kvinna på ansökan antas till sådan frivillig militärtjänst som motsvarar beväringstjänsten, om hon vid inträde i tjänst: 1) är finsk medborgare,2) har fyllt 18 men inte 30 år, samt 3) i fråga om sin hälsa och sina övriga personliga egenskaper är lämplig för militärtjänst.

Försvarsministeriet beslutar årligen om antalet kvinnor som antas till militärtjänst. Om en kvinna som fullgör militärtjänst, inom 45 dagar efter dagen för inträde i tjänstgöringen, anmäler att hon inte fortsätter tjänstgöringen, ska hon genast hemförlovas. Kommendören för truppförbandet kan under de 45 dagar som avses i 1 mom. återta förordnandet om militärtjänst på grund av skada, sjukdom eller uppenbar olämplighet eller av någon annan motsvarande orsak.

I siffran över dem som avbrutit beväringstjänsten ingår de beväringar som har sökt sig till civiltjänst eller vilkas tjänstgöring avbrutits på grund av hälsorelaterade orsaker. I siffran ingår också de personer som beviljats uppskov då beväringstjänsten redan inletts, avlidit, förlorat sitt medborgarskap, de som befriats på grund av dubbelt medborgarskap, de som rymt samt kvinnor som inom 45 dagar efter dagen för inträde i tjänstgöringen anmält att de inte fortsätter tjänstgöringen.