Fångsterna i fisket

Uppdaterad: 4.12.2018
Uppdateras nästa gång: 11.12.2019

Den totala kommersiella fångsten beskriver det ekonomiska nyttjandet av våra fiskresurser. Utöver det kommersiella fisket nyttjar också fritidsfiske i stort sätt samma fiskresurser. Fångststatistiken behövs bland annat för att uppskatta fiskbeståndens storlek. Beståndsuppskattningarna och statistiken utgör bakgrundsinformation för att ställa upp östersjöfisket fångstkvoter.

Den kommersiella fångststatistiken sammanställs årligen. Statistiken är baserad på de fångstrapporter som fiskarna är skyldiga att ge till myndigheterna. Statistiken för det kommersiella insjöfisket och fritidsfisket bygger på enkät som görs vartannat år.

   

Yrkesfiskets genomsnittliga fångst de sista åren har varit ungefär 150 000 ton

De finska yrkesfiskarnas fångst har varierat mellan 63 000 och 163 000 ton under de senaste 38 åren. De sista årens fångst har varit ungefär 120 - 160 000 ton. Största delen av fångsten, ca 95 procent, fiskas i havet. Det yrkesmässiga insjöfiskets årsfångst har i genomsnitt varit 5 - 6 000 ton.

Havsfiskets fångst består till 90–95 % av strömming och vassbuk. Fångsten av strömming och vassbuk regleras med fångstkvoter. Förutom fångstkvoterna påverkas fångsten också av beståndens storlek och läget på fiskmarknaden. Största delen av strömmings- och vassbuksfångsten går till pälsdjursfoder. År 1991 var yrkesfiskets totalfångst mycket liten till följd av det dåliga marknadsläget som i sin tur påverkades av recessionen inom pälsdjursnäringen. År 2017 var yrkesfiskets årliga fångst 161 milj. kg.

Omkring hälften yrkesfiskets fångst i insjöarna består av siklöja. Bestånden av siklöja uppvisar kraftiga årliga svängningar och fångsten varierar därefter. Trots att fångsten av siklöja endast utgör några procent av yrkesfiskets fångst är siklöja efter strömmingen den mest värdefulla arten.