Fångsterna i fisket

Uppdaterad: 23.12.2020
Uppdateras nästa gång: 23.12.2021

Det kommersiella fiskets totalfångst ger en helhetsblick över det ekonomiska nyttjandet av naturresurserna i havs- och insjö-områdena. I Finland idkar också fritidsfisket ett betydande nyttjande av fiskresurser. Fritidsfisket är dessutom en viktig rekreationskälla. Fångststatistik används inom fiskeriförvaltningen t.ex. vid uppskattning av fiskbestånden. Fiskresurs-beräkningarna och -prognoserna är grunden för avtalen om nyttjande av Östersjöns fiskresurser och fiskekvoter staterna emellan.

Fångststatistik för kommersiellt fiske i havs- och insjö-områdena upprättas årligen på grundval av fiskarnas fångstrapporter till myndigheterna. Statistiken för fritidsfisket bygger på en enkät som görs vartannat år enkom för detta ändamål.

   

År 2019 var fiskfångsten 164 miljoner kilo

Under 2010-talet har den årliga totalfångsten i Finland varit 153-193 miljoner kilo. Fångsten var mindre än under 1980-talet, c. 100-150 miljoner kilo. Den viktigaste faktorn som påverkar den totala fångsten är det kommersiella havsfiskets årliga mängdvariationer i strömmings- och vassbuksfångsterna. De senaste åren har deras andel varit c. 80 procent av den totala fångsten. Strömming och vassbuk står för cirka 95 procent av havsområdets kommersiella fiskfångst, som år 2019 var 142 miljoner kilo. Marknadssituationen samt den årligen varierande fångstkvoten påverkar både fiskenivån och fångstmängden. År 1991 nådde det kommersiella fiskets totalfångst bottennotering. Det berodde på den svåra marknadssituationen för strömming och vassbuk, som reflekterades av pälsindustrins lågkonjunktur och mer omfattande av hela den ekonomiska depressionen. Kustfisket med nät och ryssjor sysselsätter ändå betydligt fler fiskare än trålning av strömming och vassbuk på öppna havet.

Värdena för 2018 har använts som fångst för fritidsfiske 2019. Fritidsfiskarnas fångst var år 2018 22 miljoner kilo. Deras fångster var som störst 69 miljoner kilo år 1992. Fritidsfiskarnas fångster har minskat under de sista närapå 30 åren. Detta beror både på att antalet fiskare har minskat och framförallt på att användningen av nät har minskat. Största delen, c. 80 procent, av fritidsfiskarnas fångst fångas i insjö-området. Fritidsfiskarna utnyttjar insjöarnas fiskproduktion mer än de kommersiella fiskarna, vilkas fångst år 2018 var 5,2 miljoner kilo. Siklöjan är den viktigaste fångstfisken inom det kommersiella fisket i insjöarna enligt både volym och värde. Siklöjan stod för nästan hälften av den kommersiella fångsten.