Brott bland ungdomar

Uppdaterad: 31.3.2021
Uppdateras nästa gång: 31.3.2025

Indikatorn beskriver andelen 15–16-åringar som har deltagit i respektive brottsform minst en gång under året. Till stöldbrott har räknats att stjäla från affärer och skolan. Skadegörelse på egendom omfattar att måla och skriva på väggar, skadegörelse i skolan samt skadegörelse utanför skolan. Av våldsbrott ingår i granskningen att delta i slagsmål på offentlig plats och misshandel. När det gäller narkotika ingår användning av marijuana eller hasch.

Endast en liten del av brotten kommer till polisens kännedom och vidare till den officiella statistiken. Särskilt när det gäller så kallad vardagsbrottslighet är andelen gärningar som förblir dolda stor. Eftersom man vill skapa en avvägd bild av antalet, särdrag och utvecklingen av brott bland unga behövs förutom myndighetsstatistik också enkäter som mäter den totala brottsligheten.

Enkäterna om ungdomsbrottslighet är ett nationellt representativt indikatorsystem som mäter 15–16-årigas brottsliga beteende och upplevelser som offer. Populationen består av eleverna i de finskspråkiga högstadiernas nionde klass i hela landet. Enkäten genomfördes första gången år 1995 och har upprepats totalt sju gånger. Totalt 6 061 elever i nionde klass svarade på enkäten år 2016. År 2012 förnyades systemet på så sätt att man övergick från pappersblankett till webbaserad blankett.

   

Ungdomsbrottsligheten har minskat

Våldsbrott bland unga var på en rätt så jämn nivå under åren 1995–2012. I mätningen år 2016 har dock våldsnivån sjunkit märkbart. I de tre tidigare mätningarna (2004, 2008 och 2012) har våldsnivån varit stabil, men på en något lägre nivå än vid millennieskiftet. Den senaste mätningen, från år 2016, visar att våldsbrott bland unga har halverats jämfört med mätningsresultaten år 2001. Då olika brottstyper jämförs med varandra har våldsnivån och användningen av marijuana och hasch varit relativt sett mest stabila under hela enkättiden.

Egendomsbrott (stöld och skadegörelse) som begåtts av unga minskade kraftigt i slutet av 1990-talet. I början av 2000-talet minskade antalet stölder ytterligare, men mer måttligt. År 2012 var stölder lite vanligare än i den föregående mätningen, men nivån var i stora drag den samma som i början av 2000-talet. År 2016 märktes igen en kraftig minskning, som kvantitativt sett kan jämföras med den nedåtgående trenden i slutet av 1990-talet.

Antalet skadegörelser minskade kraftigt under de första enkätmätningarna, varefter nivån har varit stabil fram till enkäten år 2008. År 2012 hade dock fler ungdomar gjort sig skyldiga till skadegörelse än fyra år tidigare. År 2016 ses dock en kraftig minskning då antalet skadegörelser bland unga mer än halveras jämfört med föregående mätning.

Användningen av marijuana och hasch blev något vanligare vid ingången av 2000-talet, varefter utvecklingen vände nedåt. I enkäten år 2012 var användningen av lätt narkotika dock vanligare än fyra år tidigare, men i mätningen år 2016 återgick den till samma nivå som år 2008.