Utsatthet för brott

Uppdaterad: 31.8.2021
Uppdateras nästa gång: 31.8.2022

Indikatorn beskriver andelen 15–74-åringar som har uppgett att de har utsatts för hot om våld, fysiskt våld eller sexuellt våld (blivit tvingad eller någon har försökt tvinga till sexuellt umgänge) under de senaste 12 månaderna. Uppgifterna baserar sig på den nationella brottsofferundersökningen som genomförs som en post- och webbenkät.

Den nationella brottsofferundersökningen riktar sig till personer i åldern 15–74 år som har en fast adress i Finland. Deltagarna i undersökningen har tagits ut ur Befolkningsregistercentralens Befolkningsdatasystem genom ett slumpmässigt urval. År 2019 besvarade 3 218 personer i åldern 15–74 enkäten (svarsprocenten var 27,6). I enkäten behandlas frågor om att bli föremål för hot, fysiskt våld och egendomsbrott, rädsla för våld samt tolkning av våld. Genom enkäten erhålls också information om de gärningar som inte har anmälts till polisen och därför förblir utanför brottsstatistiken. Avsikten är att genomföra undersökningen varje år.

Den nya nationella brottsofferundersökningen genomfördes för första gången år 2012. I de nationella brottsofferundersökningarna som genomfördes under åren 1980–2009 behandlades förutom brott också olika slag av olycksfall. Den nationella brottsofferundersökningen skiljer sig metodmässigt och innehållsmässigt från de tidigare offerundersökningarna, och resultaten är inte direkt jämförbara.

   

Andelen som utsatts för våld på fjolårets nivå

Enligt den nationella brottsofferundersökningen år 2019 hade sju procent av 15–74-åringarna under det senaste året blivit utsatta för fysiskt våld minst i form av en örfil. Fyra procent hade råkat ut för våld som lett till en skada och 1,5 procent för sexuellt våld. Var åttonde 15–74-åring hade upplevt hot om våld under det senaste året. Både andelarna som upplevt hot om våld och våld var på samma nivå som året innan. Andelen som utsatts för hot har dock sjunkit med omkring två procentenheter från år 2017.

Personer under 25 år uppgav betydligt oftare än de äldre åldersgrupperna att de blivit utsatta för våld minst i form av en örfil. Skillnaden var liknande även i fråga om allvarligare former av våld, där gärningen har lett till en skada såsom ett blåmärke, en krosskada eller ett sår. Minst våld utsattes de äldre åldersgrupperna (55–74-åringar) för. Att ha upplevt hot om våld var vanligast bland svarspersoner under 55 år.

Erfarenheterna av våld bland unga vuxna hänför sig oftare än bland andra åldersgrupper till tidsfördriv på offentliga platser samt i restauranger och barer. Unga män har särskilt mycket sådana erfarenheter av våld. Äldre och medelålders svarspersoner å sin sida möter oftare än unga våld på sin arbetsplats eller i sitt arbete. Situationer på arbetsplatsen är särskilt vanliga bland kvinnor under i åldern 25–54 år, av vilka nästan var tionde uppgav att hon utsatts för våld eller hot om våld i sitt arbete.

Skillnaderna mellan män och kvinnor när det gäller upplevt våld är oftast små i offerundersökningar som baserar sig på enkäter. I enkäten år 2019 fanns inga skillnader mellan män och kvinnor när det gäller upplevt våld eller hot om våld. Upplevelsen av sexuellt våld var dock klart vanligare bland kvinnor.