Utsatthet för brott

Uppdaterad: 19.6.2019
Uppdateras nästa gång: 3.6.2020

Indikatorn beskriver andelen 15–74-åringar som har uppgett att de har utsatts för hot om våld eller fysiskt våld under de senaste 12 månaderna. Uppgifterna baserar sig på den nationella brottsofferundersökningen som genomförs som en post- och webbenkät.

Den nationella brottsofferundersökningen riktar sig till personer i åldern 15–74 år som har en fast adress i Finland. Deltagarna i undersökningen har valts ut ur Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Befolkningsdatasystem genom ett slumpmässigt urval. År 2018 besvarades enkäten av 5 455 personer (svarsprocenten var 39,0). I enkäten behandlas frågor om att bli föremål för hot, fysiskt våld och egendomsbrott, rädsla för våld samt tolkning av våld. Genom enkäten erhålls också information om de gärningar som inte har anmälts till polisen och därför förblir utanför brottsstatistiken. Avsikten är att genomföra undersökningen varje år.

Den nya nationella brottsofferundersökningen genomfördes för första gången år 2012. I de nationella brottsofferundersökningarna som genomfördes under åren 1980–2009 behandlades förutom brott också olika slag av olycksfall. Den nationella brottsofferundersökningen skiljer sig metodmässigt och innehållsmässigt från de tidigare offerundersökningarna, och resultaten är inte direkt jämförbara.

   

Andelen som utsatts för våld var på samma nivå som året innan

Enligt den nationella brottsofferundersökningen år 2018 hade sex procent av 15–74-åringarna under det senaste året blivit utsatta för fysiskt våld minst i form av en örfil. Fyra procent av svarspersonerna hade blivit utsatta för våld som orsakat en skada. Var tionde 15–74-åring hade upplevt hot om våld under det senaste året. Både andelarna som upplevt hot om våld och våld var på samma nivå som året innan. Andelen som upplevt hot om våld har varit på samma nivå åren 2012–2018.

Personer under 25 år uppgav betydligt oftare än de äldre åldersgrupperna att de blivit utsatta för våld minst i form av en örfil. Skillnaden var liknande även i fråga om allvarligare former av våld, där gärningen har lett till en skada såsom ett blåmärke, en krosskada eller ett sår. Minst våld utsattes de äldre åldersgrupperna (55–74-åringar) för. Att ha upplevt hot om våld var vanligast bland svarspersoner under 55 år.

Erfarenheterna av våld bland unga vuxna hänför sig oftare än bland andra åldersgrupper till tidsfördriv på offentliga platser samt i restauranger och barer. Unga män har särskilt mycket sådana erfarenheter av våld. Äldre och medelålders svarspersoner å sin sida möter oftare än unga våld på sin arbetsplats eller i sitt arbete. Situationer på arbetsplatsen är särskilt vanliga bland kvinnor under 55 år, av vilka var tionde uppgav att hon utsatts för våld eller hot om våld i sitt arbete.

Skillnaderna mellan män och kvinnor när det gäller upplevt våld är oftast små i brottsofferundersökningar som baserar sig på enkäter. I enkäten år 2018 fanns inga skillnader mellan män och kvinnor när det gäller upplevt våld eller hot om våld. Våldsutövaren eller den som hotade med våld var för både män och kvinnor oftast okänd för offret eller på sin höjd flyktigt bekant.