Oron över brottslighet

Uppdaterad: 1.6.2018
Uppdateras nästa gång: 3.6.2019

Indikatorn beskriver andelen 15–74-åringar som har uppgett att de har utsatts för hot om våld eller fysiskt våld under de senaste 12 månaderna. Uppgifterna baserar sig på den nationella brottsofferundersökningen som genomförs som en post- och webbenkät.

Den nationella brottsofferundersökningen riktar sig till personer i åldern 15–74 år som har en fast adress i Finland. Deltagarna i undersökningen har valts ut ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem genom ett slumpmässigt urval. År 2016 besvarades enkäten av 6 159 personer (svarsprocenten var 44,0). I enkäten behandlas frågor om att bli föremål för hot, fysiskt våld och egendomsbrott, rädsla för våld samt tolkning av våld. Genom enkäten erhålls också information om de gärningar, som inte har anmälts till polisen och därför förblir utanför brottsstatistiken. Avsikten är att genomföra undersökningen varje år.

Den nya nationella brottsofferundersökningen genomfördes för första gången år 2012. I de nationella brottsofferundersökningarna som genomfördes under åren 1980–2009 behandlades förutom brott också olika slag av olycksfall. Den nationella brottsofferundersökningen skiljer sig metodmässigt och innehållsmässigt från de tidigare offerundersökningarna, och resultaten är inte direkt jämförbara.

   

Rädslan för brottslighet var oförändrad år 2017

Rädslan för våld är störst utanför hemmet under kvällstid. I den nationella brottsofferundersökningen år 2017 berättade ungefär en tredjedel (33 %) av svarspersonerna att de har varit rädda för att bli utsatta för våld utanför hemmet under kvällstid. Var sjätte (16 %) svarsperson hade varit rädd för våld på arbetsplatsen eller i arbetet. Omkring fyra procent hade varit rädda för att bli utsatta för våld av en familjemedlem.

Andelarna som varit rädda för våld var på samma nivå som året innan, men både gatuvåld och våld på arbetsplatsen har blivit vanligare jämfört med år 2014. Andelen som varit rädda för gatuvåld är dock fortfarande lägre än år 2012, då den var som störst. Andelen som uppgett att de varit rädda för familjevåld har varit på samma nivå under hela granskningsperioden.

Kvinnor är oftare än män rädda för att bli utsatta för våld. I enkäten år 2017 uppgav 42 procent av kvinnorna att de varit rädda för att bli utsatta för gatuvåld åtminstone en gång under det senaste året, när motsvarande andel för männen var omkring 24 procent. Kvinnorna var också märkbart mer rädda för våld på arbetsplatsen än männen. Av kvinnorna uppgav 22 procent rädsla för våld på arbetsplatsen, av männen tio procent. Också andelen som varit rädda för familjevåld var högre bland kvinnor.

Skillnaderna i rädslan för våld mellan åldersgrupperna stämmer överens med de olika gruppernas risk att bli utsatt för våld. Rädsla för våld, såsom även erfarenheter av våld, är mest sällsynt bland svarspersoner äldre än 55 år. Av personerna i denna åldersgrupp uppgav 17 procent att de varit rädda för gatuvåld under det senaste året. Bland personerna under 35 år var andelen som varit rädda för gatuvåld mer än dubbelt så stor jämfört med den äldsta åldersgruppen. Svarspersoner i åldern 25–54 uppgav oftast att de varit rädda för våld på arbetsplatsen.