Oron över brottslighet

Uppdaterad: 31.8.2021
Uppdateras nästa gång: 31.8.2022

Indikatorn beskriver andelen 15–74-åringar som under de senaste 12 månaderna har varit rädda för att bli utsatta för våld ute kvällstid, i sina arbetsuppgifter eller av någon familjemedlem. Uppgifterna baserar sig på den nationella brottsofferundersökningen som genomförs som en post- och webbenkät.

Den nationella brottsofferundersökningen riktar sig till personer i åldern 15–74 år som har en fast adress i Finland. Deltagarna i undersökningen har tagits ut ur Befolkningsregistercentralens Befolkningsdatasystem genom ett slumpmässigt urval. År 2019 besvarade 3 218 personer i åldern 15–74 enkäten (svarsprocenten var 27,6). I enkäten behandlas frågor om att bli föremål för hot, fysiskt våld och egendomsbrott, rädsla för våld samt tolkning av våld. Genom enkäten erhålls också information om de gärningar som inte har anmälts till polisen och därför förblir utanför brottsstatistiken. Avsikten är att genomföra undersökningen varje år.

Den nya nationella brottsofferundersökningen genomfördes för första gången år 2012. I de nationella brottsofferundersökningarna som genomfördes under åren 1980–2009 behandlades förutom brott också olika slag av olycksfall. Den nationella brottsofferundersökningen skiljer sig metodmässigt och innehållsmässigt från de tidigare offerundersökningarna, och resultaten är inte direkt jämförbara.

   

Rädsla för våld på fjolårets nivå

Rädslan för våld är störst utanför hemmet under kvällstid. I den nationella brottsofferundersökningen år 2019 berättade 28 procent av svarspersonerna att de har varit rädda för att bli utsatta för våld utanför hemmet under kvällstid. Fjorton procent av svarsperson hade varit rädda för att råka ut för våld på arbetsplatsen eller i arbetet. Omkring fyra procent hade varit rädda för att bli utsatta för våld av en familjemedlem.

Andelen som varit rädda för gatuvåld var på samma nivå som året innan, men omkring fem procentenheter lägre än år 2017. Andelen som var rädd för att råka ut för familjevåld och våld på arbetsplatsen var på samma nivå som under tidigare år. Rädsla för att bli utsatt för familjevåld har varit oförändrad under hela granskningsperioden (2012–2019).

Kvinnor är oftare än män rädda för att bli utsatta för våld. I enkäten år 2019 uppgav 37 procent av kvinnorna att de åtminstone en gång varit rädda för att bli utsatta för gatuvåld under det senaste året, när motsvarande andel för männen var 19 procent. Kvinnorna var också märkbart mer rädda för våld på arbetsplatsen än männen. Av kvinnorna uppgav 19 procent rädsla för våld på arbetsplatsen, av männen nio procent. Också andelen som varit rädd för familjevåld var högre bland kvinnor.

Skillnaderna i rädslan för våld mellan åldersgrupperna stämmer överens med de olika gruppernas risk att bli utsatt för våld. Rädsla för våld och erfarenheter av våld är mera sällsynt bland svarspersoner äldre än 55 år. Av personerna i denna åldersgrupp uppgav 14 procent att de varit rädda för gatuvåld under det senaste året. Bland personerna under 35 år var andelen som varit rädd för gatuvåld tre gånger så stor som jämfört med den äldsta åldersgruppen. Svarspersoner i åldern 25–54 uppgav oftast att de varit rädda för våld på arbetsplatsen.