Förädlingsvärdet inom kultur

Uppdaterad: 7.10.2020
Uppdateras nästa gång: 7.10.2021

Kulturens andel av bruttoförädlingsvärdet beskriver kultur- och massmediebranschernas direkta ekonomiska betydelse. Uppgifterna är från en separat kalkyl som tagits fram vid Statistikcentralen inom nationalräkenskapernas ram, de s.k. satelliträkenskaperna för kultur. I kalkylen ingår 58 näringsgrenar som helt eller delvis anses höra till kulturen.

   

Kulturens andel av ekonomin minskade något år 2018

Enligt nya beräkningar för satelliträkenskaperna för kultur har kulturens andel av ekonomin minskat något jämfört med året innan, dvs. andelen av bruttonationalprodukten var 3,3 procent år 2018 (3,4 procent år 2017). Kalkylerna görs upp med så här lång eftersläpning, eftersom de görs först efter att kalkylerna i nationalräkenskaperna har utarbetats på den mest detaljerade nivån. I siffrorna som publicerades hösten 2019 beaktades både den korrigering av tidsserien som då gjordes och överföringen av näringsgrenar för vissa företag inom spelbranschen. De kalkyler som nu gjorts är en fortsättning på denna tidsserie.