Förbrukningen av naturresurser

Uppdaterad: 15.11.2018
Uppdateras nästa gång: 14.11.2019

Statistiken omfattar inhemska och utländska inflöden i den finländska ekonomin, inhemska och utländska dolda flöden samt materialexport.

Direkta inhemska inflöden är material som tagits ur Finlands natur för vidareprocessering inom ekonomin. Dessa är t.ex. trä och mineraler som använts som råmaterial, jordmaterial som använts vid byggande samt växter och vilda djur som använts som djur- och människoföda.

Direkta utländska inflöden utgörs av importen av förädlingsprodukter och råmaterial. På motsvarande sätt utgörs exporten av råmaterial och förädlingsprodukter som levererats till utlandet.

Inhemska dolda flöden är transport och omvandling av naturmaterial i samband med uttag av inhemska naturresurser eller byggande. Till dessa hör bl.a. avverkningsrester i skogar samt schaktningsavfall i malmgruvor. Importens dolda flöden består av de direkta inflöden och de dolda flöden som använts för framställning av importprodukter i utlandet och som inte syns i vikten på importerade råmaterial och produkter.

Totalanvändningen av naturresurser som beräknats i statistiken är summan av direkta inhemska och utländska inflöden samt dolda flöden. De direkta inflödena utgör däri den egentliga mängden material som tillförs den finländska ekonomin och tillsammans med de inhemska dolda flödena den mängd material som står som grund för den inhemska miljöbelastningen. Då man till dessa lägger till de utländska dolda flödena dvs. den globala ekologiska miljöbelastningen i vår ekonomi får man ihop totalanvändningen av naturresurser i vår samhällsekonomi.

   

Användningen av inhemska naturresurser ökade med 5 procent år 2017

I Finland uppgick användning av resurser år 2017 till 237 miljoner ton som direkta flöden, vilket var omkring 3,5 procent mer än år 2016. De direkta inflödena omfattar både varuimporten och materialuttag ur Finlands jordmån och vegetation. Användningen av direkta inhemska inflöden ökade med 5 procent och uppgick till 180 miljoner ton. Bakom ökningen låg särskilt den ökade utvinningen av mineral och användningen av jordmaterial.

Av de direkta inflödena bestod omkring en fjärdedel, 57 miljoner ton, av importvaror. Användningen av direkta inhemska inflöden ökade med 5 procent och uppgick till 180 miljoner ton. År 2016 användes 172 miljoner ton inhemska naturresurser. År 2017 bestod omkring en tredjedel, 81 miljoner ton, av alla direkta inflöden av jordmaterial. Användningen av mineraler uppgick till 66 miljoner och användningen av trä till 44 miljoner ton.