Förbrukningen av naturresurser

Uppdaterad: 17.11.2017
Uppdateras nästa gång: 15.11.2018

Statistiken omfattar inhemska och utländska inflöden i den finländska ekonomin, inhemska och utländska dolda flöden samt materialexport.

Direkta inhemska inflöden är material som tagits ur Finlands natur för vidareprocessering inom ekonomin. Dessa är t.ex. trä och mineraler som använts som råmaterial, jordmaterial som använts vid byggande samt växter och vilda djur som använts som djur- och människoföda.

Direkta utländska inflöden utgörs av importen av förädlingsprodukter och råmaterial. På motsvarande sätt utgörs exporten av råmaterial och förädlingsprodukter som levererats till utlandet.

Inhemska dolda flöden är transport och omvandling av naturmaterial i samband med uttag av inhemska naturresurser eller byggande. Till dessa hör bl.a. avverkningsrester i skogar samt schaktningsavfall i malmgruvor. Importens dolda flöden består av de direkta inflöden och de dolda flöden som använts för framställning av importprodukter i utlandet och som inte syns i vikten på importerade råmaterial och produkter.

Totalanvändningen av naturresurser som beräknats i statistiken är summan av direkta inhemska och utländska inflöden samt dolda flöden. De direkta inflödena utgör däri den egentliga mängden material som tillförs den finländska ekonomin och tillsammans med de inhemska dolda flödena den mängd material som står som grund för den inhemska miljöbelastningen. Då man till dessa lägger till de utländska dolda flödena dvs. den globala ekologiska miljöbelastningen i vår ekonomi får man ihop totalanvändningen av naturresurser i vår samhällsekonomi.

   

Gruvdriften ökade materialflödena

Totalt 317 miljoner ton material togs ut ur Finlands jordmån och vegetation år 2016. Detta är 34 miljoner ton mer än år 2015. Bakom ökningen av materialflödena låg ökningen av brytningsvolymerna från gruvdriften och ökningen av oanvänt uttag. Användningen av direkta inhemska inflöden var på en rätt så oförändrad nivå jämfört med föregående år. Dessutom importerades omkring 57 miljoner ton produkter och råvaror till Finland år 2016, vilket gav upphov till dolda flöden inom importen på uppskattningsvis 211 miljoner ton från producentländerna. Totalt var finländarnas totala användning av naturresurser i fjol 585 miljoner ton, vilket var 8,5 procent mer än år 2015.