Utsläpp av växthusgaser

Uppdaterad: 24.5.2018
Uppdateras nästa gång: 11.12.2018

Volymen av växthusgasutsläpp mäter den belastning som människans verksamhet utgör på förstärkningen av växthuseffekten och uppvärmningen av klimatet. Finland rapporterar växthusgasutsläppen till Europeiska kommissionen, FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet.

Med hjälp av rapporteringen uppföljs hur Finland uppfyller åtagandet om utsläppsminskning. Beräkningen av utsläpp baserar sig på internationella rapporterings- och beräkningsanvisningar. Indikatorn omfattar inte verkan av markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF), vilken minskar verkan av Finlands utsläpp. De totala utsläppen omfattar också indirekta CO2-utsläpp (0,1 miljoner ton år 2014), som uppkommer från NMVOC- och CH4-utsläpp från energisektorn och industriprocesser och användning av produkter.

-nergisektorn: utsläpp från energianvändning av bränslen samt diffusa utsläpp i anknytning till framställning, distribution och förbrukning av bränslen

-industriprocesser och användning av produkter: utsläpp som uppkommer från användningen av råvaror och bränslen som råvara och som frigörs i industriprocessen, utsläpp från användningen av F-gaser samt utsläpp från användningen av dikväveoxid i industriella och medicinska tillämpningar

-lantbruket: utsläpp från husdjurens matsmältning, gödselhantering, mark, bränning av växtrester på åkrar samt kalkning och ureagödsling

-avfallshantering: utsläpp från avstjälpningsplatser, kompostering och hantering av avloppsvatten

Växthusgasutsläpp efter näringsgren statistikförs i miljöräkenskaperna http://tilastokeskus.fi/til/tilma/index_sv.html

   

Växthusgasutsläppen minskade, ändå överskreds utsläppskvoten

Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen 56,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2017. Utsläppen minskade med nästan 5 procent jämfört med året innan och var på samma nivå som år 2015. På minskningen av utsläppen inverkade mest den minskade förbrukningen av fossila bränslen och den ökade användningen av biobränslen i trafiken. Utsläppen utanför utsläppshandeln minskade med 2 procent jämfört med år 2016, men överskred för andra gången EU:s utsläppskvot.

Offentliggörande