Utsläpp av växthusgaser 

Uppdaterad: 27.3.2018 - Uppdateras nästa gång: 24.5.2018
   
 
 
Dela på

Finlands utsläpp av växthusgaser 2016 till EU och FN:s klimatkonvention

År 2016 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 58,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (milj. ton CO2- ekv.), vilket var 12,5 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Uppgifterna baserar sig på rapporteringen för år 2016 till EU och FN:s klimatkonvention. De totala utsläppen reviderades till 0,08 miljoner ton CO2-ekv. lägre utsläpp än de preliminära uppgifter som offentliggjordes i december 2017.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Växthusgaser


Beskrivning av indikatorn

Volymen av växthusgasutsläpp mäter den belastning som människans verksamhet utgör på förstärkningen av växthuseffekten och uppvärmningen av klimatet. Finland rapporterar växthusgasutsläppen till Europeiska kommissionen, FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet.

Med hjälp av rapporteringen uppföljs hur Finland uppfyller åtagandet om utsläppsminskning. Beräkningen av utsläpp baserar sig på internationella rapporterings- och beräkningsanvisningar. Indikatorn omfattar inte verkan av markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF), vilken minskar verkan av Finlands utsläpp. De totala utsläppen omfattar också indirekta CO2-utsläpp (0,1 miljoner ton år 2014), som uppkommer från NMVOC- och CH4-utsläpp från energisektorn och industriprocesser och användning av produkter.

-nergisektorn: utsläpp från energianvändning av bränslen samt diffusa utsläpp i anknytning till framställning, distribution och förbrukning av bränslen

-industriprocesser och användning av produkter: utsläpp som uppkommer från användningen av råvaror och bränslen som råvara och som frigörs i industriprocessen, utsläpp från användningen av F-gaser samt utsläpp från användningen av dikväveoxid i industriella och medicinska tillämpningar

-lantbruket: utsläpp från husdjurens matsmältning, gödselhantering, mark, bränning av växtrester på åkrar samt kalkning och ureagödsling

-avfallshantering: utsläpp från avstjälpningsplatser, kompostering och hantering av avloppsvatten

Växthusgasutsläpp efter näringsgren statistikförs i miljöräkenskaperna http://tilastokeskus.fi/til/tilma/index_sv.html