Utsläpp av växthusgaser

Uppdaterad: 23.5.2019
Uppdateras nästa gång: 5.12.2019

Volymen av växthusgasutsläpp mäter den belastning som människans verksamhet utgör på förstärkningen av växthuseffekten och uppvärmningen av klimatet. Finland rapporterar växthusgasutsläppen till Europeiska kommissionen, FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet.

Med hjälp av rapporteringen uppföljs hur Finland uppfyller åtagandet om utsläppsminskning. Beräkningen av utsläpp baserar sig på internationella rapporterings- och beräkningsanvisningar. Indikatorn omfattar inte verkan av markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF), vilken minskar verkan av Finlands utsläpp. De totala utsläppen omfattar också indirekta CO2-utsläpp (0,1 miljoner ton år 2014), som uppkommer från NMVOC- och CH4-utsläpp från energisektorn och industriprocesser och användning av produkter.

-nergisektorn: utsläpp från energianvändning av bränslen samt diffusa utsläpp i anknytning till framställning, distribution och förbrukning av bränslen

-industriprocesser och användning av produkter: utsläpp som uppkommer från användningen av råvaror och bränslen som råvara och som frigörs i industriprocessen, utsläpp från användningen av F-gaser samt utsläpp från användningen av dikväveoxid i industriella och medicinska tillämpningar

-lantbruket: utsläpp från husdjurens matsmältning, gödselhantering, mark, bränning av växtrester på åkrar samt kalkning och ureagödsling

-avfallshantering: utsläpp från avstjälpningsplatser, kompostering och hantering av avloppsvatten

Växthusgasutsläpp efter näringsgren statistikförs i miljöräkenskaperna http://tilastokeskus.fi/til/tilma/index_sv.html

   

Utsläppen av växthusgaser ökade, utsläppskvoten överskreds

Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen 56,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2018. Utsläppen ökade med 2 procent jämfört med året innan. Störst inverkan på ökningen av utsläppen hade den ökade förbrukningen av naturgas och torv. Utsläppen utanför utsläppshandeln låg på samma nivå som året innan, men översteg EU:s utsläppskvot med 0,4 miljoner ton CO2-ekv. I snabbestimatet har det senaste årets utsläpps- och upptagsuppgifter producerats på en grövre nivå än uppgifterna för de föregående åren.

Offentliggörande