Utsläpp av växthusgaser

Uppdaterad: 11.12.2018
Uppdateras nästa gång: 28.3.2019

Volymen av växthusgasutsläpp mäter den belastning som människans verksamhet utgör på förstärkningen av växthuseffekten och uppvärmningen av klimatet. Finland rapporterar växthusgasutsläppen till Europeiska kommissionen, FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet.

Med hjälp av rapporteringen uppföljs hur Finland uppfyller åtagandet om utsläppsminskning. Beräkningen av utsläpp baserar sig på internationella rapporterings- och beräkningsanvisningar. Indikatorn omfattar inte verkan av markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF), vilken minskar verkan av Finlands utsläpp. De totala utsläppen omfattar också indirekta CO2-utsläpp (0,1 miljoner ton år 2014), som uppkommer från NMVOC- och CH4-utsläpp från energisektorn och industriprocesser och användning av produkter.

-nergisektorn: utsläpp från energianvändning av bränslen samt diffusa utsläpp i anknytning till framställning, distribution och förbrukning av bränslen

-industriprocesser och användning av produkter: utsläpp som uppkommer från användningen av råvaror och bränslen som råvara och som frigörs i industriprocessen, utsläpp från användningen av F-gaser samt utsläpp från användningen av dikväveoxid i industriella och medicinska tillämpningar

-lantbruket: utsläpp från husdjurens matsmältning, gödselhantering, mark, bränning av växtrester på åkrar samt kalkning och ureagödsling

-avfallshantering: utsläpp från avstjälpningsplatser, kompostering och hantering av avloppsvatten

Växthusgasutsläpp efter näringsgren statistikförs i miljöräkenskaperna http://tilastokeskus.fi/til/tilma/index_sv.html

   

Växthusgasutsläppen minskade, utsläppen utanför utsläppshandeln i enlighet med målriktlinjen

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgift var de totala växthusgasutsläppen 55,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2017. Detta var 15,8 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Utsläppen minskade med nästan 5 procent jämfört med året innan. På minskningen av utsläppen inverkade mest den minskade förbrukningen av de viktigaste fossila bränslena och den ökade användningen av biobränslen i trafiken. Utsläppen utanför utsläppshandeln minskade med 2 procent jämfört med år 2016 och var på nivån för EU:s utsläppskvot. Uppgifterna baserar sig på den preliminära rapport om utsläppen för år 2017 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen före den 15 januari 2019.

Offentliggörande