Utsläpp av växthusgaser

Uppdaterad: 19.3.2021
Uppdateras nästa gång: 16.12.2021

Volymen av växthusgasutsläpp mäter den belastning som människans verksamhet utgör på förstärkningen av växthuseffekten och uppvärmningen av klimatet. Finland rapporterar växthusgasutsläppen till Europeiska kommissionen, FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet.

Med hjälp av rapporteringen uppföljs hur Finland uppfyller åtagandet om utsläppsminskning. Beräkningen av utsläpp baserar sig på internationella rapporterings- och beräkningsanvisningar. Indikatorn omfattar inte verkan av markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF), vilken minskar verkan av Finlands utsläpp. De totala utsläppen omfattar också indirekta CO2-utsläpp (0,1 miljoner ton år 2014), som uppkommer från NMVOC- och CH4-utsläpp från energisektorn och industriprocesser och användning av produkter.

-nergisektorn: utsläpp från energianvändning av bränslen samt diffusa utsläpp i anknytning till framställning, distribution och förbrukning av bränslen

-industriprocesser och användning av produkter: utsläpp som uppkommer från användningen av råvaror och bränslen som råvara och som frigörs i industriprocessen, utsläpp från användningen av F-gaser samt utsläpp från användningen av dikväveoxid i industriella och medicinska tillämpningar

-lantbruket: utsläpp från husdjurens matsmältning, gödselhantering, mark, bränning av växtrester på åkrar samt kalkning och ureagödsling

-avfallshantering: utsläpp från avstjälpningsplatser, kompostering och hantering av avloppsvatten

Växthusgasutsläpp efter näringsgren statistikförs i miljöräkenskaperna http://tilastokeskus.fi/til/tilma/index_sv.html

   

Finlands utsläpp av växthusgaser 2019 till EU och FN:s klimatkonvention

År 2019 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp (exkl. LULUCF-sektorn) 53,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (mn ton CO2- ekv.), vilket var 18,2 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Dessa totala utsläpp var nästan oförändrade jämfört med de preliminära uppgifterna som publicerades i december 2020. Utsläppen utanför utsläppshandeln översteg EU:s utsläppskvot med 0,6 miljoner ton CO2-ekv. Nettosänkan för sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF), dvs. summan av upptag och utsläpp, var −14,7 miljoner ton CO2-ekv år 2019, men dessa uppgifter har inte räknats med i de totala utsläppen. De uppgifter som nu publiceras baserar sig på rapporteringen av uppgifter om utsläpp till EU och FN:s klimatkonvention.