Antal biblioteksbesök

Uppdaterad: 20.4.2018
Uppdateras nästa gång: 31.5.2019

Under de senaste åren har biblioteksnätet i Finland reducerats, men internationellt sett är det fortfarande synnerligen omfattande. År 2017 fanns det totalt 737 huvud-, filial- och anstaltsbibliotek i olika delar av landet. Detta var mer än 21 procent färre än år 2000. Antalet bokbussar var 134, dvs. 33 procent färre än år 2000.

Kvaliteten på bibliotekstjänsterna påverkas både av hur tätt servicenätet är och av antalet samlingar och samlingarnas innehåll. Nuförtiden har biblioteken också mångsidiga webbtjänster. I de allmänna bibliotekens samlingar uppgick antalet böcker år 2017 till nästan 31 miljoner exemplar och annat material till omkring 4,2 miljoner exemplar. Under de senaste åren har särskilt antalet böcker minskat.

   

Användning av allmänna bibliotek

Under de senaste åren har det totala antalet utlåningar och fysiska biblioteksbesök varit sjunkande. År 2017 lånade totalt 1,9 miljoner finländare någonting på biblioteken, vilket var 35 procent av befolkningen. Under åren 2000–2017 minskade andelen låntagare med 12 procentenheter.

År 2017 uppgick de fysiska biblioteksbesöken till totalt drygt 50 miljoner och besöken via nätet till nästan 37 miljoner. Minskningen i antalet fysiska besök har stannat upp. Antalet besök via nätet översteg för första gången antalet fysiska besök år 2010. År 2017 minskade antalet nätbesök med nästan 12 procent från året innan, och antalet nätbesök var över 13 miljoner mindre än antalet fysiska besök. De fysiska besöken uppgick till 9 och utlåningarna till 15,5 per invånare år 2017.