Import och export

Uppdaterad: 7.1.2022
Uppdateras nästa gång: 7.2.2022

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

   

Exporten ökade 30,9 procent i november

Värdet på Finlands export av varor ökade med 30,9 procent i november enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 6,5 miljarder euro. Under referensmånaden 2020 minskade exporten med 2,9 procent.

Importens värde ökade med 32,7 procent i november jämfört med samma period året innan och importens värde var 6,9 miljarder euro. Importen sjönk under referensmånaden 2020 med 0,4 procent.

Det sammanlagda värdet på exporten under januari-november visade en uppgång på 19,4 procent. Importens värde ökade under samma period med 18,9 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 410 miljoner euro i november. Under januari-november hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 3,7 miljarder euro. I november året innan hade handelsbalansen ett underskott på 241 miljoner euro och under januari-november samma år visade handelsbalansen ett underskott på 3,3 miljarder euro.

Exporten till EU-länder ökade med 33,7 per cent och exporten till länder utanför EU med 27,2 procent i november. Importen från EU-länder ökade med 24,9 procent och importen från icke-EU-länder med 44,3 procent. Under januari-november ökade den sammanlagda exporten till EU-länder med 20,2 procent och exporten till länder utanför EU med 18,3 procent. Under samma period ökade importen från EU-länder med 16,9 procent och importen från övriga länder med 21,8 procent.