Import och export

Uppdaterad: 10.2.2020
Uppdateras nästa gång: 9.3.2020

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

   

Värdet på exporten växte med 13,3 procent i december

Värdet på Finlands export av varor var 5,6 miljarder euro i december enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet på exporten var 13,3 procent högre än i december året innan. Värdet på importen minskade däremot med 1,9 procent i december och värdet var nästan 5,3 miljarder euro. Under hela året 2019 ökade exportens totala värde med 1,9 procent, medan värdet på den totala importen minskade med 1,4 procent från året innan.

I december visade handelsbalansen ett överskott på 330 miljoner euro. Under hela året 2019 visade handelsbalansen ett underskott på 710 miljoner euro. I december året innan hade handelsbalansen ett underskott på 428 miljoner euro och under hela året 2018 var underskottet 2,9 miljarder euro.

Exporten till EU-länder ökade med 24,5 procent i december, medan importen minskade med 3,9 procent. Samtidigt minskade exporten till länder utanför EU med 2,0 procent, men importen från länder utanför EU ökade med 1,2 procent. Under hela året 2019 ökade exporten till EU-länderna med 1,7 procent och till länderna utanför EU med 2,3 procent. Under samma period minskade importen från EU-länder med 0,1 procent och importen från övriga länder med 3,4 procent.