Import och export

Uppdaterad: 9.7.2020
Uppdateras nästa gång: 7.8.2020

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

   

Exporten minskade 30,9 procent i maj

Finlands export av varor minskade med 30,9 procent i maj enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 4,0 miljarder euro. Importen minskade med 26,3 procent i maj jämfört med året innan och importens värde var 4,3 miljarder euro. Den sammanlagda exporten under januari-maj i år visade en nedgång på 17,9 procent. Importen sjönk under samma period med 12,7 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 280 miljoner euro i maj. Under januari-maj i år visade handelsbalansen ett underskott på nästan 1,5 miljarder euro. I maj året innan hade handelsbalansen ett underskott på 15 miljoner euro och under januari-maj samma år visade handelsbalansen ett underskott på 65 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med 31,7 procent i maj och exporten till länder utanför EU sjönk med 30,0 procent. Importen från EU-länder minskade med 26,4 procent och importen från icke-EU-länder sjönk med 26,2 procent.

Under januari-maj minskade exporten till EU-länder med 18,3 procent och exporten till länder utanför EU med 17,4 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länder med 11,7 procent och importen från övriga länder med 14,2 procent.