Import och export

Uppdaterad: 7.11.2018
Uppdateras nästa gång: 7.12.2018

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

   

EXPORTEN ÖKADE TVÅ PROCENT I SEPTEMBER

Finlands export av varor ökade med två procent i september enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var något över 5,1 miljarder euro. Importen låg på samma nivå som året innan och importens värde var något under 5,3 miljarder euro. Räknat från årets början har både exporten och importen ökat med sex procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 160 miljoner euro i september. Räknat från årets början var det samlade underskottet 1,9 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på nästan två miljarder euro. I september förra året hade handelsbalansen ett underskott på nästan 260 miljoner euro.

Exporten till EU-länder låg på samma nivå som året innan men exporten till länderna utanför EU ökade med fem procent i september. Importen från EU-länder minskade med nio procent men importen från icke-EU länder växte 16 procent i september. Under januari-september har exporten till EU-länder ökat med fem procent och exporten till länder utanför EU med åtta procent. Importen från EU-länder har ökat med fyra procent och importen från övriga länder med nio procent under januari-september.