Import och export

Uppdaterad: 7.9.2021
Uppdateras nästa gång: 8.10.2021

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

   

Exporten ökade 22,5 procent i juli

Finlands export av varor ökade med 22,5 procent i juli enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var drygt 5,4 miljarder euro. Under referensmånaden 2020 minskade exporten med 12,4 procent.

Importen ökade med 20,3 procent i juli jämfört med samma period året innan och importens värde var 5,9 miljarder euro. Importen sjönk under referensmånaden 2020 med 11,9 procent. Den sammanlagda exporten under januari-juli visade en uppgång på 15,2 procent. Importen ökade under samma period med 13,9 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 460 miljoner euro i juli. Under januari-juli hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 2,2 miljarder euro. I juli året innan hade handelsbalansen ett underskott på 467 miljoner euro och under januari-juli samma år visade handelsbalansen ett underskott på 2,3 miljarder euro.

Exporten till EU-länder ökade med 20,5 per cent och exporten till länder utanför EU med 24,9 procent i juli. Importen från EU-länder ökade med 19,8 procent och importen från icke-EU-länder med 20,9 procent. Under januari-juli ökade den sammanlagda exporten till EU-länder med 14,2 procent och exporten till länder utanför EU med 16,5 procent. Under samma period ökade importen från EU-länder med 15,0 procent och importen från övriga länder med 12,4 procent.