Import och export

Uppdaterad: 7.10.2020
Uppdateras nästa gång: 6.11.2020

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

   

Exporten minskade 14,8 procent i augusti

Finlands export av varor minskade med 14,8 procent i augusti enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 4,3 miljarder euro. Importen minskade med 14,4 procent i augusti jämfört med året innan och importens värde var nästan 4,6 miljarder euro. Den sammanlagda exporten under januari-augusti i år visade en nedgång på 16,4 procent. Importen sjönk under samma period med 12,3 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 245 miljoner euro i augusti. Under januari-augusti hade handelsbalansen ett underskott på 2,4 miljarder euro. I augusti året innan hade handelsbalansen ett underskott på 264 miljoner euro, och under januari-augusti samma år visade handelsbalansen ett underskott på 771 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med 14,3 procent i augusti och exporten till länder utanför EU sjönk med 15,4 procent. Importen från EU-länder minskade med 11,8 procent och importen från icke-EU-länder sjönk med 17,7 procent.

Under januari-augusti minskade den sammanlagda exporten till EU-länder med 16,0 procent och exporten till länder utanför EU med 16,8 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länder med 10,6 procent och importen från övriga länder med 14,6 procent.