Import och export

Uppdaterad: 9.1.2020
Uppdateras nästa gång: 10.2.2020

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

   

Värdet på exporten minskade med 12,1 procent i november

Värdet på Finlands export av varor var nästan 5,1 miljarder euro i november enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet på exporten var 12,1 procent lägre än i november förra året. Värdet på importen minskade med 10,4 procent i november och var 5,2 miljarder euro. I januari-november ökade exportens totala värde med 0,9 procent, medan värdet på den totala importen minskade med 1,6 procent från året innan.

I november visade handelsbalansen ett underskott på 115 miljoner euro. I januari-november visade handelsbalansen ett underskott på en miljard euro. I november förra året hade handelsbalansen ett underskott på 13 miljoner euro och i januari-november var underskottet nästan 2,5 miljarder euro.

Exporten till EU-länder minskade med 13,8 procent och importen med 9,5 procent i november. Samtidigt minskade exporten till länder utanför EU med 9,6 procent och importen från länder utanför EU föll med 11,7 procent. I januari-november minskade exporten till EU-länderna med 0,4 procent, medan exporten till länder utanför EU ökade med 2,7 procent. Under samma period växte importen från EU-länder med 0,1 procent, medan importen från övriga länder minskade med 4,1 procent.