Import och export

Uppdaterad: 8.7.2019
Uppdateras nästa gång: 8.8.2019

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

   

Exporten ökade sex procent i maj

Finlands export av varor ökade med sex procent i maj enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var 5,7 miljarder euro. Importen ökade med två procent i maj jämfört med året innan och importens värde var också 5,7 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med fem procent och importen med en procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på tio miljoner euro i maj. Räknat från årets början var det samlade underskottet 90 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på en miljard euro. I maj året innan hade handelsbalansen ett underskott på 250 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med fem procent och exporten till länderna utanför EU med nio procent i maj. Importen från EU-länder ökade med fyra procent men importen från icke-EU länder sjönk med en procent i maj. Under januari-maj har exporten till EU-länder ökat med tre procent och exporten till länder utanför EU med sex procent. Importen från EU-länder ökade med tre procent men importen från övriga länder minskade med två procent.