Import och export

Uppdaterad: 8.4.2021
Uppdateras nästa gång: 7.5.2021

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

   

Exporten ökade 8,0 procent i februari

Finlands export av varor ökade med 8,0 procent i februari enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var 4,8 miljarder euro. Importen däremot minskade med 1,5 procent i februari jämfört med året innan och importens värde var nästan 5,2 miljarder euro. Den sammanlagda exporten under januari-februari visade en nedgång på 1,5 procent. Importen sjönk under samma period med 5,3 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 340 miljoner euro i februari. Under januari-februari hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 650 miljoner euro. I februari året innan hade handelsbalansen ett underskott på 775 miljoner euro och under januari-februari samma år visade handelsbalansen ett underskott på 1,1 miljarder euro.

Exporten till EU-länder ökade med 10,6 per cent och exporten till länder utanför EU med 4,6 procent i februari. Importen från EU-länder minskade med 4,2 procent men importen från icke-EU-länder ökade med 2,7 procent. Under januari-februari ökade den sammanlagda exporten till EU-länder med 0,2 procent, men exporten till länder utanför EU minskade med 3,6 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länder med 5,1 procent och importen från övriga länder med 5,7 procent.