Import och export

Uppdaterad: 9.3.2020
Uppdateras nästa gång: 9.4.2020

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

   

EXPORTEN MINSKADE 18,3 PROCENT I JANUARI

Finlands export av varor minskade med 18,3 procent i januari enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var nästan 4,8 miljarder euro. Referensmånadens fartygsleveranser förklarar delvis den branta nedgången i exporten. Räknat utan inverkan av fartygsleveranser skulle exporten ha minskat med 7,9 procent i januari.

Importen minskade med 3,7 procent i januari jämfört med året innan och importens värde var något över 5,1 miljarder euro.

Handelsbalansen visade et underskott på 365 miljoner euro i januari. I januari året innan hade handelsbalansen ett överskott på 510 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med 21,4 procent i januari och exporten till länderna utanför EU sjönk med 13,2 procent. Importen från EU-länder minskade med 4,5 procent och importen från icke-EU-länder sjönk med 2,5 procent.