Import och export

Uppdaterad: 7.9.2018
Uppdateras nästa gång: 9.10.2018

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

   

EXPORTEN ÖKADE FEM PROCENT I JULI

Finlands export av varor ökade fem procent i juli enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var nästan fem miljarder euro. Importen ökade med sju procent i juli jämfört med året innan och importens värde var 5,4 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med sju procent och importen med sex procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 450 miljoner euro i juli. Räknat från årets början var det samlade underskottet nästan 1,2 miljarder euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på över 1,4 miljarder euro. I juli förra året hade handelsbalansen ett underskott på 333 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med två procent i juli och exporten till länderna utanför EU ökade med åtta procent. Importen från EU-länder ökade med sex procent och importen från icke-EU länder ökade med åtta procent i juli. Under januari-juli har exporten till EU-länder ökat med sex procent. Under samma period har exporten till länder utanför EU ökat med sju procent. Importen från EU-länder har under samma period ökat med fem procent och importen från övriga länder med sex procent.