Import och export

Uppdaterad: 9.7.2018
Uppdateras nästa gång: 9.8.2018

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

   

EXPORTEN MINSKADE FEM PROCENT I MAJ

Finlands export av varor minskade fem procent i maj enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var 5,3 miljarder euro. Importen ökade med tre procent i maj jämfört med året innan och importens värde var något under 5,6 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med sju procent och importen med sex procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 260 miljoner euro i maj. Räknat från årets början var det samlade underskottet 785 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 990 miljoner euro. I maj året innan hade handelsbalansen ett överskott på 205 miljoner euro.

Exporten till EU-länder minskade med tio procent i maj medan exporten till länderna utanför EU ökade med tre procent. Importen både från EU-länder och från icke-EU-länder ökade med tre procent i maj. Under januari-maj har exporten till EU-länder samt till länder utanför EU ökat med sju procent. Importen från EU-länder under samma period har ökat med sju procent och importen från övriga länder med fyra procent.