Import och export

Uppdaterad: 7.6.2021
Uppdateras nästa gång: 8.7.2021

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

   

Exporten ökade 18,3 procent i april

Finlands export av varor ökade med 18,3 procent i april enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var nästan 5,3 miljarder euro. Under referensmånaden 2020 minskade exporten med 19,2 procent.

Importen ökade med 29,7 procent i april jämfört med året innan och importens värde var 5,5 miljarder euro. Importen sjönk under referensmånaden 2020 med 27,0 procent. Den sammanlagda exporten under januari-april visade en uppgång på 7,4 procent. Importen ökade under samma period med 7,1 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 265 miljoner euro i april. Under januari-april hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på 1,3 miljarder euro. I april året innan hade handelsbalansen ett överskott på 185 miljoner euro, men under januari-april samma år visade handelsbalansen ett underskott på 1,2 miljarder euro.

Exporten till EU-länder ökade med 21,9 per cent och exporten till länder utanför EU med 14,3 procent i april. Importen från EU-länder ökade med 33,1 procent och importen från icke-EU-länder med 24,6 procent. Under januari-april ökade den sammanlagda exporten till EU-länder med 7,6 procent och exporten till länder utanför EU med 7,3 procent. Under samma period ökade importen från EU-länder med 7,7 procent och importen från övriga länder med 6,3 procent.