Import och export

Uppdaterad: 8.5.2019
Uppdateras nästa gång: 7.6.2019

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

   

Exportens värde på samma nivå i mars jämfört med året innan

Värdet av Finlands export av varor låg på samma nivå som året innan i mars enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var något över 5,4 miljarder euro. Importen sjönk med tre procent i mars jämfört med året innan och importens värde var något över 5,5 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med sex procent medan importen har minskat med två procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 95 miljoner euro i mars. Räknat från årets början hade handelsbalansen dock ett sammanlagt överskott på 315 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 900 miljoner euro. I mars året innan hade handelsbalansen ett underskott på 300 miljoner euro.

Exporten både till EU-länder och länder utanför EU låg på samma nivå som året innan i mars. Importen från EU-länder minskade med två procent och importen från icke-EU länder med fem procent i mars. Under januari-mars har exporten till EU-länder ökat med åtta procent och exporten till länder utanför EU ökat med tre procent. Importen från EU-länder har stigit med en procent men importen från övriga länder har minskat med sex procent under samma period.