Import och export

Uppdaterad: 7.11.2019
Uppdateras nästa gång: 10.12.2019

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

   

Värdet på exporten steg med 1,3 procent i september

Värdet på Finlands export av varor var nästan 5,3 miljarder euro i september enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet på exporten var 1,3 procent högre än i september förra året. Värdet på importen steg med 2,6 procent i september till knappt 5,5 miljarder euro. I januari-september ökade exportens totala värde med 2,6 procent medan värdet på den totala importen minskade med 0,4 procent från året innan.

I september visade handelsbalansen ett underskott på 210 miljoner euro. I januari-september var det samlade underskottet 770 miljoner euro. I september förra året var underskottet 138 miljoner euro och i januari-september var underskottet 2,2 miljarder euro.

Exporten till EU-länder ökade med en procent i september och importen från EU länder med 8,7 procent. Samtidigt ökade exporten till länder utanför EU med 1,9 procent, medan importen från icke-EU länder minskade med 5,7 procent. I januari-september ökade exporten till EU-länder med 1,4 procent och till länder utanför EU med 4,5 procent. Under samma period växte importen från EU-länderna med 1,4 procent, medan importen från länder utanför EU minskade med 3,1 procent.