Import och export 

Uppdaterad: 9.4.2018 - Uppdateras nästa gång: 8.5.2018
   
 
 
Dela på

EXPORTEN ÖKADE NIO PROCENT I FEBRUARI

Finlands export av varor ökade nio procent i februari enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln. Värdet av Finlands export var nästan 4,8 miljarder euro. Importen ökade med åtta procent i februari jämfört med året innan och importens värde var något under 5,1 miljarder euro. Räknat från årets början har exporten ökat med 11 procent och importen med sex procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 285 miljoner euro i februari. Räknat från årets början var det samlade underskottet 445 miljoner euro. Under samma period året innan visade handelsbalansen ett underskott på 835 miljoner euro. I februari året innan hade handelsbalansen ett underskott på 295 miljoner euro.

Exporten till EU-länder ökade med sju procent i februari och exporten till länder utanför EU med 12 procent. Importen från EU-länder ökade med åtta procent och importen från icke-EU länder steg också med åtta procent i februari. Under januari-februari har exporten till EU-länder ökat med nio procent och exporten till länder utanför EU med 14 procent. Under samma period har importen från EU-länder stigit med nio procent och importen från övriga länder med två procent.


Källa:
Tullen / Utrikeshandelsstatistik


Beskrivning av indikatorn

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.