Import och export

Uppdaterad: 8.1.2021
Uppdateras nästa gång: 8.2.2021

Utrikeshandelsstatistiken beskriver handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) och mellan Finland och tredje land, dvs. intern- och externhandeln. Utrikeshandelsstatistiken är en officiell informationskälla som avspeglar Finlands import, export och handelsbalans. Av statistiken som beskriver Finlands totala import och export framgår månadsvis uppgifter om värdet på Finlands import, export och handelsbalans. I den månatliga preliminär statistik publiceras uppgifter gällande handeln med EU, euroområdet och området utanför EU.

Uppgifterna om Finlands handel med övriga EU-länder samlas med Intrastat-systemet för internhandel från de statistikdeklarationer som företagen avger. I Intrastat-systemet anger importörer och exportörer månatligen behövliga statistiska uppgifter om sin internhandel till Tullen. Uppgifterna om varuhandeln mellan Finland och tredje land fås från tulldeklarationerna, som skall avges för varje import- och exportförsändelse. Vid upprättandet av statisktiken över Finlands utrikeshandel sammanförs uppgifterna om intern- och externhandeln.

I regel statistikförs alla varor som exporteras från eller importeras till Finland. En förutsättning för statistikföringen är att varan fysiskt träder in i landet eller lämnar det. Ett undantag utgörs dock av fartyg och flygplan, som statistikförs efter att ägarförhållandet ändrats. Utanför statistiken hamnar bl.a. transitbefordringar samt ekonomiska transaktioner som saknar betydande kommersiellt värde. Dessutom är de minsta företagen befriade från statistikdeklarationsskyldighet för internhandel. Även utrikeshandel med tjänster hamnar utanför denna statistik.

   

Exporten minskade 3,5 procent i november

Finlands export av varor minskade med 3,5 procent i november enligt Tullens preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor. Värdet på Finlands export var drygt 4,9 miljarder euro. Importen minskade med 2,2 procent i november jämfört med året innan och importens värde var något över 5,1 miljarder euro. Den sammanlagda exporten under januari-november i år visade en nedgång på 13,7 procent. Importen sjönk under samma period med 10,4 procent.

Handelsbalansen visade ett underskott på 180 miljoner euro i november. Under januari-november hade handelsbalansen ett sammanlagt underskott på nästan 3,1 miljarder euro. I november året innan hade handelsbalansen ett underskott på 114 miljoner euro och under januari-november samma år visade handelsbalansen ett underskott på närmare 1,2 miljarder euro.

Exporten till EU-länder låg på samma nivå som året innan, men exporten till länder utanför EU minskade med 7,7 procent i november. Importen från EU-länder ökade med 0,2 procent men importen från icke-EU-länder sjönk med 5,5 procent.

Under januari-november minskade den sammanlagda exporten till EU-länder med 12,4 procent och exporten till länder utanför EU med 15,4 procent. Under samma period sjönk importen från EU-länder med 8,5 procent och importen från övriga länder med 13,0 procent.