Mängden avfall

Uppdaterad: 9.12.2020
Uppdateras nästa gång: 9.12.2021

Kommunalt avfall består av avfall från hushåll och avfall av samma slag som hushållsavfall som uppkommer inom produktionen, speciellt inom tjänstesektorn. Gemensamt för alla slag av kommunalt avfall är att de uppkommer vid konsumtion av slutprodukter och omfattas av den kommunala avfallshanteringen. Avfallsbehandling omfattar återvinning, oskadliggörande och slutdeponering av avfall.

   

Mängden kommunalt avfall ökade något år 2019 – största delen av avfallet utnyttjades fortfarande som energi

År 2019 uppgick mängden kommunalt avfall till över tre miljoner ton. Jämfört med året innan ökade den totala avfallsmängden med 80 000 ton, dvs. med något under tre procent. Inga större förändringar skedde i inbördes andelar för de olika sätten att hantera avfall. Avfallsmängden motsvarade omkring 565 kg räknat per invånare.

År 2019 uppgick den totala mängden kommunalt avfall till 3 122 705 ton. Jämfört med året innan var ökningen omkring 80 000 ton, dvs. något under tre procent. Ökningen av avfallsmängden var mer moderat än året innan. Som kommunalt avfall betraktas utöver avfall som uppkommer vid boende också med det jämförbart avfall inom handel, industri och tjänster.

Energiåtervinningen var fortfarande den mest betydande formen av hantering av kommunalt avfall

Inga större förändringar skedde i inbördes andelar för de olika sätten att hantera avfall. Energiåtervinningen av avfall har fr.o.m. år 2012 varit den mest betydande formen av hantering av kommunalt avfall – år 2019 minskade dess andel något, till 56 procent. Energiåtervinningen av kommunalt avfall bygger på samproduktion av el och värme, och värme utnyttjas särskilt i fjärrvärmenäten.

Andelen materialåtervinning av avfall ökade något och uppgick till 43 procent. På grund av förbudet mot avstjälpningsplatser för organiskt avfall som trädde i kraft år 2016 förs kommunalt avfall inte i någon nämnvärd mängd till avstjälpningsplatserna. År 2019 var andelen deponiavfall mindre än en procent.