Mängden avfall

Uppdaterad: 15.1.2018
Uppdateras nästa gång: 29.11.2018

Kommunalt avfall består av avfall från hushåll och avfall av samma slag som hushållsavfall som uppkommer inom produktionen, speciellt inom tjänstesektorn. Gemensamt för alla slag av kommunalt avfall är att de uppkommer vid konsumtion av slutprodukter och omfattas av den kommunala avfallshanteringen. Avfallsbehandling omfattar återvinning, oskadliggörande och slutdeponering av avfall.

   

Återvinning av avfall har ersatt deponering av kommunalt avfall på avstjälpningsplatserna

Deponeringen av kommunalt avfall på avstjälpningsplatserna har minskat kraftigt i och med de senaste årens utveckling. År 2016 deponerades bara omkring tre procent av det kommunala avfallet på avstjälpningsplatser. Istället har man börjat återvinna avfallet: både energiproduktionen och materialåtervinningen konkurrerar om användningen av det som tidigare var deponiavfall. Här har energianvändningen av kommunalt avfall varit det rådande hanteringssättet under de senaste åren.