Försvarsviljan

Uppdaterad: 4.2.2020
Uppdateras nästa gång: 14.12.2020

PFI-undersökningarna har studerat försvarsviljan med frågan ”Om Finland blir anfallet, borde finländarna enligt er åsikt försvara sig med vapenmakt i alla situationer, även om resultatet förefaller osäkert?” från år 1970. Planeringskommissionen för försvarsinformation PFI:s årliga undersökningar fokuserar på finländarnas åsikter och attityder till säkerhetspolitik, utrikespolitik och rikets försvar. Datamaterial fr.o.m. år 1992 finns arkiverade i FSD.

Informationen i indikatorn är baserad på PFI-undersökningsrapporter, och för det mesta kommer från undersökningar genomförda på hösten. Undersökningarna i år 1970 och 1971 genomfördes av PFI:s företrädare Planeringskommissionen för psykologiskt försvar. Årligen intervjuas ca 1 000 personer i åldern 15 - 74 (79). Urvalet viktades så att det representerar den finska befolkningen.

Frågan om försvarsviljan har sitt ursprung i Sverige. Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) har ställt frågan i sina undersökningar i Sverige från år 1952. I år 2009 övertogs SPF:s uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som fortsatte att genomföra liknande undersökningar. Rapporterna finns tillgängliga på: www.msb.se

   

Försvarsviljan har stärkts

Två tredjedelar, 68 procent (66 procent år 2018) är av den åsikten att om Finland blir angripet, så ska finländarna försvara sig med vapen, också om resultatet verkar osäkert. Av männen är 78 procent (70 procent 2018) av denna åsikt och av kvinnorna 58 procent (62 procent 2018). Av dem som är äldre än 50 år är 74 (72) procent av denna åsikt, av 25–34 åringarna 66 (62) procent, av 35–49-åringarna 64 (69) procent och av dem som är under 25 år 56 (49) procent.

Av centerns anhängare svarar 82 procent jakande (80 procent år 2018), av samlingspartiets 81 (65) procent, av sannfinländarnas 76 (73) procent, av SDP:s 63 (71) procent, av de grönas 60 (36) procent och av vänsterförbundets anhängare 46 (55) procent.

En femtedel, 19 procent (23 procent år 2018) anser att finländarna inte ska försvara sig med vapen i alla situationer. Av kvinnorna är 24 procent (23 procent 2018) och av männen 15 (22) procent av denna åsikt.

Av vänsterförbundets anhängare är en tredjedel, 34 procent, av den åsikten att finländarna inte ska försvara sig med vapen (30 procent år 2018), av de grönas 23 (49) procent, av SDP:s 22 (21) procent, av sannfinländarnas 17 (21) procent, av samlingspartiets 15 (24) procent och av centerns anhängare 10 (15) procent.

Tretton procent (elva procent år 2018) har ingen åsikt i saken, av kvinnorna 19 (14) och av männen åtta (22) procent.