Försvarsviljan

Uppdaterad: 8.12.2017
Uppdateras nästa gång: 14.12.2018

PFI-undersökningarna har studerat försvarsviljan med frågan ”Om Finland blir anfallet, borde finländarna enligt er åsikt försvara sig med vapenmakt i alla situationer, även om resultatet förefaller osäkert?” från år 1970. Planeringskommissionen för försvarsinformation PFI:s årliga undersökningar fokuserar på finländarnas åsikter och attityder till säkerhetspolitik, utrikespolitik och rikets försvar. Datamaterial fr.o.m. år 1992 finns arkiverade i FSD.

Informationen i indikatorn är baserad på PFI-undersökningsrapporter, och för det mesta kommer från undersökningar genomförda på hösten. Undersökningarna i år 1970 och 1971 genomfördes av PFI:s företrädare Planeringskommissionen för psykologiskt försvar. Årligen intervjuas ca 1 000 personer i åldern 15 - 74 (79). Urvalet viktades så att det representerar den finska befolkningen.

Frågan om försvarsviljan har sitt ursprung i Sverige. Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) har ställt frågan i sina undersökningar i Sverige från år 1952. I år 2009 övertogs SPF:s uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som fortsatte att genomföra liknande undersökningar. Rapporterna finns tillgängliga på: www.msb.se

   

Försvarsviljan består

Sju av tio, 72 procent (71 procent år 2016), är av den åsikten att finländarna måste försvara sig med vapen i alla situationer, också om resultatet verkar osäkert. Av männen är 79 (79) procent och av kvinnorna 66 (64) procent av denna åsikt.

Av sannfinländarnas anhängare svarar 82 procent jakande (84 procent år 2016), av samlingspartiets 80 (81) procent, av centerpartiets 73 (79) procent, av SDP:s 68 (77) procent, av vänsterförbundets 67 (68) och av de grönas anhängare 65 (52) procent.

En femtedel, 22 procent (21 procent år 2016) anser att finländarna inte bör försvara sig med vapen i alla situationer, av kvinnorna 25 (25) och av männen 19 (16) procent. Yngre åldersklasser svarar oftare nekande på frågan än äldre åldersklasser. Av dem som är yngre än 25 år svarar 29 (27) procent nekande, av 25- till 34-åringarna 28 (31) procent, av 35- till 49-åringarna 23 (19) procent och av dem som är äldre än 50 år 17 (16) procent.

Av de grönas anhängare svarar 28 procent (39 procent år 2016) nekande på frågan, av SDP:s 25 (16), av centerpartiets och vänsterförbundets 24 (15 och 24), av samlingspartiets 18 (14) och av sannfinländarnas anhängare 15 (nio) procent.