Antalet personer som får sjukpension

Uppdaterad: 1.4.2020
Uppdateras nästa gång: 7.4.2021

Indikatorn beskriver antalet personer som fått sjukpension enligt arbetspensionssystemet efter sjukdomshuvudgrupp. Klassificeringen sker enligt den huvudsakliga orsaken till arbetsoförmågan. Sjukdomskoderna grundar sig på den internationella sjukdomsklassifickationen ICD-10.

Sjukpensioner är egentliga invalidpensioner, individuella förtidspensioner, som upphörde år 2011 och arbetslivspensioner, som trädde i kraft år 2018. Egentliga sjukpensioner beviljas antingen tills vidare eller i form av rehabiliteringsstöd på viss tid. Båda kan beviljas till beloppet av full pension (arbetsförmågan är nedsatt med minst 3/5) eller delpension (arbetsförmågan är nedsatt med 2/5–3/5).

Sjukpension kan beviljas till försäkrade som fyllt 17 år men inte uppnått den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass. Den som blir arbetsoförmögen efter har uppnåt sin längsta ålder för ålderspension, beviljas ålderspension direkt.

   

Sjukpensionstagare inom arbetspensionssystemet

År 2019 fick 134 200 personer sjukpension enligt arbetspensionssystemet. Av dem fick 17 % delsjukpension.

De största grupperna av sjukdomar som hade orsakat arbetsoförmåga var psykiska störningar (43 %), sjukdomar i rörelseorganen (25 %), sjukdomar i nervsystemet (9 %) och sjukdomar i cirkulationsorganen (6 %). De psykiska störningarnas andel har varit störst sedan år 2000.