Antalet personer som får sjukpension

Uppdaterad: 3.4.2018
Uppdateras nästa gång: 1.4.2019

Indikatorn beskriver antalet personer som fått sjukpension enligt arbetspensionssystemet efter sjukdomshuvudgrupp. Klassificeringen sker enligt den huvudsakliga orsaken till arbetsoförmågan. Sjukdomskoderna grundar sig på den internationella sjukdomsklassifickationen ICD-10. Sjukpensioner är egentliga invalidpensioner och individuella förtidspensioner, som upphörde år 2011. Egentliga sjukpensioner beviljas antingen tills vidare eller i form av rehabiliteringsstöd på viss tid. Båda kan beviljas till beloppet av full pension (arbetsförmågan är nedsatt med minst 3/5) eller delpension (arbetsförmågan är nedsatt med 2/5–3/5).

Sjukpension kan beviljas 18-62 -åringar. Den som blir arbetsoförmögen efter 63 års ålder beviljas ålderspension.

   

Sjukpensionstagare inom arbetspensionssystemet

År 2017 fick 144 600 personer sjukpension enligt arbetspensionssystemet. Av dem fick 16 % delsjukpension.

De största grupperna av sjukdomar som hade orsakat arbetsoförmåga var psykiska störningar (42 %), sjukdomar i rörelseorganen (26 %), sjukdomar i nervsystemet (9 %) och sjukdomar i cirkulationsorganen (6 %). De psykiska störningarnas andel har varit störst sedan år 2000.