Utrotningshotade arter

Uppdaterad: 9.2.2021
Uppdateras nästa gång: 3.1.2031

Antalet hotade arter beskriver i vilken grad olika djur-, växt- och svamparter i Finland är hotade. Hotade arter är sådana arter vars naturliga fortbestånd i Finland är hotat. I Finland är skogsskötsel, igenvuxna ängar, byggnadsarbeten och kemiska olägenheter såsom luftföroreningar och förstörda vattendrag de främsta orsakerna till att en art är hotad.

   

De flesta av de hotade arterna lever i skogen


Enligt en bedömning från 2010 finns det 2 247 hotade arter i Finland, vilket är 10,5 procent av de 21 400 arter som ingick i bedömningen. Antalet bedömda arter är även internationellt sett exceptionellt stort.

Av de 1 5050 hotade arterna som bedömdes senast (10,0 % av de bedömda arterna) har situationen blivit bättre för 186 och sämre för 356 arter. Detta visar att den ogynnsamma utvecklingen har fortsatt men också att skyddsåtgärderna för många arter haft verkan.

Merparten av de hotade arterna lever i skogar (36,2 %) samt traditionella kulturmiljöer och andra miljöer som modifierats av människan (23,3 %). Antalet hotade arter har minskat en aning långsammare i skogar och kulturmiljöer.

Att sammanlagt 693 arter är hotade beror främst på att skogsmiljöerna har förändrats. Förekomsten av murken ved (27 %) har minskat, och skogsbruksåtgärder såsom kalhyggen och mekanisk bearbetning av jordmånen (26 %) har också i hög grad bidragit till detta. När det gäller arterna i de traditionella kulturmiljöerna har situationen förbättrats för sammanlagt 70 arter. De flesta av dessa är till sin allmänna utbredning sydliga skalbaggar, fjärilar och skinnbaggar. Många arter i våtmarker, hälleberg, stränder och kalfjäll är hotade i allt högre grad.