Utkomststöd

Uppdaterad: 18.6.2020
Uppdateras nästa gång: 18.6.2021

Indikatorn anger andelen personer som får utkomststöd under kalenderåret uttryckt i procent av hela befolkningen. Som befolkningsdata används läget vid årets slut. Alla mottagare av utkomststöd i ett hushåll ingår i statistiken, dvs. även barnen är medräknade.

   

Förändringarna i antalet hushåll som fått utkomststöd har följt den ekonomiska utvecklingen sedan 1990-talet med några års eftersläpning. Eftersläpningen minskade på 2000-talet när det allmänna relativa arbetslöshetstalet förblev på en högre nivå än vid decennieskiftet 1990. Antalet personer som fått utkomststöd under en längre tid ökade samtidigt, vilket följaktligen ledde till en ökning av utgifterna för utkomststödet i proportion till antalet hushåll som fick utkomststöd.

Antalet utkomststödsklienter ökade snabbt efter recessionen 2009 och i takt med den tilltagande arbetslösheten. Arbetslösheten upphörde att öka och befolkningen som fick utkomststöd minskade fr.o.m. år 2010. År 2013 började antalet personer som får utkomststöd åter öka. Fr.o.m. år 2014 har något över 7 procent av befolkningen fått utkomststöd.

Åren 2015 och 2016 var antalet hushåll som fick utkomststöd omkring 260 000. År 2017 överfördes behandlingen av ansökningar, beviljandet och utbetalningen av det grundläggande utkomststödet från kommunerna till Fpa. En av målsättningarna med överföringen till Fpa var att minska det s.k. underutnyttjandet av det grundläggande utkomststödet. Därför var det väntat att bl.a. utkomststödsklienterna ökar. Åren 2017 och 2018 steg antalet hushåll som fick utkomststöd till över 300 000. Under år 2017 fick 305 158 hushåll utkomststöd och under år 2018 totalt 306 322.

Åren 2017 och 2018 fick 8,5 procent av befolkningen utkomststöd. De totala utgifterna för utkomststödet uppgick till omkring 811 miljoner euro år 2018. Jämfört med år 2017 minskade utgifterna reellt med ungefär 2 procent.