Utkomststöd

Uppdaterad: 18.6.2021
Uppdateras nästa gång: 18.6.2022

Indikatorn anger andelen personer som under kalenderåret fått grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd och/eller förebyggande utkomststöd i procent av befolkningen. Alla mottagare av utkomststöd i hushållet har räknats ihop i denna statistik, dvs. också barnen ingår i beräkningen. Uppgifterna tas ut ur utkomststödsregistret efter kalenderårets utgång i juni följande år. Som befolkningsuppgift används situationen i slutet av statistikåret. Mer aktuella statistikuppgifter för innevarande år om hushåll som bara fått grundläggande utkomststöd, finns på Fpa: s webbplats.

Indikatorn kan berätta om risken för social utestängning i samhället och ackumulerad utsatthet, eftersom utkomststödet är den sista stödformen för utkomsten. Indikatorn gör det möjligt att identifiera luckor i grundtryggheten, eftersom den indirekt visar om nivån på de huvudsakliga stödformerna är tillräcklig. Erhållandet av utkomststöd är en indikator som är nära relaterad till arbetslöshet, och den kan berätta om hur utbildnings-, näringslivs- och sysselsättningsåtgärderna fungerar och hur framgångsrika de är.

   

Mottagare av utkomststöd

År 2020 fick 8,4 procent av befolkningen utkomststöd. Utkomststöd beviljas till ett hushåll. År 2020 fick 310 884 hushåll utkomststöd. I de hushåll som fick utkomststöd bodde 464 234 personer. Antalet hushåll som mottog utkomststöd ökade med 4,7 procent och antalet personer med 3,5 procent jämfört med år 2019.

De totala utgifterna för utkomststödet var omkring 817 miljoner euro. Jämfört med år 2019 ökade utgifterna reellt 4,4 procent.