Motion och idrott

Uppdaterad: 3.10.2018
Uppdateras nästa gång: 2.10.2019

Indikatorn anger den andel i åldern 20–64 år som inte motionerar på fritiden.

AVTK: Grundar sig på frågan "Hur mycket rör Ni på Er och anstränger Er fysiskt på fritiden?". Alternativen var: 1) På fritiden läser jag, ser på TV och utför sysslor i vilka jag inte rör på mig mycket och som inte är fysiskt ansträngande, 2) på fritiden promenerar jag, cyklar eller rör på mig på något annat sätt minst 4 timmar i veckan, 3) på fritiden utövar jag motion i genomsnitt minst 3 timmar i veckan, 4) på fritiden tränar jag regelbundet i tävlingssyfte flera gånger i veckan.

ATH: Grundar sig på frågan "Hur mycket rör Ni på Er och anstränger Er fysiskt på fritiden?". Räkna inte med motion på väg till och från arbetet. Svarsalternativen var: 1) jag läser, ser på TV och utför sysslor som inte just är fysiskt ansträngande, 2) jag promenerar, cyklar eller utför lätt hem- eller trädgårdsarbete o.d. flera timmar i veckan, 3) jag utövar motion eller idrott såsom löpning, skidåkning, simning eller bollspel flera timmar i veckan.

Både i AVTK och ATH granskas andelen som valt svarsalternativ 1.

Datamaterial:
Postenkätundersökningen "Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa" (AVTK-undersökningen) genomfördes årligen fr.o.m. år 1978 t.o.m. år 2014 (www.thl.fi/avtk, på finska).
Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service (ATH) årligen fr.o.m. år 2012. (https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-expertarbete/befolkningsundersokningar/vuxenbefolkningens-halsa-valfard-och-service-ath-)

   

Tjugotre procent motionerar inte på fritiden

Andelen människor som inte motionerar på fritiden har varit något nedåtgående sedan år 1998. År 2016 var andelen män i åldern 20–64 år som inte motionerar på fritiden 25 % och andelen kvinnor 21 %.

När man tolkar resultaten bör man beakta att urvalsstorleken vid datainsamlingen år 2016 var något mindre än under tidigare år. En liten urvalsstorlek är mer benägna för slumpvariation som kan påverka resultaten särskilt i grupper med låg svarsaktivitet (vanligtvis yngre uppgiftslämnare och män).