Fetma

Uppdaterad: 3.10.2018
Uppdateras nästa gång: 2.10.2019

Längden efterfrågades med frågan: "Hur lång är Ni?" Vikten efterfrågades med frågan: "Hur mycket väger Ni då Ni vägs iklädd lätta kläder?" Viktindexet beräknas genom att dela vikten med längden i kvadrat. Kroppens viktindex är den mest använda metoden för att beräkna graden av fetma. Viktindex = 30 kg/m² är ett internationellt godkänt gränsvärde för fetma.

Informationsmaterial: Postenkätundersökningen "Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa" (AVTK-undersökningen) genomfördes årligen fr.o.m. år 1978 t.o.m. år 2014 (www.thl.fi/avtk, på finska).

Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service (ATH) årligen fr.o.m. år 2012. (https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-expertarbete/befolkningsundersokningar/vuxenbefolkningens-halsa-valfard-och-service-ath-)

   

Andelen feta av befolkningen i åldern 20–64 år har ökat

Andelen personer som har ett viktindex på 30 kg/m² eller mer, beräknat enligt självangiven längd och vikt, har ökat kontinuerligt sedan slutet av 1980-talet. Andelen feta var i början av 2010-talet mer än dubbelt så stor som i början av 1980-talet. Under 2010-talet har andelen feta ytterligare ökat något.

Under 1990-talet och i början av 2000-talet var andelen feta i genomsnitt något mindre bland kvinnor än bland män, men sedan år 2004 har skillnaderna mellan könen varit obetydliga. År 2016 var andelen feta bland män i åldern 20–64 år 22 procent och bland kvinnor 16 procent.

När man tolkar resultaten bör man beakta att urvalsstorleken vid datainsamlingen år 2016 var något mindre än under tidigare år. En liten urvalsstorlek är mer benägen för slumpvariation som kan påverka resultaten särskilt i grupper med låg svarsaktivitet (vanligtvis yngre uppgiftslämnare och män).