Rökning

Uppdaterad: 3.10.2018
Uppdateras nästa gång: 4.5.2022

Indikatorn anger andelen personer i åldern 20–64 år som röker dagligen i procent av den finländska befolkningen i samma ålder.

Grundar sig på frågan: "Röker Ni nuförtiden (cigaretter, cigarrer eller pipa)?". Svarsalternativen var 1) ja, dagligen, 2) sporadiskt och 3) inte alls. Andelen som svarat 1) ja, dagligen granskades.

nformationsmaterial:

Postenkätundersökningen "Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa" (AVTK-undersökningen) genomfördes årligen fr.o.m. år 1978 t.o.m. år 2014 (www.thl.fi/avtk, på finska).

Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service (ATH) årligen fr.o.m. år 2012. (https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-expertarbete/befolkningsundersokningar/vuxenbefolkningens-halsa-valfard-och-service-ath-)

   

Daglig rökning på samma nivå som tidigare

Bland män har daglig rökning minskat under undersökningsperioden, men minskningen ser ut att ha stannat av under de senaste två undersökningsåren. Fr.o.m. mitten av 1990-talet ända till början av 2000-talet rökte nästan 30 procent av männen i åldern 20–64 år dagligen. Efter år 2005 har daglig rökning minskat bland män. År 2018 rökte 15 procent av männen i denna åldersgrupp dagligen*.

Också bland kvinnor har daglig rökning minskat under undersökningsperioden, men minskningen har varit långsammare under de senaste två undersökningsåren. Under åren 1996–2006 var andelen kvinnor i åldern 20–64 år som rökte dagligen på samma nivå (ca 18 %). Men sedan år 2007 har daglig rökning bland kvinnor minskat. År 2018 rökte 13 procent av kvinnorna i åldersgruppen dagligen.

Vid tolkningen av resultaten är det bra att beakta att det är fråga om resultat som grundar sig på material från en enkätundersökning, där det alltid finns slumpmässiga variationer bl.a. på grund av svarsbortfall.