Rökning

Uppdaterad: 3.10.2018
Uppdateras nästa gång: 2.10.2019

Indikatorn anger andelen personer i åldern 20–64 år som röker dagligen i procent av den finländska befolkningen i samma ålder.

Grundar sig på frågan: "Röker Ni nuförtiden (cigaretter, cigarrer eller pipa)?". Svarsalternativen var 1) ja, dagligen, 2) sporadiskt och 3) inte alls. Andelen som svarat 1) ja, dagligen granskades.

nformationsmaterial:

Postenkätundersökningen "Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa" (AVTK-undersökningen) genomfördes årligen fr.o.m. år 1978 t.o.m. år 2014 (www.thl.fi/avtk, på finska).

Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service (ATH) årligen fr.o.m. år 2012. (https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-expertarbete/befolkningsundersokningar/vuxenbefolkningens-halsa-valfard-och-service-ath-)

   

Den dagliga rökningen har minskat

Bland män har daglig rökning minskat under undersökningsperioden. Fr.o.m. mitten av 1990-talet ända till början av 2000-talet rökte nästan 30 procent av männen i åldern 20–64 år dagligen. Efter år 2005 har daglig rökning minskat bland män. År 2016 rökte 14 procent av männen i denna åldersgrupp dagligen*.

Också bland kvinnor har daglig rökning minskat under undersökningsperioden. Under åren 1996–2006 var andelen kvinnor i åldern 20–64 år som rökte dagligen på samma nivå (ca 18 %). Men sedan år 2007 har daglig rökning bland kvinnor minskat. År 2016 rökte 15 procent av kvinnorna i åldersgruppen dagligen.

När man tolkar resultaten bör man beakta att urvalsstorleken vid datainsamlingen år 2016 var något mindre än under tidigare år. En liten urvalsstorlek är mer benägen för slumpvariation som kan påverka resultaten särskilt i grupper med låg svarsaktivitet (vanligtvis yngre uppgiftslämnare och män). * Den minskade andelen män som röker dagligen kan ha att göra med det här fenomenet med slumpvariation.