Hushållens inkomster

Uppdaterad: 8.3.2019
Uppdateras nästa gång: 9.3.2020

Indikatorn beskriver fördelningen av hushållens disponibla penninginkomster och inkomstskillnader mellan olika socioekonomiska grupper.

Disponibel penninginkomst definieras som bruttoinkomster minus betalda transfereringar. Hushållens betalda transfereringar består i första hand av direkta skatter och socialskyddsavgifter. Till betalda transfereringar räknas även obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt betalningar av underhåll för barn.

Ekvivalent inkomst beskriver hushållets disponibla penninginkomst fördelad på antalet konsumtionsenheter i hushållet. Enligt konsumtionsenhetsskala får den första fullvuxna hushållsmedlemmen vikten 1, övriga personer över 13 vikten 0,5 och barn vikten 0,3 (som barn definieras alla i åldern 0–13 år).

Hushållets socioekonomiska ställning bestäms på basis av hushållets referenspersons socioekonomiska ställning.