Utvecklingen enligt näringsgren

Uppdaterad: 30.11.2021
Uppdateras nästa gång: 17.12.2021

Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka näringsgrenar som har ökat och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lönerna har stigit från året innan.

Förädlingsvärde (brutto) avser det värde som genereras av varje enhet som har en produktionsaktivitet. I marknadsproduktion beräknas det genom att man från enhetens produktion drar av de insatser (varor och tjänster) som används i produktionsprocessen, och i icke-marknadsproduktion beräknas det genom att summera beloppen av löner och kollektiva avgifter, kapitalförslitning och eventuella skatter på produktion och import.

   

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,8 procent från föregående kvartal och med 4,4 procent från året innan.

Under juli–september ökade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske jämfört med både föregående kvartal och året innan. Jordbruket och vilthushållningen krympte, men skogsbrukets starka tillväxt fick hela primärproduktionen att växa med fem procent från föregående kvartal.

Volymen av förädlingsvärdet inom de industriella näringsgrenarna (inkl. utvinning av mineral samt energi-, vatten- och avfallshantering) ökade i juli–september. Under tredje kvartalet 2021 steg flera industriprodukters priser rejält, vilket återspeglas i att förädlingsvärdet i löpande priser ökade betydligt mer än ändringen i volymen. Näringsgrenarna inom skogs- och metallindustrin växte. Näringsgrenarna inom den kemiska industrin vände uppåt från föregående kvartal men förblev mindre än året innan. Näringsgrenarna inom el- och elektronikindustrin krympte jämfört med både föregående kvartal och motsvarande kvartal året innan. Byggverksamheten fortsatte att växa i juli–september.

Servicenäringarna växte under tredje kvartalet 2021. Näringsgrenarna inom handeln började minska jämfört med föregående kvartal. Näringsgrenarna inom informations- och kommunikationsverksamhet har klarat sig relativt bra under coronakrisen och fortsatte att växa under årets tredje kvartal. Näringsgrenarna inom trafik samt hotell- och restaurangverksamhet, som drabbats hårt av coronakrisen, växte jämfört med föregående kvartal, men deras situation är fortfarande dålig jämfört med tiden före coronapandemin.