Utvecklingen enligt näringsgren

Uppdaterad: 30.11.2018
Uppdateras nästa gång: 28.2.2019

Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka näringsgrenar som har ökat och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lönerna har stigit från året innan.

Förädlingsvärde (brutto) avser det värde som genereras av varje enhet som har en produktionsaktivitet. I marknadsproduktion beräknas det genom att man från enhetens produktion drar av de insatser (varor och tjänster) som används i produktionsprocessen, och i icke-marknadsproduktion beräknas det genom att summera beloppen av löner och kollektiva avgifter, kapitalförslitning och eventuella skatter på produktion och import.

   

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,5 procent från föregående kvartal och med 2,5 procent från året innan.

Under juli–september ökade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, med tre procent från året innan, men minskade med två procent från föregående kvartal. Volymen av förädlingsvärdet inom jordbruket minskade med fyra procent, men skogsbruket ökade med sex procent jämfört med året innan.

Inom de industriella näringsgrenarna (inkl. utvinning av mineral samt energi- och vattenförsörjning och avfallshantering) ökade produktionen under juli–september med fyra procent från året innan och med två procent jämfört med föregående kvartal. Produktionen inom skogsindustrin minskade med tre procent från året innan. Inom den kemiska industrin ökade produktionen med fyra procent och inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) ökade produktionsvolymen med en procent från året innan. El- och elektronikindustrin ökade med rentav 16 procent under tredje kvartalet jämfört med året innan. Produktionen inom tillverkningsindustrin var i sin helhet tre procent högre än året innan.

Byggverksamheten visade en ökning på två procent under juli–september från året innan. Inom husbyggandet ser ökningen ännu ut att fortsätta, men utvecklingen inom anläggningsarbeten har varit svagare.

Inom servicenäringarna ökade volymen med en halv procent från föregående kvartal, jämfört med året innan var ökningen två procent. Jämfört med tredje kvartalet 2017 ökade förädlingsvärdet inom offentliga tjänster med en procent och inom privata tjänster med tre procent.

När det gäller handeln var volymen en procent högre under juli–september än året innan. Bilhandeln, som visat en kraftig ökning, ökade ytterligare under tredje kvartalet jämfört med året innan, men minskade jämfört med föregående kvartal. Inom finans- och försäkringsverksamhet minskade förädlingsvärdet något jämfört med juli–september 2017. Övriga servicenäringar ökade från året innan, men inom hotell- och restaurangverksamheten minskade förädlingsvärdet jämfört med föregående kvartal.