Utvecklingen enligt näringsgren 

Uppdaterad: 28.2.2018 - Uppdateras nästa gång: 31.5.2018
   
 
 
Dela på

Den totala volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna ökade med 0,7 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. År 2017 var förädlingsvärdet 3,4 procent högre på årsbasis än året innan.

Räknat i euro ökade förädlingsvärdet mest inom industri, byggverksamhet och privata tjänster. Beräknat i löpande priser ökade i synnerhet metallindustrin, byggande av hus och handel.


Källa:
Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, kvartalsvis


Beskrivning av indikatorn

Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka näringsgrenar som har ökat och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lönerna har stigit från året innan.

Förädlingsvärde (brutto) avser det värde som genereras av varje enhet som har en produktionsaktivitet. I marknadsproduktion beräknas det genom att man från enhetens produktion drar av de insatser (varor och tjänster) som används i produktionsprocessen, och i icke-marknadsproduktion beräknas det genom att summera beloppen av löner och kollektiva avgifter, kapitalförslitning och eventuella skatter på produktion och import.