Utvecklingen enligt näringsgren

Uppdaterad: 26.2.2021
Uppdateras nästa gång: 28.5.2021

Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka näringsgrenar som har ökat och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lönerna har stigit från året innan.

Förädlingsvärde (brutto) avser det värde som genereras av varje enhet som har en produktionsaktivitet. I marknadsproduktion beräknas det genom att man från enhetens produktion drar av de insatser (varor och tjänster) som används i produktionsprocessen, och i icke-marknadsproduktion beräknas det genom att summera beloppen av löner och kollektiva avgifter, kapitalförslitning och eventuella skatter på produktion och import.

   

Den totala volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna ökade med 0,3 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. År 2020 var förädlingsvärdet 2,9 procent lägre på årsnivå än året innan.

Av de industriella näringsgrenarna ökade år 2020 bara el- och elektronikindustrin. Också tjänstenäringarna visade en svag utveckling, och för transporten samt hotell- och restaurangverksamheten var coronaåret rentav katastrofalt.

Volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, minskade under oktober–december med fyra procent från året innan. På årsnivå minskade primärproduktionen med tre procent år 2020.

Förädlingsvärdet inom industrin (näringsgrenarna B–E) minskade med två procent år 2020 och under sista kvartalet med en procent jämfört med året innan. År 2020 minskade volymen inom metallindustrin med tre procent, inom den kemiska industrin med en procent och inom skogsindustrin rentav med tio procent. El- och elektronikindustrin ökade med sju procent.

Volymen av förädlingsvärdet inom byggverksamhet minskade under oktober–december med en procent från året innan, liksom under hela året 2020. Inom husbyggande har riktningen varit nedåtgående redan fr.o.m. år 2018, men anläggningsarbetena ökade år 2020.

Volymen av förädlingsvärdet inom servicenäringarna minskade under oktober–december med två procent från motsvarande kvartal året innan. Förädlingsvärdet inom servicenäringarna minskade med tre procent för hela året 2020. Mest drabbades transportnäringsgrenen av coronapandemin. Dess förädlingsvärde för år 2020 minskade med omkring en sjättedel från året innan, samt hotell- och restaurangverksamheten där nästan en tredjedel av förädlingsvärdet raderades.