Utvecklingen enligt näringsgren

Uppdaterad: 28.2.2019
Uppdateras nästa gång: 29.5.2019

Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka näringsgrenar som har ökat och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lönerna har stigit från året innan.

Förädlingsvärde (brutto) avser det värde som genereras av varje enhet som har en produktionsaktivitet. I marknadsproduktion beräknas det genom att man från enhetens produktion drar av de insatser (varor och tjänster) som används i produktionsprocessen, och i icke-marknadsproduktion beräknas det genom att summera beloppen av löner och kollektiva avgifter, kapitalförslitning och eventuella skatter på produktion och import.

   

Den totala volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna ökade med 0,5 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. År 2018 var förädlingsvärdet 2,0 procent högre på årsnivå än året innan.

Till ökningen av förädlingsvärdet bidrog den gynnsamma utvecklingen såväl inom tillverkning och byggverksamhet som inom privata tjänster. Beräknat i löpande priser ökade i synnerhet husbyggande, handel och flera industrinäringsgrenar.

Volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, ökade under oktober–december med fem procent från året innan. Primärproduktionen för hela året 2018 ökade med fyra procent. Inom jordbruket minskade produktionen med tre procent sett till volym, men ökade i och med prisstegringarna med två procent beräknat i löpande priser. Produktionsvolymen inom skogsindustrin ökade med sex procent. Också virkespriserna steg, vilket medförde att skogsbruket ökade med 11 procent i löpande priser.

Förädlingsvärdet inom industrin (näringsgrenarna B–E) steg med en procent under sista kvartalet jämfört med året innan. Produktionsvolymen ökade inom de flesta industrinäringsgrenar år 2018: Metallindustrin ökade med tre procent, el- och elektronikindustrin med sju procent samt energi- och vattenförsörjning med fyra procent. Sett till produktionsvolym minskade skogsindustrin med två procent och den kemiska industrin ökade med bara en procent, men i löpande priser ökade båda med sex procent. Totalt ökade volymen av industrinäringsgrenarna i fjol med 2,5 procent.

Volymen av förädlingsvärdet inom byggverksamhet ökade under oktober–december med tre procent från året innan, liksom under hela året 2018. Husbyggandet ökade klart, men ökningen av anläggningsarbeten var lamare.

Volymen av förädlingsvärdet inom servicenäringarna ökade under oktober–december med två procent från motsvarande kvartal året innan. Under hela året 2018 ökade servicenäringarna med 1,6 procent. De privata tjänsterna gick upp med två procent och den offentliga sektorns tjänster med en halv procent. Den mest betydande ökningen visade näringsgrenarna handel, informations- och kommunikationsverksamhet, affärstjänster samt offentlig förvaltning och hälsovårdstjänster.