Utvecklingen enligt näringsgren

Uppdaterad: 28.5.2021
Uppdateras nästa gång: 31.8.2021

Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka näringsgrenar som har ökat och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lönerna har stigit från året innan.

Förädlingsvärde (brutto) avser det värde som genereras av varje enhet som har en produktionsaktivitet. I marknadsproduktion beräknas det genom att man från enhetens produktion drar av de insatser (varor och tjänster) som används i produktionsprocessen, och i icke-marknadsproduktion beräknas det genom att summera beloppen av löner och kollektiva avgifter, kapitalförslitning och eventuella skatter på produktion och import.

   

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,2 procent från föregående kvartal, men minskade med 0,8 procent från året innan.

Under januari–mars ökade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske både jämfört med föregående kvartal och året innan.

Produktionen inom de industriella näringsgrenarna (inkl. utvinning av mineral samt energi-, vatten- och avfallshantering) ökade under januari-mars jämfört med föregående kvartal, men stannade på en något lägre nivå än året innan. Näringsgrenarna inom skogs- och metallindustrin visade en ökning från föregående kvartal, men näringsgrenarna inom den kemiska industrin samt inom el- och elektronikindustrin visade en minskning. Minskningen inom byggverksamheten fortsatte under januari-mars.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna ökade något under första kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal, men var mindre än året innan. Coronakrisen började under första kvartalet 2020 och har särskilt kraftigt påverkat näringsgrenarna transport samt hotell- och restaurangverksamhet. Också inom flera andra servicenäringar var förädlingsvärdet lägre än året innan. Näringsgrenen handel ökade, då i synnerhet bilhandeln ökade klart under januari-mars. Dessutom har näringsgrenen informations- och kommunikationsverksamhet klarat sig bra genom coronakrisen.