Utvecklingen enligt näringsgren

Uppdaterad: 31.8.2018
Uppdateras nästa gång: 30.11.2018

Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka näringsgrenar som har ökat och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lönerna har stigit från året innan.

Förädlingsvärde (brutto) avser det värde som genereras av varje enhet som har en produktionsaktivitet. I marknadsproduktion beräknas det genom att man från enhetens produktion drar av de insatser (varor och tjänster) som används i produktionsprocessen, och i icke-marknadsproduktion beräknas det genom att summera beloppen av löner och kollektiva avgifter, kapitalförslitning och eventuella skatter på produktion och import.

   

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,3 procent från föregående kvartal och med 2,3 procent från året innan.

Under april–juni ökade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, med tre procent från föregående kvartal och med sju procent från andra kvartalet år 2017. Volymen av förädlingsvärdet inom jordbruket minskade med en procent, men skogsbruket ökade med elva procent jämfört med året innan

Ökningen från året innan fortsatte inom de industriella näringsgrenarna under april–juni, men stannade på omkring tre procent. Jämfört med föregående kvartal vände förädlingsvärdet inom hela industrin till en procent minus. Produktionen inom tillverkningsindustrin var två procent högre än året innan. Inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) ökade produktionsvolymen med tre procent från året innan. Särskilt mycket ökade el- och elektronikindustrin som under andra kvartalet var på en nivå som var sex procent högre än året innan, samt energi- och vattenförsörjning samt avfallshantering, som ökade med tio procent jämfört med året innan. En svagare utveckling visade skogsindustrin, där produktionen minskade med en procent från året innan, samt den kemiska industrin som minskade med tre procent.

Näringsgrenen byggverksamhet ökade under april–juni med en procent från föregående kvartal och med fem procent från året innan.

Volymen inom servicenäringarna låg på samma nivå som under föregående kvartal, men ökade med två procent från året innan. Jämfört med året innan ökade förädlingsvärdet inom privata tjänster med en procent och inom offentliga tjänster med tre procent.

Inom handeln låg volymen på samma nivå som under föregående kvartal, men var tre procent större än året innan. Nästan alla andra servicenäringar visade också en ökning under april–juni, men bara finans- och försäkringsverksamhet hade en minskning jämfört med året innan. Dessutom var produktionen inom informations- och kommunikationsverksamhet på samma nivå som året innan.