Utvecklingen enligt näringsgren

Uppdaterad: 31.5.2018
Uppdateras nästa gång: 31.8.2018

Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka näringsgrenar som har ökat och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lönerna har stigit från året innan.

Förädlingsvärde (brutto) avser det värde som genereras av varje enhet som har en produktionsaktivitet. I marknadsproduktion beräknas det genom att man från enhetens produktion drar av de insatser (varor och tjänster) som används i produktionsprocessen, och i icke-marknadsproduktion beräknas det genom att summera beloppen av löner och kollektiva avgifter, kapitalförslitning och eventuella skatter på produktion och import.

   

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 1,4 procent från föregående kvartal och med 3,1 procent från året innan.

Under januari-mars ökade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, med två procent från föregående kvartal och var på samma nivå som under första kvartalet år 2017. Volymen av förädlingsvärdet inom jordbruket minskade med två procent, men skogsbruket ökade med en procent jämfört med året innan.

Tillväxten tilltog inom de industriella näringsgrenarna under januari-mars: förädlingsvärdet inom hela industrin ökade med fyra procent från föregående kvartal. Produktionen inom tillverkningsindustrin var tre procent högre än året innan. Särskilt mycket ökade produktionsvolymen inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) samt el- och elektronikindustri som under första kvartalet var på en nivå som var sex procent högre än året innan, samt energi- och vattenförsörjning samt avfallshantering, som ökade med åtta procent jämfört med året innan. En svagare utveckling visade skogsindustrin, där produktionen minskade med en procent från året innan samt den kemiska industrin som ökade med en procent.

Byggverksamheten ökade under januari–mars med tre procent från föregående kvartal och med sju procent från året innan.

Volymen inom servicenäringarna ökade med en procent från föregående kvartal och med två procent från året innan. Jämfört med året innan ökade förädlingsvärdet inom privata tjänster med tre procent och inom offentliga tjänster med en procent.

Volymen inom handeln var en procent högre än under föregående kvartal och fem procent högre än året innan. Nästan alla andra servicenäringar visade också en klar ökning under januari-mars, men bara finans- och försäkringsverksamhet hade en minskning jämfört med året innan. Dessutom var produktionen inom informations- och kommunikationsverksamhet på samma nivå som året innan.