Inkomstskillnader

Uppdaterad: 16.12.2020
Uppdateras nästa gång: 15.12.2021

Gini-koefficienten är det vanligaste nyckeltalet som beskriver inkomstskillnader. Ju högre värde Gini-koefficienten får desto ojämnare är inkomsterna fördelade. Gini-koefficientens högsta möjliga värde är ett. Då får inkomsttagaren med de största inkomsterna alla inkomster. Gini-koefficientens lägsta möjliga värde är 0, då inkomsterna för alla inkomsttagare är lika stora. I inkomstfördelningsstatistiken anges Gini-koefficienterna som procenttal (multiplicerat med 100). Gini-koefficienten beskriver relativa inkomstskillnader. Det sker inga ändringar i Gini-koefficienten, om inkomsterna för alla inkomsttagare ändras lika mycket procentuellt. Gini-koefficienten har beräknats på basis av bostadshushållens disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet.

   

Inkomstskillnaderna minskade något år 2019

Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik minskade inkomstskillnaderna något år 2019 jämfört med året innan. Realinkomsterna ökade i alla deciler utom i decilen med de högsta inkomsterna. Inkomstnivån i decilen med de högsta inkomsterna minskade reellt med 0,3 procent från år 2018 till år 2019. Medelinkomsttagarnas (inkomstdecilerna V–IX) inkomster ökade med 1,5 procent och i de fyra decilerna med de lägsta inkomsterna med 1,1 procent. Inkomstnivån i decilen med de lägsta inkomsterna steg med 0,6 procent.