Inkomstskillnader 

Uppdaterad: 20.12.2017 - Uppdateras nästa gång: 18.12.2018
   
 
 
Dela på

Inkomstskillnaderna nästan oförändrade år 2016

Enligt Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelning var inkomstskillnaderna nästan oförändrade år 2016 jämfört med året innan. Realinkomsterna ökade i alla deciler, men mer hos medelinkomsttagarna än hos hög- och låginkomsttagarna. Inkomstnivån hos decilen med de lägsta inkomsterna steg reellt med 0,7 procent och hos decilen med de högsta inkomsterna med 0,3 procent från år 2015 till år 2016. I de övriga decilerna ökade inkomstnivån jämnt med omkring en procent.

Under den 50-årsperiod som inkomstfördelningsstatistiken täcker är inkomstskillnaderna för närvarande på samma nivå som under millennieskiftet samt under början av 1970-talet. Som minst var de relativa inkomstskillnaderna i mitten av 1980-talet. År 2016 fick Gini-koefficienten värdet 27,2, vilket var 0,1 procentenheter mindre än året innan. Jämfört med år 1995 har Gini-koefficienten ökat med omkring 5 procentenheter, vilket till stor del beror på att inkomstskillnaderna ökade snabbt i slutet av 1990-talet. Gini-koefficienten antar värdet 0 om alla har lika stora inkomster och 100 om en inkomsttagare får alla inkomster. Ju högre Gini-koefficienten är, desto större är inkomstskillnaderna.


Källa:
Statistikcentralen / Totalstatistik över inkomstfördelning


Beskrivning av indikatorn

Gini-koefficienten är det vanligaste nyckeltalet som beskriver inkomstskillnader. Ju högre värde Gini-koefficienten får desto ojämnare är inkomsterna fördelade. Gini-koefficientens högsta möjliga värde är ett. Då får inkomsttagaren med de största inkomsterna alla inkomster. Gini-koefficientens lägsta möjliga värde är 0, då inkomsterna för alla inkomsttagare är lika stora. I inkomstfördelningsstatistiken anges Gini-koefficienterna som procenttal (multiplicerat med 100). Gini-koefficienten beskriver relativa inkomstskillnader. Det sker inga ändringar i Gini-koefficienten, om inkomsterna för alla inkomsttagare ändras lika mycket procentuellt. Gini-koefficienten har beräknats på basis av bostadshushållens disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet.