Inkomstskillnader

Uppdaterad: 20.12.2017
Uppdateras nästa gång: 18.12.2018

Gini-koefficienten är det vanligaste nyckeltalet som beskriver inkomstskillnader. Ju högre värde Gini-koefficienten får desto ojämnare är inkomsterna fördelade. Gini-koefficientens högsta möjliga värde är ett. Då får inkomsttagaren med de största inkomsterna alla inkomster. Gini-koefficientens lägsta möjliga värde är 0, då inkomsterna för alla inkomsttagare är lika stora. I inkomstfördelningsstatistiken anges Gini-koefficienterna som procenttal (multiplicerat med 100). Gini-koefficienten beskriver relativa inkomstskillnader. Det sker inga ändringar i Gini-koefficienten, om inkomsterna för alla inkomsttagare ändras lika mycket procentuellt. Gini-koefficienten har beräknats på basis av bostadshushållens disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet.

   

Inkomstskillnaderna nästan oförändrade år 2016

Enligt Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelning var inkomstskillnaderna nästan oförändrade år 2016 jämfört med året innan. Realinkomsterna ökade i alla deciler, men mer hos medelinkomsttagarna än hos hög- och låginkomsttagarna. Inkomstnivån hos decilen med de lägsta inkomsterna steg reellt med 0,7 procent och hos decilen med de högsta inkomsterna med 0,3 procent från år 2015 till år 2016. I de övriga decilerna ökade inkomstnivån jämnt med omkring en procent.

Under den 50-årsperiod som inkomstfördelningsstatistiken täcker är inkomstskillnaderna för närvarande på samma nivå som under millennieskiftet samt under början av 1970-talet. Som minst var de relativa inkomstskillnaderna i mitten av 1980-talet. År 2016 fick Gini-koefficienten värdet 27,2, vilket var 0,1 procentenheter mindre än året innan. Jämfört med år 1995 har Gini-koefficienten ökat med omkring 5 procentenheter, vilket till stor del beror på att inkomstskillnaderna ökade snabbt i slutet av 1990-talet. Gini-koefficienten antar värdet 0 om alla har lika stora inkomster och 100 om en inkomsttagare får alla inkomster. Ju högre Gini-koefficienten är, desto större är inkomstskillnaderna.