Studiernas gång

Uppdaterad: 12.3.2021
Uppdateras nästa gång: 12.3.2022

För samhällets utveckling och ett livskraftigt arbetsliv är det viktigt att de studerande får stöd i att slutföra sina studier och att övergången till arbetslivet efter utexamineringen ska vara så naturlig och flexibel som möjligt. För att fungera behöver samhället en stor andel sysselsatt befolkning, eftersom sysselsättningsgraden har direkta effekter för balansen inom den offentliga ekonomin och stabiliteten för den ekonomiska försörjningskvoten. Problemen accentueras när befolkningen åldras.

Sociala och ekonomiska faktorer och sysselsättningsutsikterna inverkar på hur studierna framskrider och om de eventuellt förlängs. Med tanke på sysselsättningen är det viktigt att de studerande redan under studietiden får arbetserfarenhet och att de har möjlighet att arbeta vid sidan av studierna. Samtidigt ska samhället också kunna garantera de studerandes utkomst genom att stödja de studerande genom studiestöd och andra sociala förmåner. Dessutom ska den offentliga förvaltningen genom arbets- och socialpolitiska åtgärder öka kopplingen mellan studierna och arbetslivet. Allt färre utexamineras för en enda specifik arbetsuppgift och detta har gjort det svårt för människor att skaffa sig rätt slags utbildning och kompetens och att skaffa sig sådan beredskap för arbetslivet som motsvarar arbetsuppgifterna.

   

Av universitetsstuderandena avlade 67 procent högre eller lägre högskoleexamen inom högst fem och ett halvt år. Ju äldre kohort av nya studerande man granskade desto högre var genomströmningen: 74 procent av studerandena avlade högre eller lägre högskoleexamen inom högst sju och ett halvt år.

Liksom inom yrkeshögskoleutbildning fanns det också stora skillnader mellan könen när det gällde genomförandet av universitetsutbildning. Av de manliga studerandena avlade 60 procent högre eller lägre examen inom högst fem och ett halvt år och av de kvinnliga studerandena 72 procent, varvid skillnaden i genomströmningen mellan könen var 12 procentenheter. Sjuttionio procent av kvinnorna och 68 procent av männen genomförde universitetsutbildningen inom högst sju och ett halvt år.