Virkesförrådets tillväxt och avgång 

Uppdaterad: 1.12.2017 - Uppdateras nästa gång: 2.10.2018
   
 
 
Dela på

Virkesförrådet ökar för varje år

Under de senaste 50 åren har skogarnas virkesförråd ökat för varje år. Enligt de uppgifter om skogsresurser som baserar sig på den 12:e riksomfattande skogsinventeringen (VMI) av landets skogar är trädbeståndets volym på skogs- och tvinmark 2 464 miljoner kubikmeter. Jämfört med föregående riksomfattande skogsinventering har volymen ökat med fem procent. Den årliga tillväxten av trädbeståndet på skogs-och tvinmark är totalt 110 miljoner kubikmeter, vilket är en ökning med fyra procent från föregående skogsinventering. Den genomsnittliga tillväxten per hektar är 4,8 kubikmeter för hela landet.

Den årligen tillväxten av trädbeståndet började öka kraftigt på 1970-talet. Innan dess hade tillväxten legat en aning under 60 miljoner kubikmeter under två decennier. Allra mest har dikningen av torvmarker, förbättrad skogsvård och en utjämning av skogarnas åldersstruktur bidragit till den ökade tillväxten. Också arealen av skogar med glest trädbestånd har minskat.

Tillika har trädbeståndets avgång som regel ökat. År 2016 var avgången rekordstor, nästan 86 miljoner kubikmeter. År 2000–2015 var trädbeståndets avgång i genomsnitt 71 miljoner kubikmeter, av vilken de privata skogarnas andel var 83 procent. Skogsindustrin har minskat sin produktionskapacitet, i synnerhet inom pappersindustrin, men som motvikt har användningen av energived i värme- och kraftverk ökat.


Källa:
Naturresursinstitutet


Beskrivning av indikatorn

Ur jämförelsen av trädbeståndets tillväxt och avgång (skogsbalans) kan man utläsa ifall stamvedsreserven i skogarna ökar, stannar på nuvarande nivå eller minskar. Virkesmängderna uppges som kubikmeter fast mått på bark.

De nyaste uppgifterna om trädbeståndets tillväxt baserar sig på de inventeringar av landets skogar som gjorts av Naturresursinstitutet (VMI12, mätningar åren 2014–2016). Skogsforskningsinstitutet påbörjade inventeringarna redan i början av 1920-talet. VMI-materialet är urvalsmaterial som täcker hela Finland. Enligt nuvarande system mäter man vid en femårig inventering på skogsbruksmark nästan 60 000 observationsområden och omkring 500 000 träd.

Uppskattningen av trädbeståndets avgång grundar sig fram till år 1984 på undersökningarna om virkesförbrukning och efter det på årliga statistiken över virkesförbrukning och avverkning. Trädbeståndets avgång innehåller utöver avverkad stamved också avverkningsrester av stamved och naturligt avgång.