Virkesförrådets tillväxt och avgång

Uppdaterad: 17.10.2018
Uppdateras nästa gång: 17.10.2019

Ur jämförelsen av trädbeståndets tillväxt och avgång (skogsbalans) kan man utläsa ifall stamvedsreserven i skogarna ökar, stannar på nuvarande nivå eller minskar. Virkesmängderna uppges som kubikmeter fast mått på bark.

De nyaste uppgifterna om trädbeståndets tillväxt baserar sig på de inventeringar av landets skogar som gjorts av Naturresursinstitutet (VMI12, mätningar åren 2014–2016). Skogsforskningsinstitutet påbörjade inventeringarna redan i början av 1920-talet. Materialet i VMI är ett urvalsmaterial som omfattar hela Finland. Enligt nuvarande system mäter man vid en femårig inventering på skogsbruksmark omkring 53 000 provytor och omkring en miljon träd på skogs- och tvinmark.

Uppskattningen av trädbeståndets avgång grundar sig fram till år 1984 på undersökningarna om virkesförbrukning och efter det på årlig statistik över avverkning och virkesförbrukning. Trädbeståndets avgång innehåller utöver avverkad stamved också avverkningsrester av stamved och naturlig avgång.

Källor
Luke: Riksomfattande skogsinventering (VMI) och Statistiktjänster

   

Virkesförrådet ökar för varje år

Under de senaste 50 åren har skogarnas virkesförråd ökat varje år, då trädbeståndets årliga tillväxt varit större än avgången. Den systematiska mätningen och uppföljningen av trädbeståndets volym och tillväxt med hjälp av riksomfattande skogsinventeringar (VMI) påbörjades i början av 1920-talet. På basis av dem var trädbeståndets årliga tillväxt på skogs- och tvinmark ända till slutet av 1960-talet ganska jämnt omkring 55 miljoner kubikmeter. Tillväxten började öka kraftigt vid övergången mellan 1960- och 1970-talet. Trädbeståndets tillväxt är nu på basis av de tre första årens mätningar i den 12:e inventeringen (VMI12) 110 miljoner kubikmeter, dvs. dubbel jämfört med tillväxten för 50 år sedan. Den genomsnittliga tillväxten per hektar är 4,8 kubikmeter för hela landet.

Den ökade tillväxten beror mest på dikning av kärr, förbättrad skogsvård och förnyandet av gammal eller annars underproduktiv skog till ny växtlig ungskog. Klimatförändringen har också påverkat ökningen av trädbeståndets tillväxt.

Trädbeståndets volym på skogs- och tvinmark var i slutet av 1960-talet omkring 1 500 miljoner kubikmeter. På basis av mätningarna för VMI12 (2014–2016) är trädbeståndets volym 2 464 miljoner kubikmeter. Under de senaste 50 åren har trädbeståndets volym ökat med omkring en miljard kubikmeter och är nu nästan 1,7 gånger så stor som jämfört med 1960-talet.

Tillika har trädbeståndets avgång som regel ökat. År 2016 var avgången rekordstor, nästan 86 miljoner kubikmeter. Åren 2000–2015 var trädbeståndets avgång i genomsnitt 71 miljoner kubikmeter, av vilket de privata skogarnas andel var 83 procent. Skogsindustrin har minskat sin produktionskapacitet, i synnerhet inom pappersindustrin, men som motvikt har användningen av energived i värme- och kraftverk ökat.