Industrins konjunktur

Uppdaterad: 9.11.2018
Uppdateras nästa gång: 10.12.2018

Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.

Korrigering efter arbetsdag beaktar faktorer som beror på variation i antalet vardagar.

Industrins konjunkturer har en stor inverkan på samhällets tillväxt och den ekonomiska balansen. Industrins konjunkturväxlingar syns i den branschspecifika utvecklingen av arbetsmarknaden och den mångsidiga näringslivsstrukturen. Detta påverkar i sin tur mängden investeringar, byggande och arbetsplatser. Förutom den ekonomiska utvecklingen speglar industrins konjunktur hur livskraftig och konkurrenskraftig arbetsmarknadens omvärld är.

Industrins utvecklingsriktning påverkar den branschspecifika tillväxten, något som märks bl.a. på hur energiförbrukningen utvecklas i synnerhet inom de energiintensiva branscherna inom industrin. Den offentliga förvaltningens uppgift är att sporra till en hållbar och energieffektiv företagsverksamhet och samtidigt garantera företagen goda verksamhetsförutsättningar genom en skälig beskattning och en politisk verksamhet som aktiverar näringslivet och främjar konkurrenskraften.

   

Industriproduktionen ökade i september från både året innan och från föregående månad

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i september med 0,5 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 2,5 procent i september 2018 jämfört med september 2017. Den arbetsdagskorrigerade årsförändringen av industriproduktionen har ökat utan avbrott från april 2016, dvs. under två och ett halvt år. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–september med 3,8 procent från året innan.

I september ökade den säsongrensade produktionen med 0,5 procent från föregående månad. I augusti ökade den säsongrensade produktionen med 0,5 procent från juli.

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade produktionen inom industrin i september mest inom metallindustrin, med 2,9 procent. Mest minskade den säsongrensade produktionen inom utvinning av mineral, med 15,6 procent. Inom den kemiska industrin produktionen var 0,2 procent mindre än i augusti. Produktionen inom livsmedelsindustrin var 0,1 procent mindre än i augusti.

Offentliggörande