Industrins konjunktur

Uppdaterad: 10.7.2018
Uppdateras nästa gång: 10.8.2018

Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.

Korrigering efter arbetsdag beaktar faktorer som beror på variation i antalet vardagar.

Industrins konjunkturer har en stor inverkan på samhällets tillväxt och den ekonomiska balansen. Industrins konjunkturväxlingar syns i den branschspecifika utvecklingen av arbetsmarknaden och den mångsidiga näringslivsstrukturen. Detta påverkar i sin tur mängden investeringar, byggande och arbetsplatser. Förutom den ekonomiska utvecklingen speglar industrins konjunktur hur livskraftig och konkurrenskraftig arbetsmarknadens omvärld är.

Industrins utvecklingsriktning påverkar den branschspecifika tillväxten, något som märks bl.a. på hur energiförbrukningen utvecklas i synnerhet inom de energiintensiva branscherna inom industrin. Den offentliga förvaltningens uppgift är att sporra till en hållbar och energieffektiv företagsverksamhet och samtidigt garantera företagen goda verksamhetsförutsättningar genom en skälig beskattning och en politisk verksamhet som aktiverar näringslivet och främjar konkurrenskraften.

   

Industriproduktionen ökade i maj både från året innan och föregående månad

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i maj med 0,9 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 3,5 procent i maj 2018 jämfört med maj 2017. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–maj med 4,6 procent från året innan.

I maj ökade den säsongrensade produktionen med 0,9 procent från föregående månad. I april minskade den säsongrensade produktionen med 1,7 procent från mars.

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade produktionen inom industrin i maj mest inom utvinning av mineral, med rentav 57,1 procent. Det gynnsamma vädret i maj återspeglade sig i en ökad torvproduktion. Inom den kemiska industrin var den säsongrensade produktionen i maj 1,4 procent större än i april. Av huvudnäringsgrenarna visade skogsindustrin och elproduktionen en liten minskning.

Offentliggörande