Industrins konjunktur

Uppdaterad: 10.1.2019
Uppdateras nästa gång: 8.2.2019

Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.

Korrigering efter arbetsdag beaktar faktorer som beror på variation i antalet vardagar.

Industrins konjunkturer har en stor inverkan på samhällets tillväxt och den ekonomiska balansen. Industrins konjunkturväxlingar syns i den branschspecifika utvecklingen av arbetsmarknaden och den mångsidiga näringslivsstrukturen. Detta påverkar i sin tur mängden investeringar, byggande och arbetsplatser. Förutom den ekonomiska utvecklingen speglar industrins konjunktur hur livskraftig och konkurrenskraftig arbetsmarknadens omvärld är.

Industrins utvecklingsriktning påverkar den branschspecifika tillväxten, något som märks bl.a. på hur energiförbrukningen utvecklas i synnerhet inom de energiintensiva branscherna inom industrin. Den offentliga förvaltningens uppgift är att sporra till en hållbar och energieffektiv företagsverksamhet och samtidigt garantera företagen goda verksamhetsförutsättningar genom en skälig beskattning och en politisk verksamhet som aktiverar näringslivet och främjar konkurrenskraften.

   

Industriproduktionen ökade i november från året innan och föregående månad

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i november med 0,4 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 1,6 procent i november 2018 jämfört med november 2017. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–november med 3,9 procent från året innan.

I november ökade den säsongrensade produktionen med 0,4 procent från föregående månad. I oktober minskade den säsongrensade produktionen med 1,8 procent från september.

Den säsongrensade industriproduktionen ökade i november inom flera huvudnäringsgrenar. Mest ökade den säsongrensade produktionen inom utvinning av mineral, med 4,6 procent. Inom den kemiska industrin ökade produktionen med 1,3 procent. Produktionen minskade mest inom el- och elektronikindustrin, med 6,7 procent.