Industrins konjunktur

Uppdaterad: 10.5.2019
Uppdateras nästa gång: 10.6.2019

Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.

Korrigering efter arbetsdag beaktar faktorer som beror på variation i antalet vardagar.

Industrins konjunkturer har en stor inverkan på samhällets tillväxt och den ekonomiska balansen. Industrins konjunkturväxlingar syns i den branschspecifika utvecklingen av arbetsmarknaden och den mångsidiga näringslivsstrukturen. Detta påverkar i sin tur mängden investeringar, byggande och arbetsplatser. Förutom den ekonomiska utvecklingen speglar industrins konjunktur hur livskraftig och konkurrenskraftig arbetsmarknadens omvärld är.

Industrins utvecklingsriktning påverkar den branschspecifika tillväxten, något som märks bl.a. på hur energiförbrukningen utvecklas i synnerhet inom de energiintensiva branscherna inom industrin. Den offentliga förvaltningens uppgift är att sporra till en hållbar och energieffektiv företagsverksamhet och samtidigt garantera företagen goda verksamhetsförutsättningar genom en skälig beskattning och en politisk verksamhet som aktiverar näringslivet och främjar konkurrenskraften.

   

Industriproduktionen minskade i mars från året innan och från föregående månad

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i mars med 0,1 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 1,3 procent i mars 2019 jämfört med mars 2018. Under årets första kvartal var den arbetsdagskorrigerade produktionen 0,4 procent större än året innan.

Den säsongrensade industriproduktionen ökade i mars mest inom försörjning av el, gas, värme och kyla, med 2,9 procent och inom utvinning av mineral med 2,2 procent. Inom metallindustrin sjönk produktionen med 0,2 procent och inom skogsindustrin med 1,2 procent. Produktionen minskade mest inom den kemiska industrin, med 1,6 procent.

Offentliggörande