Industrins konjunktur 

Uppdaterad: 10.4.2018 - Uppdateras nästa gång: 10.5.2018
   
 
 
Dela på

Industriproduktionen ökade i februari från året innan men minskade från föregående månad

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i februari med 1,2 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 3,4 procent i februari 2018 jämfört med februari 2017.

Den säsongrensade produktionen minskade i februari med 1,2 procent från föregående månad. I januari minskade den säsongrensade produktionen med 0,2 procent från december.

Granskat efter huvudnäringsgren minskade den säsongrensade produktionen i februari mest inom utvinning av mineral, med 12,6 procent. Inom el- och elektronikindustrin den säsongrensade produktionen var 4,3 procent mindre i februari från januari. Den säsongrensade produktionen inom metallindustrin var 2,2 procent mindre i februari från januari. Mest ökade produktionen inom försörjning av el, gas, värme och kyla, med 5,3 procent.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Volymindex för industriproduktionen


Beskrivning av indikatorn

Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.

Korrigering efter arbetsdag beaktar faktorer som beror på variation i antalet vardagar.

Industrins konjunkturer har en stor inverkan på samhällets tillväxt och den ekonomiska balansen. Industrins konjunkturväxlingar syns i den branschspecifika utvecklingen av arbetsmarknaden och den mångsidiga näringslivsstrukturen. Detta påverkar i sin tur mängden investeringar, byggande och arbetsplatser. Förutom den ekonomiska utvecklingen speglar industrins konjunktur hur livskraftig och konkurrenskraftig arbetsmarknadens omvärld är.

Industrins utvecklingsriktning påverkar den branschspecifika tillväxten, något som märks bl.a. på hur energiförbrukningen utvecklas i synnerhet inom de energiintensiva branscherna inom industrin. Den offentliga förvaltningens uppgift är att sporra till en hållbar och energieffektiv företagsverksamhet och samtidigt garantera företagen goda verksamhetsförutsättningar genom en skälig beskattning och en politisk verksamhet som aktiverar näringslivet och främjar konkurrenskraften.