Industrins konjunktur

Uppdaterad: 10.9.2018
Uppdateras nästa gång: 10.10.2018

Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.

Korrigering efter arbetsdag beaktar faktorer som beror på variation i antalet vardagar.

Industrins konjunkturer har en stor inverkan på samhällets tillväxt och den ekonomiska balansen. Industrins konjunkturväxlingar syns i den branschspecifika utvecklingen av arbetsmarknaden och den mångsidiga näringslivsstrukturen. Detta påverkar i sin tur mängden investeringar, byggande och arbetsplatser. Förutom den ekonomiska utvecklingen speglar industrins konjunktur hur livskraftig och konkurrenskraftig arbetsmarknadens omvärld är.

Industrins utvecklingsriktning påverkar den branschspecifika tillväxten, något som märks bl.a. på hur energiförbrukningen utvecklas i synnerhet inom de energiintensiva branscherna inom industrin. Den offentliga förvaltningens uppgift är att sporra till en hållbar och energieffektiv företagsverksamhet och samtidigt garantera företagen goda verksamhetsförutsättningar genom en skälig beskattning och en politisk verksamhet som aktiverar näringslivet och främjar konkurrenskraften.

   

Industriproduktionen ökade i juli från året innan men minskade från föregående månad

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i juli med 1,1 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 3,3 procent i juli 2018 jämfört med juli 2017. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–juli med 4,4 procent från året innan.

I juli minskade den säsongrensade produktionen med 1,1 procent från föregående månad. I juni ökade den säsongrensade produktionen med 1,6 procent från maj.

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade produktionen inom industrin i juli mest inom försörjning av el, gas, värme och kyla, med 9,6 procent. Inom den kemiska industrin ökade produktionen med 1,7 procent jämfört med juni. Den säsongrensade produktionen minskade mest inom utvinning av mineral, med 5,8 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade med 3,2 procent. Inom livsmedelsindustrin minskade den säsongrensade produktionen med 0,5 procent från juni.

Offentliggörande