Industrins konjunktur

Uppdaterad: 8.11.2019
Uppdateras nästa gång: 10.12.2019

Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.

Korrigering efter arbetsdag beaktar faktorer som beror på variation i antalet vardagar.

Industrins konjunkturer har en stor inverkan på samhällets tillväxt och den ekonomiska balansen. Industrins konjunkturväxlingar syns i den branschspecifika utvecklingen av arbetsmarknaden och den mångsidiga näringslivsstrukturen. Detta påverkar i sin tur mängden investeringar, byggande och arbetsplatser. Förutom den ekonomiska utvecklingen speglar industrins konjunktur hur livskraftig och konkurrenskraftig arbetsmarknadens omvärld är.

Industrins utvecklingsriktning påverkar den branschspecifika tillväxten, något som märks bl.a. på hur energiförbrukningen utvecklas i synnerhet inom de energiintensiva branscherna inom industrin. Den offentliga förvaltningens uppgift är att sporra till en hållbar och energieffektiv företagsverksamhet och samtidigt garantera företagen goda verksamhetsförutsättningar genom en skälig beskattning och en politisk verksamhet som aktiverar näringslivet och främjar konkurrenskraften.

   

Industriproduktionen minskade i september från föregående månad, men ökade från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i september med 1,2 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 0,3 procent i september 2019 jämfört med september 2018. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–september med 2,4 procent från året innan.

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade industriproduktionen i september bara inom utvinning av mineral, med 8,5 procent. Inom alla övriga huvudnäringsgrenar minskade produktionen från föregående månad. Inom den kemiska industrin minskade produktionen med 1,0 procent, inom el- och elektronikindustrin med 1,7 procent och inom livsmedelsindustrin med 2,1 procent.

Offentliggörande