Industrins konjunktur

Uppdaterad: 10.7.2020
Uppdateras nästa gång: 10.8.2020

Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.

Korrigering efter arbetsdag beaktar faktorer som beror på variation i antalet vardagar.

Industrins konjunkturer har en stor inverkan på samhällets tillväxt och den ekonomiska balansen. Industrins konjunkturväxlingar syns i den branschspecifika utvecklingen av arbetsmarknaden och den mångsidiga näringslivsstrukturen. Detta påverkar i sin tur mängden investeringar, byggande och arbetsplatser. Förutom den ekonomiska utvecklingen speglar industrins konjunktur hur livskraftig och konkurrenskraftig arbetsmarknadens omvärld är.

Industrins utvecklingsriktning påverkar den branschspecifika tillväxten, något som märks bl.a. på hur energiförbrukningen utvecklas i synnerhet inom de energiintensiva branscherna inom industrin. Den offentliga förvaltningens uppgift är att sporra till en hållbar och energieffektiv företagsverksamhet och samtidigt garantera företagen goda verksamhetsförutsättningar genom en skälig beskattning och en politisk verksamhet som aktiverar näringslivet och främjar konkurrenskraften.

   

Industriproduktionen sjönk i maj både från föregående månad och från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i maj med 1,2 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 3,8 procent i maj 2020 jämfört med maj 2019. Maj 2020 hade två arbetsdagar färre än maj 2019. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade under januari–maj med 1,7 procent från året innan.

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade produktionen inom industrin i maj mest inom el- och elektronikindustrin, med 8,2 procent och inom metallindustrin, med 1,3 procent jämfört med föregående månad. Produktionen minskade kraftigast från föregående månad inom den kemiska industrin, med 9,8 procent, inom utvinning av mineral, med 9,1 procent, och inom skogsindustrin, med 2,2 procent.

Offentliggörande