Industrins konjunktur

Uppdaterad: 10.3.2020
Uppdateras nästa gång: 10.4.2020

Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.

Korrigering efter arbetsdag beaktar faktorer som beror på variation i antalet vardagar.

Industrins konjunkturer har en stor inverkan på samhällets tillväxt och den ekonomiska balansen. Industrins konjunkturväxlingar syns i den branschspecifika utvecklingen av arbetsmarknaden och den mångsidiga näringslivsstrukturen. Detta påverkar i sin tur mängden investeringar, byggande och arbetsplatser. Förutom den ekonomiska utvecklingen speglar industrins konjunktur hur livskraftig och konkurrenskraftig arbetsmarknadens omvärld är.

Industrins utvecklingsriktning påverkar den branschspecifika tillväxten, något som märks bl.a. på hur energiförbrukningen utvecklas i synnerhet inom de energiintensiva branscherna inom industrin. Den offentliga förvaltningens uppgift är att sporra till en hållbar och energieffektiv företagsverksamhet och samtidigt garantera företagen goda verksamhetsförutsättningar genom en skälig beskattning och en politisk verksamhet som aktiverar näringslivet och främjar konkurrenskraften.

   

Industriproduktionen minskade i januari både från föregående månad och från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i januari med 0,8 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 1,8 procent i januari 2020 jämfört med januari 2019.

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade industriproduktionen i januari bara inom livsmedelsindustrin, med 1,0 procent, och inom den kemiska industrin, med 0,1 procent. Inom alla övriga huvudnäringsgrenar minskade industriproduktionen från föregående månad. Minskningen var kraftigast inom el- och elektronikindustrin, 11,3 procent. Inom övriga näringsgrenar var nedgången mer måttlig. Inom näringsgrenen utvinning av mineral minskade industriproduktionen med 4,5 procent, inom försörjning av el, gas, värme och kyla med 3,1 procent samt inom skogsindustrin med 2,6 procent jämfört med föregående månad.

Offentliggörande