Industrins konjunktur

Uppdaterad: 9.10.2020
Uppdateras nästa gång: 10.11.2020

Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.

Korrigering efter arbetsdag beaktar faktorer som beror på variation i antalet vardagar.

Industrins konjunkturer har en stor inverkan på samhällets tillväxt och den ekonomiska balansen. Industrins konjunkturväxlingar syns i den branschspecifika utvecklingen av arbetsmarknaden och den mångsidiga näringslivsstrukturen. Detta påverkar i sin tur mängden investeringar, byggande och arbetsplatser. Förutom den ekonomiska utvecklingen speglar industrins konjunktur hur livskraftig och konkurrenskraftig arbetsmarknadens omvärld är.

Industrins utvecklingsriktning påverkar den branschspecifika tillväxten, något som märks bl.a. på hur energiförbrukningen utvecklas i synnerhet inom de energiintensiva branscherna inom industrin. Den offentliga förvaltningens uppgift är att sporra till en hållbar och energieffektiv företagsverksamhet och samtidigt garantera företagen goda verksamhetsförutsättningar genom en skälig beskattning och en politisk verksamhet som aktiverar näringslivet och främjar konkurrenskraften.

   

Industriproduktionen ökade i augusti från föregående månad, men minskade från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i augusti med 2,0 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 2,4 procent i augusti 2020 jämfört med augusti år 2019. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade under januari–augusti med 3,1 procent från året innan.

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade industriproduktionen i augusti mest inom el- och elektronikindustrin, med 13,4 procent från föregående månad. Inom näringsgrenarna utvinning av mineral samt metallindustrin ökade produktionen med 4,8 procent jämfört med juli. Minskningen av produktionen var kraftigast inom försörjning av el, gas, värme och kyla, där produktionen minskade med 4,8 procent från föregående månad. Inom skogsindustrin var minskningen 2,2 procent och inom den kemiska industrin 1,0 procent jämfört med juli.

Offentliggörande