Den offentliga skulden och underskottet

Uppdaterad: 18.4.2019
Uppdateras nästa gång: 21.10.2019

Statistiken omfattar uppgifter om underskottet och skulderna i Finlands offentliga ekonomi. EU-medlemsländerna rapporterar uppgifterna om s.k. EDP-underskott och -skulder till EU-kommissionen två gånger om året. Uppgifterna används för EU:s stabilitets- och tillväxtpakt vid värdering av situationen för den offentliga ekonomin i EU:s medlemsländer. Rapporteringen är en del av det s.k. förfarandet vid alltför stora underskott (=Excessive Deficit Procedure, EDP).

Rapporteringen av underskott bygger på Europeiska nationalräkenskapssystemet, ENS 2010, och en särskild EU-förordning. Uppgifterna från de olika länderna är sinsemellan jämförbara.

När man undersöker hur statsskulden och underskottet utvecklas ska det uppfattas som en bred helhet av den offentliga ekonomin, där man beaktar konjunkturerna i den ekonomiska tillväxten, balansen mellan inkomsterna och utgifterna inom den offentliga sektorn samt stabiliteten i den ekonomiska försörjningskvoten. De ekonomiska konjunkturernas effekter påverkar inte endast den ekonomiska sektorn, utan vid sidan av den bör man även beakta de många sociala effekter som skötseln av ekonomin har i samhället.

Den offentliga förvaltningen har som syfte att främja en hållbar, sysselsättningsfrämjande ekonomisk tillväxt och att minska skuldsättningen inom statsfinanserna. För att beredningen av den ekonomiska politiken ska vara så effektivt som möjligt krävs mångsidig uppföljning, analys och prognoser av den ekonomiska utvecklingen. En viktig del i detta arbete är analysen av skuld- och underskottsindikatorerna som en del av uppföljningen av andra indikatorer som beskriver ekonomins utveckling.

   

Den offentliga sektorns underskott 0,7 procent och skuld 58,9 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2018

Enligt de reviderade preliminära uppgifter som Statistikcentralen rapporterar till Eurostat var den offentliga sektorns underskott 0,7 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2018. Underskottet understeg klart referensvärdet i EU:s stabilitets- och tillväxtavtal, som är tre procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade bruttoskulden, var 58,9 procent i förhållande till bruttonationalprodukten i slutet av år 2018. Skuldens BNP-förhållande ligger nu under referensvärdet på 60 procent.

Offentliggörande