Sökande till utbildning

Uppdaterad: 10.12.2020
Uppdateras nästa gång: 10.12.2021

Indikatorn beskriver hur studerande efter grundskolestadiet söker sig till utbildning som leder till examen.

Statistiken över sökande till utbildning är viktig för att man ska kunna undersöka hur väl medborgarnas rätt till utbildning förverkligas. Vid sidan av grundutbildning hör även lika rättigheter för alla till fortbildning som samhället erbjuder till de kulturella rättigheterna. För att jämlikheten inom utbildning ska förverkligas är det ytterst viktigt att man redan inom den tidiga fostran och den grundläggande utbildningen kan trygga goda förutsättningar för inlärning för alla.

Indikatorn för hur man söker studieplats beskriver också hur lockande de olika branscherna är samt hur samhällets utbildningsstruktur och utbildningen utvecklas. Utöver utbildningsinriktningarnas utveckling ger indikatorn viktig information om social utslagning, orsakerna bakom andra sociala problem och om risken för att problemen realiseras samt om svårigheterna att sammanjämka arbetslivet och studierna. Hur man ska få de olika utbildningsinriktningarna och antalet studerande inom de olika områdena att motsvara de krav som arbetslivet och arbetskraftsbehoven ställer är också en stor utmaning för utbildningspolitiken.

Samhällets tillväxt och utveckling tryggas genom att det finns en bred utbildningsgrund i samhället och att medborgarna har mångsidig utbildning. Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ökad sysselsättning. Samtidigt minskar utbildning och den flexibilitet och möjligheter till rörlighet i arbetslivet som den skapar den socioekonomiska ojämlikheten mellan medborgarna. Samhället bör också garantera att utbildning är tillräckligt lockande och ekonomiskt lönsamt. Svårigheterna att sammanjämka hem och studier samt att trygga den ekonomiska försörjningen under studietiden är väsentliga hinder för fortsatta studier och vidareutbildning.

Uppgifter om elever som övergått till påbyggnadsundervisning (årskurs 10) inom den grundläggande utbildningen och förberedande och handledande utbildningar är tillgängliga fr.o.m. år 2014.

   

Något under 1 400 av eleverna under 18 år som gick ut grundskolan blev utanför utbildningarna

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik fortsatte 2,4 procent av personerna under 18 år som gick ut grundskolan, dvs. något under 1 400 elever, inte i utbildningar år 2019. Inom gymnasieutbildning fortsatte 54 procent, inom yrkesutbildning 40 procent, inom påbyggnadsundervisning (årskurs 10) 1 procent och inom handledande eller förberedande utbildningar 2 procent. Sjuttio procent av vårens nya studenter fortsatte inte i utbildning som leder till examen samma år som de tog studentexamen. När det gäller de nya studenterna har andelen som blivit utanför fortsatta studier ökat under 12 års tid.

År 2019 var antalet personer som gått ut grundskolans 9:e klass 59 000, av vilka 57 500 var under 18 år. Nästan alla elever som gick ut grundskolans nionde klass sökte direkt en studieplats, bara 1 procent sökte inte till fortsatta studier. Av flickorna sökte 65 procent och av pojkarna 43 procent i första hand till gymnasiet. Trettiotre procent av flickorna och 55 procent av pojkarna sökte i första hand till yrkesutbildning på andra stadiet.

Totalt 93 procent av dem som gick ut grundskolan (94 procent av dem som var under 18 år) fortsatte i utbildning som leder till examen. Av dem som avslutat studierna fortsatte 53 procent (av personerna under 18 år 54 procent) i gymnasiet och 40 procent i yrkesutbildning (av personerna under 18 år också 40 procent). Andelen elever som fortsatte inom yrkesutbildning minskade från året innan. I de förberedande och handledande utbildningarna fortsatte 1 300 och i påbyggnadsundervisningen i grundskolan (årskurs 10) nästan 800 av dem som gick ut grundskolan. Totalt 1 900 av dem som gick ut grundskolan blev utanför tidigare nämnda utbildningar, 1 400 var under 18 år.