Sysselsättningstalet

Uppdaterad: 30.3.2021
Uppdateras nästa gång: 4.5.2021

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.

   

Arbetskraftsundersökningens uppgiftsinnehåll, datainsamling och estimeringsmetod förnyas i början av år 2021. Till följd av förnyelsen publiceras i detta meddelande bara de mest centrala indikatorerna gällande arbetsmarknaden, medan inga trendsiffror publiceras. Preliminära uppgifter för februari 2021 förs inte heller in i Statistikcentralens avgiftsfria StatFin-databas eller i den avgiftsbelagda Astika-databasen.

På grund av preciseringen av estimeringsmetoden är uppgifterna för februari 2021 inte jämförbara med tidigare publicerade uppgifter och de kan revideras senare. De slutliga uppgifterna publiceras i samband med publiceringen av uppgifterna för mars och 1:a kvartalet 2021.

Uppgifterna för februari 2020 har beräknats retroaktivt med en ny estimeringsmetod för att jämförelse ska kunna göras och de avviker från tidigare publicerade uppgifter. Uppgifterna för februari 2020 kan också revideras senare.

Antalet sysselsatta uppgick i februari 2021 till 2 481 000 (felmarginal ±31 000), dvs. 6 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 8 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 2 000 fler än i februari 2020.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i februari 70,0 procent, medan det året innan var 70,3 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år sjönk med 0,6 procentenheter till 69,8 procent från februari året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,2 procentenheter till 70,3 procent.

Offentliggörande