Beskattning

Uppdaterad: 15.3.2021
Uppdateras nästa gång: 15.3.2022

Skattekvoten är ett relationstal som uttrycker beloppet av de av offentliga sektorn under året uppburna obligatoriska skatterna och avgifterna av skattenatur som en proportion av årets bruttonationalprodukt.

Skattekvoten eller skattesatsen är en av de vanligaste mätarna av den offentliga sektorns storlek i internationella jämförelser.

Den offentliga ekonomins utveckling och balansen mellan utgifter och inkomster påverkar direkt beskattningsgraden och skattebehovet. Välfärdsstaten har traditionellt kännetecknats av ett stort uppgiftsfält och stora offentliga sociala utgifter. Detta har visat sig som en hög skattegrad och beskattning i Finland som riktas till flera olika sektorer. En förutsättning för samhällspolitikens utveckling och ekonomins balans är att trygga en tillräcklig sysselsättning, som möjliggör en tillräcklig tillväxt av skatteinkomsterna och på så sätt att finansieringen av offentliga inkomstöverföringar täcks.

Fördelningen av skatterna har också stora återverkningar på företagssektorn och industrins verksamhetsbetingelser och konkurrenskraften. De ekonomiska konsekvenserna av det nationella skattesystemet framhävs särskilt på den nuvarande globala marknaden. Med tanke på industrins livskraft måste skattesystemet vara tillräckligt klart och förutsebart. För att det ska vara lönsamt och konkurrenskraftigt jämfört med internationella konkurrenter att utöva företagsverksamhet i Finland ska skattenivån också vara skälig.

Beskattningen inverkar också på hur hushållens köpkraft utvecklas och vidare på tillväxtförutsättningarna för efterfrågan och handel. Genom skattepolitiken kan man också styra medborgarnas konsumtion i önskad riktning genom att inrikta beskattningen på vissa produkter t.ex. genom miljöskatter. Å andra sidan kan den offentliga förvaltningen genom skattelösningar sporra företagare att investera och aktivera efterfrågan från konsumenternas sida under ekonomiskt svaga tider.

   

Skatteutfallet minskade med 2,2 procent år 2020

Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter minskade med 2,2 procent år 2020 främst på grund av coronapandemin. Utfallet uppgick till totalt 99,2 miljarder euro. Skattekvoten minskade med 0,4 procentenheter från året innan till 41,8 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna för år 2020.