Långtidsarbetslösa 

Uppdaterad: 24.4.2018 - Uppdateras nästa gång: 23.5.2018
   
 
 
Dela på

Långtidsarbetslösheten minskade

I slutet av mars fanns det 82 900 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 29 400 färre än ett år tidigare. Av de långtidsarbetslösa var 48 100 män och 34 700 kvinnor. Från föregående år minskade antalet män med 17 100 (­26 %) och antalet kvinnor med 12 300 (­26 %). Av de långtidsarbetslösa hade 43 300, dvs. 12 800 färre än för ett år sedan, varit kontinuerligt utan arbete i över två år.


Källa:
Arbets- och näringsministeriet, arbetsförmedlingsstatistik


Beskrivning av indikatorn

Den strukturella arbetsslöheten kan mätas genom utvecklingen av antalet svårt sysselsatta personer. Till gruppen svårsysselsatta hör långtidsarbetslösa, periodiskt arbetslösa, personer som blivit arbetslösa efter att ha omfattats av arbetskraftspolitiska åtgärder och arbetslösa som upprepade gånger placeras i en åtgärd.; Att sänka arbetslösheten bland dessa personer har varit ett centralt strategiskt mål för arbets- och näringsförvaltningen.

Till gruppen långtidsarbetslösa hör sådana personer som har varit arbetslösa arbetssökande i minst 12 månader utan avbrott.

Till gruppen periodiskt arbetslösa hör sådana personer som varit sammanlagt över 12 månader arbetslösa under de senaste 16 månaderna, borträknat de långtidsarbetslösa som nämns ovan.

Till gruppen personer som blivit arbetslösa efter att ha omfattats av arbetskraftspolitiska åtgärder hör sådana personer som blivit arbetslösa efter att en arbetskraftspolitisk åtgärd avslutats, och till gruppen personer som upprepade gånger placeras i en åtgärd hör sådana personer som inleder en ny åtgärd efter det att den föregående arbetskraftspolitiska åtgärden har avslutats. En person kan endast tillhöra en grupp av svårt sysselsatta åt gången, eftersom grupperna utesluter varandra och uppgifterna är tvärprofilsuppgifter för den sista vardagen i varje månad.