Långtidsarbetslösa

Uppdaterad: 21.12.2018
Uppdateras nästa gång: 24.1.2019

Den strukturella arbetsslöheten kan mätas genom utvecklingen av antalet svårt sysselsatta personer. Till gruppen svårsysselsatta hör långtidsarbetslösa, periodiskt arbetslösa, personer som blivit arbetslösa efter att ha omfattats av arbetskraftspolitiska åtgärder och arbetslösa som upprepade gånger placeras i en åtgärd.; Att sänka arbetslösheten bland dessa personer har varit ett centralt strategiskt mål för arbets- och näringsförvaltningen.

Till gruppen långtidsarbetslösa hör sådana personer som har varit arbetslösa arbetssökande i minst 12 månader utan avbrott.

Till gruppen periodiskt arbetslösa hör sådana personer som varit sammanlagt över 12 månader arbetslösa under de senaste 16 månaderna, borträknat de långtidsarbetslösa som nämns ovan.

Till gruppen personer som blivit arbetslösa efter att ha omfattats av arbetskraftspolitiska åtgärder hör sådana personer som blivit arbetslösa efter att en arbetskraftspolitisk åtgärd avslutats, och till gruppen personer som upprepade gånger placeras i en åtgärd hör sådana personer som inleder en ny åtgärd efter det att den föregående arbetskraftspolitiska åtgärden har avslutats. En person kan endast tillhöra en grupp av svårt sysselsatta åt gången, eftersom grupperna utesluter varandra och uppgifterna är tvärprofilsuppgifter för den sista vardagen i varje månad.

   

Långtidsarbetslösheten minskade

I slutet av november fanns det 66 300 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 25 500 färre än ett år tidigare. Av de långtidsarbetslösa var 39 200 män och 27 100 kvinnor. Från föregående år minskade antalet män med 13 300 (­25 %) och antalet kvinnor med 12 200 (­31 %). Av de långtidsarbetslösa hade 33 900, dvs. 13 700 färre än för ett år sedan, varit kontinuerligt utan arbete i över två år