Långtidsarbetslösa

Uppdaterad: 30.3.2021
Uppdateras nästa gång: 4.5.2021

Den strukturella arbetsslöheten kan mätas genom utvecklingen av antalet svårt sysselsatta personer. Till gruppen svårsysselsatta hör långtidsarbetslösa, periodiskt arbetslösa, personer som blivit arbetslösa efter att ha omfattats av arbetskraftspolitiska åtgärder och arbetslösa som upprepade gånger placeras i en åtgärd.; Att sänka arbetslösheten bland dessa personer har varit ett centralt strategiskt mål för arbets- och näringsförvaltningen.

Till gruppen långtidsarbetslösa hör sådana personer som har varit arbetslösa arbetssökande i minst 12 månader utan avbrott.

Till gruppen periodiskt arbetslösa hör sådana personer som varit sammanlagt över 12 månader arbetslösa under de senaste 16 månaderna, borträknat de långtidsarbetslösa som nämns ovan.

Till gruppen personer som blivit arbetslösa efter att ha omfattats av arbetskraftspolitiska åtgärder hör sådana personer som blivit arbetslösa efter att en arbetskraftspolitisk åtgärd avslutats, och till gruppen personer som upprepade gånger placeras i en åtgärd hör sådana personer som inleder en ny åtgärd efter det att den föregående arbetskraftspolitiska åtgärden har avslutats. En person kan endast tillhöra en grupp av svårt sysselsatta åt gången, eftersom grupperna utesluter varandra och uppgifterna är tvärprofilsuppgifter för den sista vardagen i varje månad.

   

Långtidsarbetslösheten ökade

I slutet av februari fanns det 96 100 långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 32 900 fler än ett år tidigare. Av de långtidsarbetslösa var 57 800 män och 38 300 kvinnor. Från föregående år ökade antalet män med 19 800 (52 %) och antalet kvinnor med 13 000 (52 %). Av de långtidsarbetslösa hade 38 600, det vill säga 10 100 fler än för ett år sedan, varit kontinuerligt utan arbete i över två år.