Långtidsarbetslösa

Uppdaterad: 21.7.2020
Uppdateras nästa gång: 25.8.2020

Den strukturella arbetsslöheten kan mätas genom utvecklingen av antalet svårt sysselsatta personer. Till gruppen svårsysselsatta hör långtidsarbetslösa, periodiskt arbetslösa, personer som blivit arbetslösa efter att ha omfattats av arbetskraftspolitiska åtgärder och arbetslösa som upprepade gånger placeras i en åtgärd.; Att sänka arbetslösheten bland dessa personer har varit ett centralt strategiskt mål för arbets- och näringsförvaltningen.

Till gruppen långtidsarbetslösa hör sådana personer som har varit arbetslösa arbetssökande i minst 12 månader utan avbrott.

Till gruppen periodiskt arbetslösa hör sådana personer som varit sammanlagt över 12 månader arbetslösa under de senaste 16 månaderna, borträknat de långtidsarbetslösa som nämns ovan.

Till gruppen personer som blivit arbetslösa efter att ha omfattats av arbetskraftspolitiska åtgärder hör sådana personer som blivit arbetslösa efter att en arbetskraftspolitisk åtgärd avslutats, och till gruppen personer som upprepade gånger placeras i en åtgärd hör sådana personer som inleder en ny åtgärd efter det att den föregående arbetskraftspolitiska åtgärden har avslutats. En person kan endast tillhöra en grupp av svårt sysselsatta åt gången, eftersom grupperna utesluter varandra och uppgifterna är tvärprofilsuppgifter för den sista vardagen i varje månad.

   

Långtidsarbetslösheten ökade

I slutet av juni fanns det 75 200 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 11 400 fler än ett år tidigare. Av de långtidsarbetslösa var 44 300 män och 30 900 kvinnor. Från föregående år ökade antalet män med 6 700 (18 %) och antalet kvinnor med 4 600 (18 %). Av de långtidsarbetslösa hade 31 600, dvs. 1 000 fler än för ett år sedan, varit kontinuerligt utan arbete i över två år.