Facklig organisering

Uppdaterad: 5.10.2018
Uppdateras nästa gång: 30.9.2019

Indikatorns uppgifter baserar sig på uppgifterna i arbets- och näringsministeriets årliga Arbetslivsbarometer. En person som hör till en fackorganisation definieras som fackligt organiserad. En del av löntagarna hör endast till en privat arbetslöshetskassa eller alternativt till en arbetslöshetskassa som fungerar i anslutning till en fackorganisation.

   

Facklig organisering blev vanligare efter början av 1990-talet, då sysselsättningsläget försvagades. För kvinnor var förändringen t.o.m. tio procentenheter mellan åren 1990 och 1997, för män var ökningen mindre. Under 2000-talet har förändringarna i facklig organisering enligt arbetsmiljöbarometern varit små, även om den ekonomiska situationen under de senaste åren varit svag och arbetslösheten har varit växande. Däremot har man oftare än tidigare sökt ekonomisk trygghet med tanke på arbetslöshet enbart via medlemskap i en arbetslöshetskassa. Ändå har den sammanlagda andelen medlemmar i fackförbund och arbetslöshetskassor bland löntagarna varit stigande under de senaste åren. År 2015 hörde omkring 74 procent av löntagarna till ett fackförbund och dessutom omkring 16 procent bara till en arbetslöshetskassa.

Bland löntagarna hör kvinnorna oftare än männen till ett fackförbund, medan männen oftare än kvinnorna är medlemmar bara i en arbetslöshetskassa. År 2016 hade 92 procent av kvinnorna försäkrat sig mot arbetslöshet antingen via ett fackförbund eller en separat arbetslöshetskassa, medan männens andel var 88 procent.