Arbetslöshetstalet

Uppdaterad: 30.3.2021
Uppdateras nästa gång: 4.5.2021

Det relativa arbetslöshetstalet är procentandelen arbetslösa av arbetskraften i samma ålder, dvs. av sysselsatta och arbetslösa. Det relativa arbetslöshetstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-74-åriga arbetslösa av arbetskraften i samma ålder.

Arbetslösa är personer som under undersökningsveckan är utan arbete (var inte i lönearbete eller arbetade inte som företagare) och under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete som löntagare eller företagare, och som skulle kunna börja arbeta inom två veckor. Också personer som är utan arbete och väntar på att börja ett avtalat arbete inom tre månader räknas som arbetslösa, om de skulle kunna börja arbetet inom två veckor. Som arbetslösa räknas även personer som är permitterade tills vidare och som uppfyller ovanstående kriterier.

Till arbetskraften hör alla personer i åldersgruppen 15-74 år som under referensveckan hörde till kategorin sysselsatta eller kategorin arbetslösa.

   

Arbetskraftsundersökningens uppgiftsinnehåll, datainsamling och estimeringsmetod förnyas i början av år 2021. Till följd av förnyelsen publiceras i detta meddelande bara de mest centrala indikatorerna gällande arbetsmarknaden, medan inga trendsiffror publiceras. Preliminära uppgifter för februari 2021 förs inte heller in i Statistikcentralens avgiftsfria StatFin-databas eller i den avgiftsbelagda Astika-databasen.

På grund av preciseringen av estimeringsmetoden är uppgifterna för februari 2021 inte jämförbara med tidigare publicerade uppgifter och de kan revideras senare. De slutliga uppgifterna publiceras i samband med publiceringen av uppgifterna för mars och 1:a kvartalet 2021.

Uppgifterna för februari 2020 har beräknats retroaktivt med en ny estimeringsmetod för att jämförelse ska kunna göras och de avviker från tidigare publicerade uppgifter. Uppgifterna för februari 2020 kan också revideras senare.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2021 till 220 000 (felmarginal ±22 000), dvs. 35 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 129 000 män och 91 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i februari 8,1 procent, då det året innan var 6,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 1,5 procentenheter till 9,2 procent från februari året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor steg med 1,0 procentenheter till 7,0 procent.

Offentliggörande