Den ekonomiska tillväxten (BNP)

Uppdaterad: 26.2.2021
Uppdateras nästa gång: 28.5.2021

Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka närings-grenar som har ökat, och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lönerna har stigit från året innan.

BNP, bruttonationalprodukten till marknadspris är det slutliga resultatet av produktionsaktiviteten hos inhemska produktionsenheter.

Den ekonomiska tillväxten har en central inverkan på hela samhällsutvecklingen. För att finansieringen av det finländska välfärdssamhället och utgifterna för en omfattande social sektor ska vara i balans med den offentliga sektorns inkomster bör den ekonomiska tillväxten vara kontinuerlig och av sysselsättande natur. En hållbar ekonomisk tillväxt behöver en sysselsättande ekonomisk politik och teknisk utveckling som stöd. Tekniken skapar möjligheter för fortsatt tillväxt och minskar samtidigt användningen av naturresurserna. En åldrande befolkning och en minskad andel arbetande befolkning är de största hoten i framtiden och leder till att den totala arbetsinsatsen inom nationalekonomin sjunker och produktiviteten växer långsammare.

   

Bruttonationalprodukten ökade under sista kvartalet år 2020

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonationalprodukten under oktober–december med 0,4 procent från föregående kvartal. Jämfört med sista kvartalet 2019 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 1,4 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal, volymserie, referensår 2015 (md euro)

Exportvolymen ökade med 8,8 procent men importvolymen minskade med 1,4 procent under oktober–december jämfört med juli–september. Den fasta bruttoinvesteringen minskade med 1,9 procent och den privata konsumtionen med 1,5 procent från föregående kvartal. De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 2,8 procent.

Offentliggörande