Den ekonomiska tillväxten (BNP)

Uppdaterad: 31.8.2018
Uppdateras nästa gång: 30.11.2018

Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka närings-grenar som har ökat, och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lönerna har stigit från året innan.

BNP, bruttonationalprodukten till marknadspris är det slutliga resultatet av produktionsaktiviteten hos inhemska produktionsenheter.

Den ekonomiska tillväxten har en central inverkan på hela samhällsutvecklingen. För att finansieringen av det finländska välfärdssamhället och utgifterna för en omfattande social sektor ska vara i balans med den offentliga sektorns inkomster bör den ekonomiska tillväxten vara kontinuerlig och av sysselsättande natur. En hållbar ekonomisk tillväxt behöver en sysselsättande ekonomisk politik och teknisk utveckling som stöd. Tekniken skapar möjligheter för fortsatt tillväxt och minskar samtidigt användningen av naturresurserna. En åldrande befolkning och en minskad andel arbetande befolkning är de största hoten i framtiden och leder till att den totala arbetsinsatsen inom nationalekonomin sjunker och produktiviteten växer långsammare.

   

Bruttonationalprodukten ökade med 0,3 procent från föregående kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonationalprodukten under april–juni med 0,3 procent från föregående kvartal. Jämfört med andra kvartalet 2017 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 2,5 procent.

Under första kvartalet 2018 ökade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 1,2 procent från föregående kvartal (var 1,2 %) och med 2,8 procent från året innan (var 3,1 %).

Under andra kvartalet 2018 ökade exportvolymen med 2,0 procent från föregående kvartal och med 3,7 procent från året innan. Importen ökade med 1,4 procent från föregående kvartal och med 1,5 procent från året innan.

Volymen av hushållens konsumtion ökade under andra kvartalet med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal och med 2,5 procent från året innan. Den fasta bruttoinvesteringen ökade med 1,9 procent från föregående kvartal och med 4,8 procent från året innan.

Offentliggörande