Den ekonomiska tillväxten (BNP) 

Uppdaterad: 28.2.2018 - Uppdateras nästa gång: 31.5.2018
   
 
 
Dela på

Bruttonationalprodukten ökade också under sista kvartalet år 2017

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen 1) av bruttonationalprodukten under oktober–december med 0,7 procent från föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet 2016 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 2,7 procent.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2010 års priser (md euro)

Exportvolymen ökade med 7,6 procent och importvolymen med 0,7 procent under oktober–december jämfört med föregående år. Den fasta bruttoinvesteringen ökade med 3,2 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade med 0,7 procent och volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna minskade med 0,7 procent från föregående kvartal. Den privata konsumtionen ökade med 2,1 procent och den offentliga konsumtionen minskade med 0,3 procent från året innan.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, kvartalsvis


Beskrivning av indikatorn

Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka närings-grenar som har ökat, och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lönerna har stigit från året innan.

BNP, bruttonationalprodukten till marknadspris är det slutliga resultatet av produktionsaktiviteten hos inhemska produktionsenheter.

Den ekonomiska tillväxten har en central inverkan på hela samhällsutvecklingen. För att finansieringen av det finländska välfärdssamhället och utgifterna för en omfattande social sektor ska vara i balans med den offentliga sektorns inkomster bör den ekonomiska tillväxten vara kontinuerlig och av sysselsättande natur. En hållbar ekonomisk tillväxt behöver en sysselsättande ekonomisk politik och teknisk utveckling som stöd. Tekniken skapar möjligheter för fortsatt tillväxt och minskar samtidigt användningen av naturresurserna. En åldrande befolkning och en minskad andel arbetande befolkning är de största hoten i framtiden och leder till att den totala arbetsinsatsen inom nationalekonomin sjunker och produktiviteten växer långsammare.