Hushållens skuldsättning 

Uppdaterad: 16.3.2018 - Uppdateras nästa gång: 12.7.2018
   
 
 
Dela på
Hushållens skuldsättningsgrad ökade ytterligare och uppgick i slutet av år 2017 till 128,2 procent, dvs. 1,8 procentenheter större än året innan. Skuldsättningsgraden är förhållandet mellan lånen enligt finansräkenskaperna och den disponibla nettoinkomsten under året. Uppgiften i finansräkenskaperna om situationen vid årets slut är en preliminär uppskattning.

Källa:
Statistikcentralen / Nationalräkenskaper årsvis


Beskrivning av indikatorn

Hushållens skuldsättningsgrad beskriver skulderna i förhållande till hushållens disponibla inkomster.

Disponibel inkomst definieras som bruttoinkomster minus betalda transfereringar. Hushållens betalda transfereringar består i första hand av direkta skatter och socialskyddsavgifter. Till betalda transfereringar räknas även obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt betalningar av underhåll för barn.

Ett hushåll omfattar samtliga personer som delar bostad och kosthåll eller på annat sätt använder sina inkomster tillsammans.