Slutanvändning av energi

Uppdaterad: 21.12.2020
Uppdateras nästa gång: 16.12.2021

Det används mycket energi per person i Finland. Vårt kalla klimat, de långa avstånden och en tämligen energiintensiv industri ökar vår energiförbrukning. Energiförbrukningen påverkas också mycket av konsumtionsvanorna. Med tanke på hållbar utveckling bör vi minska på användningen av energi.

Nya innovationer minskar slutanvändningen av energi i trafiken och vid uppvärmningen av byggnader, men å andra sidan har bl.a. de ökade trafikmängderna stadigt ökat energiförbrukningen inom trafiken. Även små hushållsapparaters minskade elförbrukning inverkar på slutanvändningen av energi. När ekonomins strukturer ändras är det möjligt att industrins energiförbrukning minskar i takt med att andelen tjänster ökar. Å andra sidan påverkar den ekonomiska utvecklingen också direkt energiförbrukningen inom industrin.

Slutanvändningen av energi anger användningen av el och värme, bränslen för uppvärmning av byggnader, trafikbränslen och processbränslen för industrin. Slutanvändningen av energi är den totala användningen av energi efter avräkning av det svinn som uppstår vid överföring och omvandling av energi.

Slutanvändningen av energi anger den energimängd som återstår för företagens, hushållens och övriga konsumenters användning. Slutanvändningen av energin fördelas på sektorerna industri, trafik, uppvärmning av byggnader samt övriga. Gruppen "Övriga" omfattar hushållens, den offentliga och privata tjänstesektorns, jord- och skogsbrukets samt byggverksamhetens el- och bränsleförbrukning.