Energiförbrukning

Uppdaterad: 21.12.2020
Uppdateras nästa gång: 16.12.2021

Produktionen och förbrukningen av energi har en central roll i samhället eftersom en stor del av samhällets funktioner är beroende av energi och största delen av växthusgasutsläppen uppkommer genom energiförbrukning. Valet av energikällor inverkar i hög grad på miljöns tillstånd och särskilt på klimatförändringen. Alla former av energiproduktion har sina miljökonsekvenser, men för miljön är valet mellan förnybara och icke förnybara energikällor det viktigaste.

Energiförbrukningen avspeglas ofta direkt både på utvecklingen av bruttonationalprodukten och på växthusgasutsläppen. I ett hållbart samhälle bör ökningen av bruttonationalprodukten kopplas bort från energiförbrukningen och samtidigt bör andelen fossila bränslen sjunka. Alla medborgare kan inverka på utvecklingen av energiförbrukningen genom egna val i framtiden bl.a. elförbrukning och trafik.

Den totala energiförbrukningen beskriver den sammanräknade totalkonsumtionen av inhemska energikällor och importenergi i Finland. Totalkonsumtionen av energi omfattar bränsle som används för produktion och förädling samt energi som används direkt i slutkonsumtionen.

Den totala energiförbrukningen omfattar uppgifter om användningen av fossila bränslen, energitorv, förnybara energikällor och kärnenergi samt nettoimporten av elektricitet.

   

Totalförbrukningen av energi minskade och förbrukningen av förnybar energi ökade med en procent år 2019

Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,36 miljoner terajoule (TJ) år 2019, vilket motsvarade en minskning med en procent jämfört med året innan. Elförbrukningen uppgick till 86,1 terawattimmar (TWh), vilket var 2 procent mindre än året innan. Användningen av fossila bränslen och torv minskade totalt med 7 procent. Mest minskade användningen av kol och torv, med 20 resp. 8 procent. Koldioxidutsläppen vid bränsleförbrukningen minskade på motsvarande sätt med 7 procent. Användningen av förnybar energi ökade med en procent och var på en rekordnivå liksom under tidigare år.