Konkurser

Uppdaterad: 22.1.2020
Uppdateras nästa gång: 19.2.2020

Med anhängiggjorda konkurser avses i Statistikcentralens konkursstatistik alla företag, samfund, dödsbon och privatpersoner som under kalenderåret har sökts i konkurs.

Konkurs är ett insolvensförfarande som omfattar gäldenärens samtliga skulder, och som innebär att gäldenärens egendom används till att betala konkursfordringarna. När konkursen börjar, fråntas gäldenären bestämmanderätten över egendomen. Domstolen utser en boförvaltare som svarar för skötseln av egendomen och konkursboet. Egendomen säljs och tillgångarna används för betalning av skulderna.

Det är viktigt att följa upp statistikföringen om konkurser, eftersom man genom den kan få central information om antalet företag och investeringar, hur livskraftigt arbetslivet är och mer allmänt information om den ekonomiska utvecklingen. Utöver de allmänna utvecklingstrenderna kan man genom konkursindikatorer analysera företags- och branschspecifika konjunkturer och upptäcka eventuella hinder och utmaningar för utvecklingen inom företagssektorn. Uppföljningen av antalet konkurser ger viktig information om samhällets och arbetslivets utveckling, eftersom antalet konkurser också avspeglar företagens utveckling och förändringen av antalet arbetsplatser, och på detta sätt även växlingarna i sysselsättningen och i medborgarnas inkomstnivå. I den nationella konjunkturutvecklingen syns industrins och företagssektorns konjunkturer, och p.g.a. följdkonsekvenserna även förändringarna i antalet företagskonkurser.

   

Antalet konkurser ökade med 2,5 procent år 2019 jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–december 2019 totalt 2 597 konkurser, dvs. 63 konkurser (2,5 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 12 526, vilket är 411 personer (3,4 procent) fler än året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna handel samt transport och magasinering. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen handel. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 463 konkurser, vilket är 31 konkurser (6,3 procent) färre än året innan.

Offentliggörande