Konkurser 

Uppdaterad: 16.5.2018 - Uppdateras nästa gång: 20.6.2018
   
 
 
Dela på

Antalet konkurser ökade med 45,2 procent under januari–april 2018 från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–april 2018 totalt 942 konkurser, dvs. 293 konkurser (45,2 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 4 679, vilket är 1 505 personer (47,4 procent) fler än året innan. I början av år 2017 var antalet anhängiggjorda konkurser lågt, vilket berodde på skatteförvaltningens exceptionellt låga antal konkursansökningar vid denna tidpunkt.

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 296 konkurser, vilket är 117 konkurser (65,4 procent) fler än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Konkurser


Beskrivning av indikatorn

Med anhängiggjorda konkurser avses i Statistikcentralens konkursstatistik alla företag, samfund, dödsbon och privatpersoner som under kalenderåret har sökts i konkurs.

Konkurs är ett insolvensförfarande som omfattar gäldenärens samtliga skulder, och som innebär att gäldenärens egendom används till att betala konkursfordringarna. När konkursen börjar, fråntas gäldenären bestämmanderätten över egendomen. Domstolen utser en boförvaltare som svarar för skötseln av egendomen och konkursboet. Egendomen säljs och tillgångarna används för betalning av skulderna.

Det är viktigt att följa upp statistikföringen om konkurser, eftersom man genom den kan få central information om antalet företag och investeringar, hur livskraftigt arbetslivet är och mer allmänt information om den ekonomiska utvecklingen. Utöver de allmänna utvecklingstrenderna kan man genom konkursindikatorer analysera företags- och branschspecifika konjunkturer och upptäcka eventuella hinder och utmaningar för utvecklingen inom företagssektorn. Uppföljningen av antalet konkurser ger viktig information om samhällets och arbetslivets utveckling, eftersom antalet konkurser också avspeglar företagens utveckling och förändringen av antalet arbetsplatser, och på detta sätt även växlingarna i sysselsättningen och i medborgarnas inkomstnivå. I den nationella konjunkturutvecklingen syns industrins och företagssektorns konjunkturer, och p.g.a. följdkonsekvenserna även förändringarna i antalet företagskonkurser.