Konkurser

Uppdaterad: 20.11.2019
Uppdateras nästa gång: 18.12.2019

Med anhängiggjorda konkurser avses i Statistikcentralens konkursstatistik alla företag, samfund, dödsbon och privatpersoner som under kalenderåret har sökts i konkurs.

Konkurs är ett insolvensförfarande som omfattar gäldenärens samtliga skulder, och som innebär att gäldenärens egendom används till att betala konkursfordringarna. När konkursen börjar, fråntas gäldenären bestämmanderätten över egendomen. Domstolen utser en boförvaltare som svarar för skötseln av egendomen och konkursboet. Egendomen säljs och tillgångarna används för betalning av skulderna.

Det är viktigt att följa upp statistikföringen om konkurser, eftersom man genom den kan få central information om antalet företag och investeringar, hur livskraftigt arbetslivet är och mer allmänt information om den ekonomiska utvecklingen. Utöver de allmänna utvecklingstrenderna kan man genom konkursindikatorer analysera företags- och branschspecifika konjunkturer och upptäcka eventuella hinder och utmaningar för utvecklingen inom företagssektorn. Uppföljningen av antalet konkurser ger viktig information om samhällets och arbetslivets utveckling, eftersom antalet konkurser också avspeglar företagens utveckling och förändringen av antalet arbetsplatser, och på detta sätt även växlingarna i sysselsättningen och i medborgarnas inkomstnivå. I den nationella konjunkturutvecklingen syns industrins och företagssektorns konjunkturer, och p.g.a. följdkonsekvenserna även förändringarna i antalet företagskonkurser.

   

Antalet konkurser under januari–oktober 2019 på samma nivå som året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–oktober 2019 totalt 2 201 konkurser, dvs. 25 konkurser (1,1 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 10 361, vilket är 151 personer (1,4 procent) färre än året innan.

Antalet konkurser ökade inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning av mineral, byggverksamhet samt hotell- och restaurangverksamhet. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 449 konkurser, vilket är 31 konkurser (7,4 procent) fler än året innan.

Offentliggörande