Anskaffning och förbrukning av el

Uppdaterad: 2.11.2017
Uppdateras nästa gång: 2.11.2018

Elförbrukningen och de val som görs i samband med förbrukningen avspeglar i hög grad till vilken grad samhället har förbundit sig till hållbara val. Användningen av förnybara energikällor i elproduktionen är ett led i den positiva utvecklingen i Finland som man målmedvetet har främjat. Även om det är industrin som mest påverkar elförbrukningen har även enskilda förbrukare en stor roll. Av hemmets energiförbrukning utgörs cirka en tredjedel av elektriska apparater och belysning. Konsumtionsvanorna och hushållsmaskinernas elförbrukning påverkar användningen mycket. Konsumenten kan också välja att att köpa s.k. "grön" el, som producerats från förnybara energikällor.

Med elanskaffning och den totala elförbrukningen avses den sammanlagda mängden av producerad el och nettoimport av el. Nettoimporten av el är skillnaden mellan mängden importerad och exporterad el.

   

År 2016 producerades 66,2 TWh el i Finland. Produktionen var på samma nivå som året innan. Produktionen av el med förnybara energikällor var också på samma nivå som året innan, 29,6 TWh, vilket är 45 procent av elproduktionen. Produktionen av fjärrvärme ökade med 10 procent och produktionen av industrivärme med 2 procent. Användningen av fossila bränslen ökade inom el- och fjärrvärmeproduktionen. Inom el- och värmeproduktionen användes 32 procent mer stenkol än året innan. Användningen av torv minskade med tre procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.