Anskaffning och förbrukning av el

Uppdaterad: 2.11.2021
Uppdateras nästa gång: 2.11.2022

Elförbrukningen och de val som görs i samband med förbrukningen avspeglar i hög grad till vilken grad samhället har förbundit sig till hållbara val. Användningen av förnybara energikällor i elproduktionen är ett led i den positiva utvecklingen i Finland som man målmedvetet har främjat. Även om det är industrin som mest påverkar elförbrukningen har även enskilda förbrukare en stor roll. Av hemmets energiförbrukning utgörs cirka en tredjedel av elektriska apparater och belysning. Konsumtionsvanorna och hushållsmaskinernas elförbrukning påverkar användningen mycket. Konsumenten kan också välja att att köpa s.k. "grön" el, som producerats från förnybara energikällor.

Med elanskaffning och den totala elförbrukningen avses den sammanlagda mängden av producerad el och nettoimport av el. Nettoimporten av el är skillnaden mellan mängden importerad och exporterad el.

   

Mer än hälften av elektriciteten i Finland producerades med förnybara energikällor år 2020

År 2020 producerades 66,6 TWh el i Finland, varav 34,7 TWh producerades med förnybara energikällor. Detta motsvarar 52 procent av elproduktionen i Finland. År 2020 producerades för första gången över hälften av Finlands elproduktion med förnybara energikällor. Produktionen av vatten- och vindkraft ökade kraftigt, medan produktionen av el med träbränslen sjönk med 13 procent. Såväl produktionen av fjärrvärme som produktionen av industrivärme minskade med 8 procent. Av produktionen av fjärrvärme och industrivärme producerades 63 procent med förnybara bränslen och 28 procent med fossila bränslen och torv. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.