Anskaffning och förbrukning av el

Uppdaterad: 1.11.2018
Uppdateras nästa gång: 1.11.2019

Elförbrukningen och de val som görs i samband med förbrukningen avspeglar i hög grad till vilken grad samhället har förbundit sig till hållbara val. Användningen av förnybara energikällor i elproduktionen är ett led i den positiva utvecklingen i Finland som man målmedvetet har främjat. Även om det är industrin som mest påverkar elförbrukningen har även enskilda förbrukare en stor roll. Av hemmets energiförbrukning utgörs cirka en tredjedel av elektriska apparater och belysning. Konsumtionsvanorna och hushållsmaskinernas elförbrukning påverkar användningen mycket. Konsumenten kan också välja att att köpa s.k. "grön" el, som producerats från förnybara energikällor.

Med elanskaffning och den totala elförbrukningen avses den sammanlagda mängden av producerad el och nettoimport av el. Nettoimporten av el är skillnaden mellan mängden importerad och exporterad el.

   
År 2017 producerades 65,0 TWh el i Finland, vilket är något mindre än året innan. Produktionen av el med förnybara energikällor ökade med 1,1 TWh till 30,7 TWh, vilket är 47 % av elproduktionen. Produktionen av fjärrvärme var på samma nivå som året innan, men produktionen av industrivärme ökade med 0,8 %. Användningen av förnybara energikällor ökade klart inom produktionen av fjärr- och industrivärme. Inom el- och fjärrvärmeproduktionen minskade användningen av fossila bränslen med 12 %. Användningen av torv minskade med omkring fem procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.