Anskaffning och förbrukning av el

Uppdaterad: 1.11.2019
Uppdateras nästa gång: 3.11.2020

Elförbrukningen och de val som görs i samband med förbrukningen avspeglar i hög grad till vilken grad samhället har förbundit sig till hållbara val. Användningen av förnybara energikällor i elproduktionen är ett led i den positiva utvecklingen i Finland som man målmedvetet har främjat. Även om det är industrin som mest påverkar elförbrukningen har även enskilda förbrukare en stor roll. Av hemmets energiförbrukning utgörs cirka en tredjedel av elektriska apparater och belysning. Konsumtionsvanorna och hushållsmaskinernas elförbrukning påverkar användningen mycket. Konsumenten kan också välja att att köpa s.k. "grön" el, som producerats från förnybara energikällor.

Med elanskaffning och den totala elförbrukningen avses den sammanlagda mängden av producerad el och nettoimport av el. Nettoimporten av el är skillnaden mellan mängden importerad och exporterad el.

   
År 2018 producerades 67,5 TWh el i Finland, vilket är 2,5 TWh mer än året innan. Mängden el som producerades med förnybara energikällor och kärnenergi ökade bara lite, men år 2018 producerades 1,7 TWh mer el med fossila bränslen och torv än år 2017. Produktionen med förnybara energikällor var bara 46,2 procent av elen, medan den år 2017 var 47,2 procent. Produktionen av fjärrvärme ökade något (0,5 %), men produktionen av industrivärme ökade rentav med 3,2 %. Användningen av fossila bränslen inom produktionen av fjärr- och industrivärme var ungefär oförändrad, men användningen av torv ökade med 7 procent och av förnybara energikällor med 2,1 procent. Av fjärrvärme producerades 53 procent med fossila bränslen och torv, men av industrivärme var de förnybara energikällornas andel 75 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.