BNP per invånare

Uppdaterad: 17.9.2021
Uppdateras nästa gång: 17.12.2021

BNP, bruttonationalprodukten till marknadspris är det slutliga resultatet av produktionsaktiviteten hos inhemska produktionsenheter. Den kan definieras på tre sätt: som summan av förädlingsvärden brutto för de olika institutionella sektorerna eller de olika branscherna plus produktskatter minus subventioner; som summan av inhemska institutionella enheters slutliga användning av varor och tjänster (konsumtion, bruttoinvestering, export minus import); som summan av användning i kontot för den totala ekonomins inkomstbildning (löner och kollektiva avgifter, skatter på produktion och import minus subventioner samt driftsöverskott brutto och sammansatt förvärvsinkomst brutto).

Volymindexet beskriver en ekonomisk serie, där inverkan av prisförändringar, dvs. inflationen, har eliminerats. Volymindexet omfattar både kvantitativa och kvalitativa förändringar hos företeelsen som granskas.

Med hjälp av indikatorerna för bruttonationalprodukten kan man bedöma hur nationalekonomin utvecklas och dess förhållande till hela samhällsutvecklingen. Bruttonationalprodukten som ett mått på välfärd har väckt mycket kritik, och många medborgare och beslutsfattare har önskat ett annat index i stället för BNP. Denna indikator, som baserar sig på ekonomisk teori, beaktar exempelvis inte miljöförstörelsen eller den ekonomiska ojämlikheten mellan människor. Till BNP-måttets starka sidor hör dock att den utgår från en solid statistisk grund och att den är internationellt jämförbar. Dessutom har man kontinuerligt utvecklat nationalräkenskaperna, som BNP grundar sig på, så att de svarar på förändringarna i samhället. De har också utvidgats så att sådana satelliträkenskaper som hänför sig till mänsklig välfärd, användningen av naturresurserna och miljöns tillstånd har kopplats till dem.

   

Bruttonationalprodukten sjönk med 2,9 procent år 2020

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten med 2,9 procent år 2020. Coronakrisen påverkade olika näringsgrenar på olika sätt. En kraftig nedgång visade bl.a. näringsgrenarna hotell- och restaurangverksamhet samt transport. I de preliminära uppgifterna för september har siffrorna reviderats, närmast när det gäller materialet för utlandet. Volymförändringen av 2020 års bruttonationalprodukt var på samma nivå som under föregående omgång.