Befolkningsförändring

Uppdaterad: 17.6.2019
Uppdateras nästa gång: 5.6.2020

Som invandrare betraktas en person som flyttat till Finland och tänker uppehålla sig här kontinuerligt över ett år. Han bör anmäla sin flyttning till magistraten på boningsorten (befolkningsdatalagen 507/1993).

Som utvandrare betraktas en person som uppger att han har för avsikt att stanna utomlands över ett år. Ett undantag är finska medborgare som är diplomater, personer som arbetar inom utvecklingssamarbete m.m (lagen om hemkommun 201/1994).

Befolkningsförändringen har många ekonomiska, arbetskraftspolitiska, sociala och kulturella verkningar på samhällets utveckling och samhällsekonomins hållbarhet. Under kommande år kommer ändringarna i befolkningens åldersstruktur i Finland tillsammans med omstruktureringarna på arbetsmarknaden att rubba den ekonomiska försörjningskvoten och den offentliga ekonomins hållbarhet.

   
Virheellinen data