Befolkningsförändring

Uppdaterad: 30.10.2018
Uppdateras nästa gång: 6.6.2019

Som invandrare betraktas en person som flyttat till Finland och tänker uppehålla sig här kontinuerligt över ett år. Han bör anmäla sin flyttning till magistraten på boningsorten (befolkningsdatalagen 507/1993).

Som utvandrare betraktas en person som uppger att han har för avsikt att stanna utomlands över ett år. Ett undantag är finska medborgare som är diplomater, personer som arbetar inom utvecklingssamarbete m.m (lagen om hemkommun 201/1994).

Befolkningsförändringen har många ekonomiska, arbetskraftspolitiska, sociala och kulturella verkningar på samhällets utveckling och samhällsekonomins hållbarhet. Under kommande år kommer ändringarna i befolkningens åldersstruktur i Finland tillsammans med omstruktureringarna på arbetsmarknaden att rubba den ekonomiska försörjningskvoten och den offentliga ekonomins hållbarhet.

   

Nettoinvandringen mindre år 2017 än året innan

Enligt Statistikcentralen flyttade 31 797 personer till Finland år 2017, vilket var en minskning med 9 procent från året innan. Antalet invandrare var 3 108 färre än år 2016. Också utvandringen minskade från året innan. Från Finland flyttade 16 973 personer till utlandet, vilket var 6 procent färre än året innan. Finlands inflyttningsöverskott minskade till 14 824 personer från 16 823 året innan.