Åldersstruktur

Uppdaterad: 31.3.2021
Uppdateras nästa gång: 31.3.2022

Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. Uppgifterna fås ur Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem enligt situationen vid årsskiftet.

Befolkningens åldersstruktur och mängden sysselsatt befolkning har vittgående verkningar för samhällsekonomin och hela samhällsutvecklingen. Befolkningens åldrande inverkar direkt på ökningen av de totala offentliga utgifterna, ekonomins stabilitet och den ekonomiska försörjningskvoten. Tillsammans med arbetsmarknadens förändrade omvärld och omstruktureringar samt svaga ekonomiska konjunkturer kan befolkningens åldrande under de närmaste åren märkbart öka trycket på statsekonomin till skärpt beskattning. Förutom skattepolitiken ökar den snedvridna försörjningskvoten, som beror på att befolkningen åldras, behovet av att öka mängden sysselsatt befolkning genom att man utvecklar invandringspolitiken och aktiverar migration från utlandet. Förutom samhällsekonomiska effekter skapar åldersstrukturen problem särskilt för sysselsättningsutvecklingen på glesbygden och när det gäller en regional uppdelning av nivån på försörjningskvoten.

De negativa verkningar som den nuvarande åldersstrukturen har för arbetsmarknaden och den ekonomiska tillväxten är mycket stora och hotar finansieringen av välfärdssamhället. Även om den risk som finns att kostnaderna för vård och omsorg ökar, som hänger på vid hur gott hälsotillstånd framtidens åldringar är, är det mycket sannolikt att pensions- och omsorgskostnaderna kommer öka i samma takt som den arbetande befolkningen åldras. När det gäller kommande utgifter spelar utbildnings-, arbetskrafts- och invandringspolitiken och deras verkningar en stor roll för sysselsättningsgraden och höjningen av skattegraden.

   

Personer med främmande språk som modersmål upprätthöll befolkningsökningen

Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen var den officiella folkmängden i Finland 5 533 793 i slutet av år 2020. Folkmängden ökade med 8 501 personer under år 2020. Den relativa ökningen av folkmängden var 0,2 procent. Antalet personer med finska, svenska eller samiska som modersmål minskade med 11 702 personer och antalet personer med ett främmande språk som modersmål ökade med 20 203 personer.

Offentliggörande