Löneutvecklingen

Uppdaterad: 15.10.2021
Uppdateras nästa gång: 4.2.2022

Förtjänstnivåindexet beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av de heltidsanställda löntagarnas medelinkomst för ordinarie arbetstid efter sektor, näringsgren och löntagargrupp. Skatter eller arbetstagarnas socialskyddsavgifter har inte avdragits från medelinkomsten. På basis av indexmaterialet räknas dessutom uppgifter om medelinkomster efter arbetsgivarsektor och näringsgren.

Löneutvecklingen är en central indikator för tillståndet på arbetsmarknaden. Därför återspeglar en höjning av lönerna och inkomsterna i hög grad också utsikterna för hela samhällets utveckling. Löntagarnas inkomstnivå har en stor påverkan på verksamheten inom flera samhällssektorer, t.ex. hur livskraftiga handeln och näringslivet är, hur mycket priserna stiger och därmed också på privathushållens köpkraft samt överlag på den nationella ränte- och låneutvecklingen. Genom följdeffekterna kommer löntagarnas inkomstutveckling fram i andelen sociala utgifter inom den offentliga sektorn samt genom inkomsterna och inkomstskillnaderna i medborgarnas socio-ekonomiska ställning.

Vid sidan av löntagarnas nominella inkomster bör man i högre grad granska hur medborgarnas och hushållens reallöner och -inkomster utvecklas. I ett större perspektiv sätts löneutvecklingen i relation till inflationen och höjda levnadskostnader, då man kan inrikta granskningen på hur medborgarnas levnadsstandard och utkomster har utvecklats. Lönerna borde också stiga i samma takt som levnadskostnaderna. I löneutvecklingen är det också viktigt att granska hur inkomsterna varierar mellan den privata och den offentliga sektorn, och hur omstruktureringarna inom näringslivet märks i löneutvecklingen. Utöver lönenivån bör man analysera utvecklingen av andelen löntagare i samhället. Löne- och inkomstutvecklingen bör också ses som en jämställdhetsfråga, där man lyfter fram löneskillnaderna mellan könen och inom samhällets olika sektorer.

   

Löntagarnas förtjänster för ordinarie arbetstid steg under juli-september med 2,4 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg förtjänstnivåindexet, som beskriver ökningen av heltidsanställda löntagares nominella löner för ordinarie arbetstid, med 2,4 procent under juli-september 2021 jämfört med motsvarande period året innan. Reallönerna steg med 0,2 procent jämfört med tredje kvartalet året innan. Ökningen av reallönerna har avtagit år 2021 på grund av att ökningen av konsumentpriserna har tilltagit.

Offentliggörande