Dataöverföringsmängd i mobilnätet

Uppdaterad: 5.10.2018
Uppdateras nästa gång: 1.3.2019

Uppgifterna samlas in halvårsvis. Dataöverföringsmängden anges i gibibyte (1 GiB ~ 1,1 gigabyte GB) för perioderna 1.1–30.6 och 1.7–31.12 enligt utfall.

Data överförda i mobilnätet omfattar paketförmedlande datatrafik från eller till teleföretagens mobilabonnemang under angiven period. Mängden innehåller både datatrafik som användarna sänder (uploaded) och datatrafik som de tar emot (downloaded).

   

Tillväxttakten för dataöverföring i mobilnätet avtog under det första halvåret 2018 till 15 procent jämfört med föregående halvår. I januari-juni var mängden mobildata i genomsnitt 28 gibibyte/finländare.

Jämfört med slutet av 2017 ökade datakonsumtion per månad för abonnemang som används för telefoni med en dryg femtedel till 11 gibibyte och för mobila bredbandsabonnemang som endast används för dataöverföring med en tiondedel till 38 gibibyte.

Genom uppdateringen 1H 2018 har mängden överförd data beräknats enhetligt med användning av binärsystemet (1 GiB ~ 1,1 gigabyte GB).

På Kommunikationsverkets statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.