Dataöverföringsmängd i mobilnätet

Uppdaterad: 16.4.2018
Uppdateras nästa gång: 5.10.2018

Uppgifterna samlas in halvårsvis. Dataöverföringsmängden anges i terabyte dvs. i tusen gigabyte för perioderna 1.1–30.6 och 1.7–31.12 enligt utfall.

Data överförda i mobilnätet omfattar paketförmedlande datatrafik från eller till teleföretagens mobilabonnemang under angiven period. Mängden innehåller både datatrafik som användarna sänder (uploaded) och datatrafik som de tar emot (downloaded).

   

Under det andra halvåret 2017 konsumerade varje finländare nästan 26 gigabyte mobildata i månaden. Som väntat, finns det en ganska klar skillnad mellan användningen av mobila bredbandsabonnemang och användningen av mobilabonnemang. Överföring av data från mobilabonnemang uppgick till cirka 10 gigabyte i månaden men från mobila bredbandsabonnemang var motsvarande mängd så gott som 37 gigabyte. Eftersom antalet mobilabonnemang är betydligt större, fördelades dataöverföringsbelastningen i mobilnätet ganska jämnt mellan de två abonnemangstyperna.

Dataöverföringsmängden i mobilnätet ökade under det andra halvåret 2017 med drygt 40 procent jämfört med samma period året innan. Användningen fortsatte att öka kraftigt även om den relativa tillväxttakten håller på att sakta av.

På Kommunikationsverkets statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.