Sektorernas andelar av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin

Uppdaterad: 15.3.2019
Uppdateras nästa gång: 20.6.2019

De olika sektorernas andelar av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin anger hur stor andel varje sektor producerar av hela samhällsekonomins bruttoförädlingsvärde, dvs. av bruttonationalprodukten. Den anger varje producentsektors andel av samhällsekonomin. Sektorer är företag, hushållens icke-vinstsyftande organisationer, finansiella företag och försäkringsföretag, hushåll och den offentliga sektorn.

I sektorindelningen indelas enheterna i olika sektorer på grundval av ägarförhållande, verksamhetssyfte och finansieringssätt. I näringsgrensindelningen grupperas enheterna däremot efter huvudnäringsgren oberoende av ägarförhållande eller verksamhetssyfte. I näringsgrensindelningen klassificeras t.ex. alla enheter som producerar utbildningstjänster i samma näringsgren. I sektorindelningen grupperas de däremot efter ägandeförhållande, juridisk form eller verksamhetsart i icke-finansiella företag, offentlig sektor och hushållens icke-vinstsyftande organisationer. Å andra sidan kan en enhet bedriva verksamhet inom flera näringsgrenar men höra till endast en sektor, t.ex. i en kommun finns det enheter inom offentlig förvaltning, utbildning samt hälso- och socialvårdstjänster.

   
Den offentliga ekonomins andel av bruttoförädlingsvärdet var 18,3 procent år 2018, dvs. 0,3 procentenheter större än året innan.