Sysselsatta enligt bransch

Uppdaterad: 26.10.2021
Uppdateras nästa gång: 24.1.2022

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll. Näringsgrensindelningen 2008

En branschspecifik granskning av sysselsättningen gör det möjligt att göra en arbetspolitisk prognos av hur Finlands näringsstruktur, arbetsmarknad och de olika branscherna utvecklas i framtiden. Finlands arbetsmarknad står i framtiden inför stora omstruktureringar som skapar ett behov av att utveckla flexibiliteten i arbetslivet och arbetstagarnas rörlighet. Det är framför allt från från industrin som det har skett en övergång till servicebranschen, och samtidigt har näringslivets förändrade omvärld yttrat sig som ändrad kvalitet på arbetsförhållandena. Arbetskarriärerna på den nuvarande arbetsmarknaden är mer individuella och splittrade än förr, omständigheterna och livscyklarna för företagen är också svårare att förutse.

På grund av de stora förändringarna i arbetslivsstrukturerna krävs också att de arbetskraftspolitiska åtgärderna främjar både arbetstagarnas möjligheter att bli sysselsatta på nytt och näringslivets öppenhet. Ett brett urval av utbildningsmöjligheter för arbetstagarna, offentliga investeringar som aktiverar näringslivssektorn samt satsningar på forskning och utveckling inom nya tillväxtområden är centrala faktorer för arbetsmarknadens utveckling. När det gäller prognoserna om strukturomvandlingen har en effektiv och aktiv arbetsmarknadspolitik som förutsätter ett nära samband mellan utbildning och arbete och de möjligheter att snabbare bli sysselsatt som följer av detta en viktig roll.

   

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för tredje kvartalet 2021

Under tredje kvartalet (juli–september) 2021 var antalet sysselsatta i genomsnitt 2 580 000, vilket var 61 000 fler än under motsvarande period år 2020. Antalet sysselsatta ökade mest inom handel (G).