Hushållens finansiella tillgångar

Uppdaterad: 28.3.2019
Uppdateras nästa gång: 28.6.2019

Indikatorn anger värdet på hushållens finansiella tillgångar i slutet av varje kvartal fördelade på finansobjekt. Uppgifterna framställs i finansräkenskaperna enligt ENS 2010. De finansiella tillgångarna värderas huvudsakligen till marknadspris. Insättningar och lån värderas dock till nominellt värde. Övriga aktier och andelar för vilka ett marknadsvärde inte är tillgängligt, värderas till värdet av bolagens eget kapital.

Försäkringssystem, pensionssystem och standardiserade garantisystem omfattar hushållens fordringar av försäkringstyp. Hit hör livförsäkringsteknisk ansvarsskuld, pensionsansvar och hushållens fordringar med anknytning till skadeförsäkring. Den livförsäkringstekniska ansvarsskulden består av ersättningsansvar inom livförsäkring. Ersättningsansvaren omfattar pensionsfonder som har grundats för att trygga betalningen av andra pensionsbetalningar än lagstadgade (APL) pensioner.

Utvecklingen av hushållens finansiella tillgångar inverkar på hushållens konsumtionsmöjligheter och därmed på den ekonomiska tillväxten. Dessutom inverkar hushållens finansiella tillgångar på finanssystemets stabilitet.

   

Hushållens finansiella tillgångar minskade med 6,8 miljarder euro under fjärde kvartalet 2018 och sjönk till 302,9 miljarder euro. Hushållens skulder ökade för sin del med 1,1 miljarder euro under fjärde kvartalet 2018 och steg till 167,8 miljarder euro. Till följd av dessa förändringar minskade hushållens finansiella nettotillgångar med 7,9 miljarder till 135,1 miljarder euro. Med finansiella nettotillgångar avses skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Offentliggörande