Hushållens finansiella tillgångar 

Uppdaterad: 28.3.2018 - Uppdateras nästa gång: 28.6.2018
   
 
 
Dela på

Hushållen hade finansiella tillgångar såsom insättningar, aktier och fondandelar till ett värde av 307,9 miljarder euro och skulder till ett värde av 160,6 miljarder i slutet av år 2017. När man från de finansiella tillgångarna drar av skulderna, uppgår hushållens finansiella nettotillgångar till 147,3 miljarder euro i slutet av året. De finansiella nettotillgångarna ökade med 6,7 miljarder euro dvs. 4,8 procent under året, eftersom de finansiella tillgångarna ökade med 13,1 miljarder euro men skulderna visade en ökning på 6,4 miljarder. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen, Finansräkenskaper


Beskrivning av indikatorn

Indikatorn anger värdet på hushållens finansiella tillgångar i slutet av varje kvartal fördelade på finansobjekt. Uppgifterna framställs i finansräkenskaperna enligt ENS 2010. De finansiella tillgångarna värderas huvudsakligen till marknadspris. Insättningar och lån värderas dock till nominellt värde. Övriga aktier och andelar för vilka ett marknadsvärde inte är tillgängligt, värderas till värdet av bolagens eget kapital.

Försäkringssystem, pensionssystem och standardiserade garantisystem omfattar hushållens fordringar av försäkringstyp. Hit hör livförsäkringsteknisk ansvarsskuld, pensionsansvar och hushållens fordringar med anknytning till skadeförsäkring. Den livförsäkringstekniska ansvarsskulden består av ersättningsansvar inom livförsäkring. Ersättningsansvaren omfattar pensionsfonder som har grundats för att trygga betalningen av andra pensionsbetalningar än lagstadgade (APL) pensioner.

Utvecklingen av hushållens finansiella tillgångar inverkar på hushållens konsumtionsmöjligheter och därmed på den ekonomiska tillväxten. Dessutom inverkar hushållens finansiella tillgångar på finanssystemets stabilitet.