Nöjdhet med livet

Uppdaterad: 25.8.2014
Uppdateras nästa gång: 15.6.2021

Uppgifterna om hur finländarna upplever välbefinnandet ingår i den europeiska statistiken över in-komster och levnadsvillkor (European Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC). I Fin-land insamlas uppgifterna till den i undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden som utgör en grund för uppgifterna i statistiken EU-SILC och den nationella inkomstfördelningsstatistiken. Själv-upplevt välbefinnande är en ytterligare datainsamling av engångskaraktär som görs inom EU-SILC. Dess ämnen och frågor varierar årligen och det är meningen att den ska upprepas med några års mellan-rum. Tidpunkten för följande datainsamling gällande upplevt välbefinnande har ännu inte bestämts, men man har planerat att årligen samla in en liten del av uppgifterna. Uppgifterna om Finland insamla-des år 2013 genom intervjuer av mer än 11 000 personer, och de har viktats för att representera hela hushållsbefolkningen som fyllt 16 år.

Förutom i Finland har motsvarande uppgifter samlats in i mer än 30 andra europeiska länder. EU:s sta-tistikbyrå Eurostat sammanställer och publicerar internationella jämförelseuppgifter om ämnet under år 2015.

   

Finländarna nöjda med sina boendeförhållanden och relationer

Finländarna är mest nöjda med sina boendeförhållanden och relationer. Den sämsta värderingen gav man förtroendet för det politiska beslutsfattandesystemet i Finland. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om inkomster och levnadsförhållanden. I samband med undersökningen in-samlades år 2013 för första gången uppgifter om hur finländarna upplever välbefinnandet och dess olika dimensioner.

Finländarnas nöjdhet med livet i allmänhet ligger på exakt 8. Kvinnorna är något nöjdare än männen med livets olika sidor. Skillnaden mellan könen är tydligast i förtroendet för det politiska beslutsfattan-desystemet, där männens genomsnitt är 5,8 och kvinnornas 6,2.