Nöjdhet med livet 

Uppdaterad: 25.8.2014 - Uppdateras nästa gång: 1.2.2019
   
 
 
Dela på

Finländarna nöjda med sina boendeförhållanden och relationer

Finländarna är mest nöjda med sina boendeförhållanden och relationer. Den sämsta värderingen gav man förtroendet för det politiska beslutsfattandesystemet i Finland. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om inkomster och levnadsförhållanden. I samband med undersökningen in-samlades år 2013 för första gången uppgifter om hur finländarna upplever välbefinnandet och dess olika dimensioner.

Finländarnas nöjdhet med livet i allmänhet ligger på exakt 8. Kvinnorna är något nöjdare än männen med livets olika sidor. Skillnaden mellan könen är tydligast i förtroendet för det politiska beslutsfattan-desystemet, där männens genomsnitt är 5,8 och kvinnornas 6,2.


Källa:
Statistikcentralen / Undersökning om inkomster och levnadsförhållanden


Beskrivning av indikatorn

Uppgifterna om hur finländarna upplever välbefinnandet ingår i den europeiska statistiken över in-komster och levnadsvillkor (European Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC). I Fin-land insamlas uppgifterna till den i undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden som utgör en grund för uppgifterna i statistiken EU-SILC och den nationella inkomstfördelningsstatistiken. Själv-upplevt välbefinnande är en ytterligare datainsamling av engångskaraktär som görs inom EU-SILC. Dess ämnen och frågor varierar årligen och det är meningen att den ska upprepas med några års mellan-rum. Tidpunkten för följande datainsamling gällande upplevt välbefinnande har ännu inte bestämts, men man har planerat att årligen samla in en liten del av uppgifterna. Uppgifterna om Finland insamla-des år 2013 genom intervjuer av mer än 11 000 personer, och de har viktats för att representera hela hushållsbefolkningen som fyllt 16 år.

Förutom i Finland har motsvarande uppgifter samlats in i mer än 30 andra europeiska länder. EU:s sta-tistikbyrå Eurostat sammanställer och publicerar internationella jämförelseuppgifter om ämnet under år 2015.